יום רביעי, 4 באפריל 2018

מאפייני הנביא ירמיהו

מהם מאפייני הנביא?

"על כל אשר אשלח תלך" - נבחר על על ידי ה' למלא תפקיד = כלומר שליח של ה'.
"ואת כל אשר אצווך תדבר" - דברי ה'

ראה הפקדיתך היום הזה על הגויים = עמים זרים, ועל הממלכות (יהודה)

נביא לגויים נתתיך.

אופי תפקידו / שליחותו של ירמיהו הנביא:
ראה הפקדיתך היום הזה על הגויים ועל הממלכות
לנתוש = לעקור צמחים או בתים
לנתוש = לשבור בתים או חומות
להאביד = השמדת נפשות
ולהרוס = הרס מוחלטן

מסקנות:
1. רוב נבואותיו הן נבואות זעם.
מיעוט נבואותיו הן נבואות נחמה.
2. קודם תתגשמנה נבואות הזעם / פורענות ואחר כך תתגשמנה נבואות הנחמה.


תגובת ירמיהו למינויו / תפקידו:
1. לא ידעתי דבר - אין לי יכולת דיבור לפני קהל.
2. נער אנוכי - חסר ניסיון וחסר ביטחון.


תגובות ה' לכל אחד מטענותיו של ירמיהו:
1. לא ידעתי דבר - "על כל אשר אצווך תדבר" "וישלח אדוניי את ידו ויגע על פי ויאמר... הנה נתתי דברי בפיך..."
2. נער אנוכי - חסר בטחון וחסר נסיון. "אל תאמר לי נער אנוכי" "אל תירא מפניהם כי איתך אני להצילך" - הבטחת ה' מקנה לירמיהו בטחון.

ה' דוחה את טענותיו / נימוקיו של ירמיהו.

מראה מספר אחד 1:
המראה: מקל שקד
משמעות: כי שוקד אני על דברי לעשותו.
כמו שהשקד ממהר לפרות אדוניי ממהר להגשים את דבריו.
שרד - 1. סמל למהירות,עץ השקד פורח ראשון. .2. מקפיד למלא את כל חובותיו, הקפדה.

אדוני יקפיד למלא = להגשים את דברו.

מראה מספר שתיים 2:
"סיר נפוח ופניו מפני צפונה".
המשמעות: מצפון תפתח הרעה על יושבי הארץ = יהודה.


סיר נפוח: 1. סיר מבעבע רתיחה. 2. צמח של סירה קוצנית.
ופניו מני צפונה: 1. אדי המים (מהסיר המבעבע) פונים כיוון צפון. 2. התפשטות של האש - האש אוכלת את הקוצים.
נפוח = רוח שגורמת להתפשטות האש. 3. הפתח של המתקן שדרכו מכניסים עצים / מדליקים את האש מכיוון צפון.

דברי ה': מצפון תפתח הרעה על יושבי הארץ".

מצפון תפתח ראה:
"הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה..
ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה" = הכוונה פה למצור.
שאומרים נתנו איש כיסאו מתכוונים למלכי הגויים.

ודיברתי משפטי איתם על כל רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם"
עזיבת ה' לאלוהים אחרים.

"רעה" -עקרון של מידה תחת מידה
החטא: אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים...
עונש: "מצפון תפתח הרעה.. הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים.."

הקשר בין שני המראות
מראה השקד מבטא את המהירות או הקפדנות של אדוניי "שוקד על דבריי לעשותו".
מראה הסחר הנפוח מבטא את האסון הצפוי ואת הכיוון (והמיקום) ממנו יבוא האסון.
הביטוי "דבריי" מוסבר בפסוק 15, כאשר מלכי הצפון יצורו על ערי יהודה ובקבות המצור יבואו הכיבוש, החורבן וההגליה.

דימויים: חיזוק הנביא

אדוניי מעודד את ירמיהו לקראת הקשיים הצפויים לו בתפקידו כנביא. אדוניי מודיע שצפויות לו מלחמות, אבל הוא מבטיח לו שאלה ילחמו בו, לא יצליחו לגבור עליו.
אלה שילחמו בו הם כל העם.
אדוני מציג כלל, כלומר העם כולו ילחם בו ואחר כך ה' מציג פירוט של כל מי שינסה להלחם בו. הפירוט כולל את בני המעמד הגבוה וגם את בני המעמד הנמוך. כולם ילחמו בו מכיוון שבין נבואותיו תהנה גם נבואות זעם / פורענות ותוכחה.


ירמיהו א': נבואת הקדשה
פסוקים 1-3 הכותרת
הכותרת מכילה פרטים ביוגרפיים על ירמיהו:
שם הנביא, שם אביא, מקום מגוריו, ייחוס.
שנות התנבאותו: מנבא מהשנה ה-13 ליאשיהו ועד השנה העשתי עשרה 11 לצדיקיה המלך האחרון של יהודה. ירמיהו מנבא מעל 40 שנה. הבנת התקופה שבה ירמיהו ניבא. הנביא היא מפתח להבנת הנבואות שלו כיוון שהנביא מגיב לתקופתו.
ירמיהו הוא כהן מהעביר ענתות שהיא אחת מ-48 עריי הנביאים.

פסוק 4: נבואת הקדשה
נבואת הקשה היא אותו רגע שבו אדם מתבשר על ידי ה על בחירתו להיות נביא. אחרי הבחירה נמצא אצל נביאים מסוימים את ההתנגדות, אחרי ההתנגדות קיימת דחיית התנגדות. בדרך כלל נבואות ההקשה יופיעו במוטיב של פה, כי הפה הוא הנאום.
מרגשת הקדשת הנביא, חייו של האדם מוקדשים לה' ולנבואה ולדברי ה'.
מוטיב הפה בנבואות ההקדשה:
ירמיה: הנני נתתי דברי בפיך.

פסוק 15 - הפסוק מראה על אלוהות אוניברסאלית, ה' שואל ההיסטוריה. הכיסא בפסוק זה סמל למלכות - ירושלים תשועבד על ידי ממלכות הצפון ואולי אף תחרב.

פסוק 16: משמעות פסוק זה היא כי ה' ישפוט את העם על החטאים שלו, זביחה לאלוהים אחרים וההשתחוות לפסלים.

פסוק 17-19: דברי החיזוק לירמיהו
ואתה תאזור מותניך - איזור החגורה ששם חייל לפני יציאה לקרב, רמז למלחמה הקרובה.
וקמת ודבר אליהם את כל אשר אצווך כי אי אפשר לשנות את הנבואה. אל תחת (תפחד) מפניהם.
פן אחותך לפניהם שלא אשבוא אותך לפניהם ואני הנה נתתיך היום.
לעיר מבצר אני אהפוך לעיר מבצר.
לעמוד ברזל ולחומות נחושת - מתכות חזקות על כך הארץ למלכי יהודיה ושריה.
נאום ה' ביטוי לנתן תוקף לדבריו.


אין תגובות:

פרסום תגובה