יום ראשון, 19 בפברואר 2017

היכן נמצאים המטענים החשמליים בחומר?
החומר בנוי מחלקקים וחלקקים אלו הם בעלי מטען חשמלי.
פרוטונים (+) ואלקטרונים (-).

בעולמינו נמצאים יותר ממיליון חומרים.

מבנה האטום:
אטום הוא חלקיק הקטן ביותר, ששומר את כל תכונות החומר.
האטום בנוי מ: פרוטונים (+), אלקטרונים ואלקטרונים (-).

בין הפרוטונים בגרעין פועלים כמוחות משיכה גרעיניים.

בחומרים מסויימים, כמו מתכות, קיימים אלקטרונים שמסוגלים לעזוב את האטום ולנוע. ברגע שהמתכת מחוברת למקור חשמלי תנועת האלקטרונים הופכת לתנועה מסויימת לכיוון מסוים. תנועה מכוונת לש אלקטרונים חופשיים נקראת זרם חשמלי.

ניתן לחלק את היסודות לשתי קבוצות:
1. מתכות שבהן עובר זרם חשמלי
2. אל מתכות - שבהן לא עובר זרם חשמלי.

יסוד - הוא חומר שלא ניתן לפרק.
לא ניתן לפרק אותו לחומרים אחרים.

אטום הוא חלקיק של יסוד בודד.
מולקולה מורכבת משני אטומים לפחות.

מולקלה הבנויה מאטומים שונים נקראת מולקולה של תרכובת, לדוגמה מולקולה של המים מורכבת משני אטומים של מימין ואטום אחד של חמצן.


כל היסודות מסודרים בטבלת היסודות לפי מספר אטומי (מספר הפרוטונים בגרעין), ועל פי תכונות.
יסודות בטבלה מסודרות בטורים ובשורות.
כל היסודות מחולקים לשני קבוצות גדולות: מתכות ואל מתכות.
מעבר זרם חשמלי במתכת לא משנה את תכונות החומר.

לכל יסוד מותאם סימן כימי, המהווה את האות הראשונה של החומר, אנגלית או בלטינית.
האות הראשונה היא תמיד באות גדולה.

בתרכובות נוצר כשר כימי בין היסודות ומתקבלות תכונות חדשות, השונות מתכונות החומרים המרכיבים את התרכובות.

השינויים בחומר שגורמים לשינוי תכונות נקראים שינויים כימיים.

השינויים במצבי צבירה הם שינויים פיזיקליים, הם לא משנים את החומר.

זרם חשמלי
זרם חשמלי הוא תנועה של אלקטרונים חופשיים, במוליך (מתכת) אלקטרונים חופשיים במתכת, האלקטרונים נימצאים רחוק יחסית מהגרעין ונמצאים בתנועה חופשית (עוברים מאטום אחד לאחר).
*תכונות החומר המתכתי לא משתנות במעבר זרם חשמלי דרכם.

סוכר הוא תרכובת כימית, כי ניתן לפרק אותו לשני חומרים, השונים בתכונותיהם מהסוכר.
סוכר בנוי מפחמן ומים.


מים הם תרכובת הבנויה משני חומרים, מימן וחמצן. כדי לפרק מים צריך להעביר דרכם את הזרם החשמלי.
מים מזוקקים אינם מעבירים זרם חשמלי.
אז נוסיף למים מזוקקים מלח בישול - ואז התמיסה המקבלת מעבירה זרם חשמלי.

התהליך שבו עובר זרם חשמלי בתמיסה נקרא אלקטרוליזה.
באקלטרול זה החומרים בתמיסה עוברים שינויים - ומשתנים בתכונותיהם.
בתהליך אלקטרוליזה זרם חשמלי עובר בעזרת חלקיקים ומטענים (יונים).

מולקולה של מים בתמיסת מלח בישול מתפרקת לשני חומרים אחרים: מימן וחמצן.
מים הם נוזל והחומרים המתקבלים הם גזים.
נעשה פירוק של תרכובת.


30.5.10
הנושא משפחות כימיות

לקבוצת היסודות הדומים מאו בתכונותיהם נקראים בשם "משפחת כימית".
בטבלת היסודות משפחות כימיות מסודרות בטורים.

משפחה של גזים אצילים, מצב הצבירה שלהם הוא גז, והם לא מתרכבים עם יסודות אחרים (לא מתקבלת תרכובת).
הליום
ניאון
קריפטון
אריגון
כסנון
רדון


משפחה של מתכות אלקליות
ליתיום
נתרן
אשלגן
רובידיום
ציסיום
פרנציום
מצב הצביר שלהם הוא מוצק, מאוד רכות, יש להן ברק מתכתי, ובעלי מוליכות חשמלית גבוהה.

תהליך אלקטרוליזה
תמיסה מימית היא תמיסה של מים עם חומר או חומרים אחרים.

תמיסה מימית:
מעבירה זרם חשמלי - אלקטרוליט
אינה מעבירה זרם חשמלי - אינה אלקטרוליט

בתמיסה מימית המעבירה זרם חשמלי נוצרים חלקיקים טעונים: יונים.

*במוצרים מוליכים זרם חשמלי, הזרם החשמלי לא משנה את תכונות החומר.
*באלקטרוליט - בתהליך אלקטרוליזה החומר עובר שינוי.


אלקטרוליזה - תהליך שבו תמיסה מימית מתפרקת בעזרת זרם חשמלי.
אלקטרוליט - תמיסה מימית שמעבירה זרם חשמלי.
יון - חלקיק טעון (+) או (-).

סיכום
1. יש חומרים הניתנים לפירוק על ידי חימום, כמו סוכר.
   יש חומרים שניתנים לפירוק על ידי זרם חשמלי, כמו מים.
2. פירוק חומרים על ידי זרם חשמלי נקרא אלקטרוליזה.
3. חומרים שלא ניתן לפרק אותם נקראים יסודות.
4. יסוד הוא חומר הבנוי מאטומים זהים.
   תרכובת היא חומר המורכב מאטומים של יסודות שונים.
5. יסודות שונים בנויים מאטומיים שוניים.13.6.2010
נושא חומצות ובסיסים
יסודות:
אל מתכת + חמצן ← תחמוצת אל מתכתית
מתכנת + חמצן ← תחמוצת מתכתית

תחמוצת אל מתכתית + מים ← חומצה
תחמוצת מתכתית + מים ← בסיס


מילות קישור מילים בסיסיות שכל אחד חייב לדעת בעברית מילים חשובות לפסיכומטרי


מחד גיסא = מצד אחד, מאידך גיסא: מצד שני.

מפאת = בגלל

בגין = בגלל

ברם = אולם, אבל

בעטיו של = בגלל (בטון שלילי - בדרך כלל האשמה)

מושתת = מבוססת

אני מצדד = אני תומך.. א

קולקטיב = קבוצה שפועלת בשיתוף פעולה, כיחידה אחת.

סולידריות = זהות / הזדהות, עם קבוצה מסויימת

גרידא = בלבד, רק

אמביוולנטי = דו ערכי (שיש בו שני ערכים מנוגדים)


אניגמתי (מהמילה אניגמה) = משהו צפון, לא ידוע / לא ברור, צופן סוד.

גנוז = שמור היטב, חבוי, טמוס, כמוס

כאשר אנחנו רוצים לציין להוסיף, למנות או קשר של הוספה מנייה, נשתמש במילים הבאות: ו.., גם, נוסף על כך, אגב, זאת ועוד, יתר על כן, כמו כן...

כאשר אנחנו רוצים לתאר מתי קרו הדברים, או להציג קשר של יחסי זמן נשתמש במילים: לאחר ש... , אחרי ש..., לפני ש..., כאשר..., בזמן ש..., לאחר מכן,, אחרי כן..., לפני כן, מאוחר יותר.. מוקדם יותר...

כאשר אנחנו רוצים להסביר, לפרט, להדגים או קשר של הבהרה, הרחבה, פירוט, אזכור נשתמש במילים: ש... כלוןמר.. זאת אומרת, כלהלן, כלעיל,כגון, כמפורט לעיל, דהיינו, במילים אחרות, למשל

כאשר אנחנו רוצים להשוות או קשר של השוואה, נשתמש במילים: לעומת זאת, כמו כן, בדומה ל... כשם ש.., כפי ש...

כאשר אנחנו רוצים להנגיד או לסייג, או ליצור קשר של ניגוד נשתמש במילים: בניגוד ל..., לעומת.., אך..., אולם, אם, כי, ברם, ואילו, להיפך

כאשר אנחנו רוצים לציין תוצאה, או קשר של תוצאה נשתמש במילים: לכן, לפיכך, על כן, עד ש.., כתוצאה מכך...

כאשר אנחנו רוצים לציין מטרה או קשר של תכלית, נשתמש במילים: למען, בשביל..., ל..., כדי ל..., עדי ש...

כאשר אנחנו רוצים לסכם או להסיק או קשר של מסקנה או סיכום: אכן, אם כן, אפוא, בסיכומו של דבר, ובכן לסיכום, לפיכך.

כאשר אנחנו רוצים להשלים, או קשר של השלמה, נשתמש במילים: וכדומה, וכולי, וכיוצא בזאת, וכך הלאה, ועוד.

כאשר אנחנו רוצים לכלול ולצמצם, או קשר של הכללה וצמצום: בייחוד, בעיקר, כולל, חוץ מ.., למעט, להוציא, לרבות, מלבד,, פרט ל...

כאשר אנחנו רוצים לציין חלופות או קשר של ברירה נשתמש במילה: או

כאשר אנחנו רוצים לציין תנאי או קשר של תנאי נשתמש במילים:  אם, בתנאי ש..., במקרה של.., לו..., אילו, אלמלא, אילולא.

כאשר אנחנו רוצים לציין ניגוד למשהו צפוי, או קשר של ויתור, נשתמש במילים: למרות, על אף,, אף על פי ש.., אף על פי כן