יום ראשון, 19 בפברואר 2017

מילות קישור מילים בסיסיות שכל אחד חייב לדעת בעברית מילים חשובות לפסיכומטרי


מחד גיסא = מצד אחד, מאידך גיסא: מצד שני.

מפאת = בגלל

בגין = בגלל

ברם = אולם, אבל

בעטיו של = בגלל (בטון שלילי - בדרך כלל האשמה)

מושתת = מבוססת

אני מצדד = אני תומך.. א

קולקטיב = קבוצה שפועלת בשיתוף פעולה, כיחידה אחת.

סולידריות = זהות / הזדהות, עם קבוצה מסויימת

גרידא = בלבד, רק

אמביוולנטי = דו ערכי (שיש בו שני ערכים מנוגדים)


אניגמתי (מהמילה אניגמה) = משהו צפון, לא ידוע / לא ברור, צופן סוד.

גנוז = שמור היטב, חבוי, טמוס, כמוס

כאשר אנחנו רוצים לציין להוסיף, למנות או קשר של הוספה מנייה, נשתמש במילים הבאות: ו.., גם, נוסף על כך, אגב, זאת ועוד, יתר על כן, כמו כן...

כאשר אנחנו רוצים לתאר מתי קרו הדברים, או להציג קשר של יחסי זמן נשתמש במילים: לאחר ש... , אחרי ש..., לפני ש..., כאשר..., בזמן ש..., לאחר מכן,, אחרי כן..., לפני כן, מאוחר יותר.. מוקדם יותר...

כאשר אנחנו רוצים להסביר, לפרט, להדגים או קשר של הבהרה, הרחבה, פירוט, אזכור נשתמש במילים: ש... כלוןמר.. זאת אומרת, כלהלן, כלעיל,כגון, כמפורט לעיל, דהיינו, במילים אחרות, למשל

כאשר אנחנו רוצים להשוות או קשר של השוואה, נשתמש במילים: לעומת זאת, כמו כן, בדומה ל... כשם ש.., כפי ש...

כאשר אנחנו רוצים להנגיד או לסייג, או ליצור קשר של ניגוד נשתמש במילים: בניגוד ל..., לעומת.., אך..., אולם, אם, כי, ברם, ואילו, להיפך

כאשר אנחנו רוצים לציין תוצאה, או קשר של תוצאה נשתמש במילים: לכן, לפיכך, על כן, עד ש.., כתוצאה מכך...

כאשר אנחנו רוצים לציין מטרה או קשר של תכלית, נשתמש במילים: למען, בשביל..., ל..., כדי ל..., עדי ש...

כאשר אנחנו רוצים לסכם או להסיק או קשר של מסקנה או סיכום: אכן, אם כן, אפוא, בסיכומו של דבר, ובכן לסיכום, לפיכך.

כאשר אנחנו רוצים להשלים, או קשר של השלמה, נשתמש במילים: וכדומה, וכולי, וכיוצא בזאת, וכך הלאה, ועוד.

כאשר אנחנו רוצים לכלול ולצמצם, או קשר של הכללה וצמצום: בייחוד, בעיקר, כולל, חוץ מ.., למעט, להוציא, לרבות, מלבד,, פרט ל...

כאשר אנחנו רוצים לציין חלופות או קשר של ברירה נשתמש במילה: או

כאשר אנחנו רוצים לציין תנאי או קשר של תנאי נשתמש במילים:  אם, בתנאי ש..., במקרה של.., לו..., אילו, אלמלא, אילולא.

כאשר אנחנו רוצים לציין ניגוד למשהו צפוי, או קשר של ויתור, נשתמש במילים: למרות, על אף,, אף על פי ש.., אף על פי כן

אין תגובות:

פרסום תגובה