יום חמישי, 1 בדצמבר 2016

זכויות אדם, אזרח, זכויות חברתיות וזכויות מיעוט

 
זכויות אדם, אזרח, זכויות חברתיות וזכויות מיעוט

זכויות אדם ואזרח הם "הלב" של עקרונות הדמוקרטיה. בבחינת הבגרות, בשאלות של ניתוח אירועים, אתם נדרשים בין היתר, לזהות זכויות, להגדיר אותן ולהסביר תוך קישור לאירוע המתואר.

זכויות טבעיות – זכויות המגיעות לכל אדם בתוקף היותו אדם, ללא הבדלי דת, גזע, מין, מוצא אתני, מעמד חברתי, והן אינן תלויות ברצון השלטון, הוא לא מעניק אותן ואין לו זכות לקחת אותן אלא באופן זמני במצבי חירום. זכויות אלה נקראות זכויות בסיסיות, זכויות יסוד, זכויות אדם ואזרח.

זכויות אדם: לקבוצה זו משתייכות הזכויות: כבוד, חיים ובטחון, חירות, קניין, שוויון והליך משפט הוגן.
זכויות האדם
 
א. הזכות לחיים (שלמות הגוף) ובטחון – הזכות של כל אדם להגנה על חייו מפני כל פגיעה: פיזית ונפשית כאחד. חובת המדינה להגן על אזרחיה ולהבטיח את ביטחונם .זכות זו מבטיחה את קיומן של כל שאר הזכויות.
ב. הזכות לחירות – החופש של האדם לעשות כרצונו, כל עוד אין היא פוגעת באדם אחר או בעצמו.כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בו.
מזכות זו נגזרות מס' חירויות:
1. חופש המחשבה והדעה – הזכות של אדם לגבש את דעתו, להחזיק בדעות, השקפת עולם וכד'.לא ניתן לפגוע בה כל עוד היא נשארת במחשבתו של אדם.
2. חופש הביטוי – הזכות של אדם להביע את עצמו בדרכים שונות: כתיבת מחזה או מאמר, שיחה או נאום, זהו למעשה הביטוי החיצוני של חופש המחשבה שצוין לעיל.
מזכות זו נובעות זכויות נוספות כמו: חופש ההפגנה, חופש המחאה, חופש השביתה, חופש האסיפה, חופש היצירה, חופש העיתונות.
זכות חיונית ביותר לדמוקרטיה, שכן היא מאפשרת דיון ציבורי, ביקורת על השלטון, מעורבות של האזרחים ועוד.
3. חופש המידע – הזכות של אדם לקבל מידע מרשויות השלטון על עניינים שונים באחריותה,
היכולת לגשת למקורות מידע ממשלתיים, ציבוריים, ארגוניים.
4. זכות הציבור לדעת – זכותו של הציבור לקבל אינפורמציה על נציגיו, על מעשי השלטון, ועל הנעשה במדינה בתחומים השונים. לדוגמא: פרסום כתבות עיתונאיות על המחדל של הצלילה בנחל הקישון. כדי לקבל החלטות באופן רציונלי.
5. חופש ההתאגדות – לכל אדם הזכות להתארגן ולהתאגד לכל מטרה, אלא אם כן זוהי התארגנות שרצונה לפגוע בחברה. חופש זה מקיף התארגנויות כמו: מפלגה, תנועה פוליטית, עמותה, איגוד כלכלי ועוד.
6. חופש האסיפה - הפגנה – הזכות להביע דעה במקומות ציבוריים, תוך שמירה על זכויות האחרים ועל הסדר והשלום ובלי ליצור מטרד לציבור וכולל הזכות להגנה מפני הפרעות להפגנה.
7. חופש התנועה – הזכות של אדם לנוע ממקום למקום בכל זמן שירצה, מבלי שיגבילו אותו, אלא אם כן מדובר, למשל, עיכוב אדם מיציאה מהארץ בצו בית-המשפט, איסור לכניסה לשטח צבאי.
8. חירות המצפון - לכל אדם הזכות להכריע בין טוב לרע ולפעול בהתאם להכרעה זו, כפוף לחוק. חופש זה קשור בנושאים של דת, מלחמה ושלום, ציות או אי ציות לחוק ועוד.(פציפיסטים למשל).
9. חופש דת – החופש של הפרט להשתייך לכל מסגרת דתית, להאמין בכל דת ולקיים את פולחנה, כרצונו בלי לפגוע באחרים, ואין להתערב בבחירה הדתית שלו.
10. חופש מדת – החופש של הפרט להחליט שאין הוא מאמין באמונה דתית כלשהי, ואין הוא רוצה להשתייך לעדה דתית כלשהי, וזכותו שלא יפגעו זכויותיו האחרות בשל העובדה שהוא אדם לא מאמין.

11. חופש העיסוק - כל אדם זכאי , בכפוף לחוק, לבחירה חופשית של עבודתו,עסקו, מקצועו ומשלח ידו , תלויה לעיתים במומחיות או מוגבלת מטעמי בטחון או טובת החברה.[ מכירת נשק; סמים].
12. חופש הבחירה – החופש של כל אדם לבחור לעצמו כיצד לחיות את חייו לדוגמא: בחירתו של תלמיד ללמוד בבי"ס אקסטרני ולא אינטרני.
ג. הזכות לקניין – הזכות של אדם להחזיק ברכוש שצבר, או קנה או הורש לו, ואי אפשר לקחת אותו ממנואו לפגוע בו. זכותו לעשות בנכסיו כרצונו. הקניין כולל קניין חומרי כמו: בית, חנות, שדה וקניין רוחני, שהוא תוצר של רעיון, מחשבה, יצירה ספרותית או אומנותית. דוגמא: יצירה מוסיקלית, פטנט, תוכנת מחשב.

ד. הזכות לשוויון – הזכות של כל אדם שיזכה להתייחסות שווה לאחר, ללא הבדלי דת, מין, מוצא, גיל, השתייכות פוליטית, גזע, או לאום. חקיקה שמתייחסת לכל האזרחים בצורה שווה היא מימוש של הזכות לשוויון בפני החוק (התחום המשפטי). ניתן לדבר גם, על שוויון הזדמנויות בעבודה ועווד...
סוגי מדיניות הקשורים בזכות לשוויון:
1. אפליה פסולה - התייחסות שונה לאדם מאחר מסיבה לא מוצדקת, כשהשוני לא רלוונטי. דוגמא: יום לימודים ארוך יותר לבנות מאשר לבנים.
2. הבחנה - התייחסות שונה לאנשים שווים, כשהסיבה לכך מוצדקת ורלוונטית 
דוגמא: שאלון מיוחד בבחינת הבגרות לעולים חדשים.
3. העדפה מתקנת - מתן יחס מועדף ע"י השלטון כמדיניות לתקופה מוגבלת, לקבוצה שבעבר המדינה קיפחה, וזאת במטרה לצמצם את הפערים בין קבוצה זו לבין שאר האוכלוסייה .דוגמא: פטור ממיסוי לתושבי עיירות פיתוח, שריון מקומות באוניברסיטה לתלמידים ערבים.
ה. הזכות להליך משפט הוגן – הזכות של כל אדם שבמסגרת החקירה וכל התהליך שקדם להגשת כתב אישום ואחר-כך בשלב המשפט לא ייפגעו זכויותיו:
1.
משפט יערך לכל אדם עפ"י כללי המשפט ובשמירה על עקרון השוויון בפני החוק – כל נאשם זכאי להגנה משפטית, ואם אין ביכולתו לממן לעצמו עו"ד, המדינה תממן לו הגנה. לא יינתן פסק דין ולא יינתן עונש ללא משפט הוגן.
2.
לכל נאשם זכות למשפט פומבי, אלא אם כן הגבלות המחייבות משפט בדלתיים סגורות (בטחון המדינה, קטינים).
3.
כללים למעצר אדם, למשל חיפוש בביתו של הפרט יעשה רק על פי צו בית-המשפט.
4.
בכל מערכת משפטית קיימת לנאשם הזכות לערער על פסק הדין לערכאה שיפוטית גבוהה יותר, ויש זכות למשפט חוזר, אם יש לכך הצדקה.
5
לכל אדם יש זכות לעתור ולפנות לבית משפט כנגד כל אדם אחר או כנגד רשות שלטונית.
ו. הזכות לכבוד – הזכות של אדם לחיות את חייו בלי לחשוש שיושפל,יובך או שיביכו אותו. זכותו לשמור על אנושיותו, על כבודו העצמי. דוגמא: הפשטת אדם, יריקה בפרצופו.
1. הזכות לפרטיות – נגזרת מעקרון כבוד האדם – מאפשרת לאדם לחיות את חיו ללא חשיפההתערבות וחדירה לחיו ללא רשות. [אין לחדור אל ביתו ואל רכושו של אדם ללא רשותו. אין לצותת לשיחותיו, ואין לעקוב אחריו, ואין לצלמו בנסיבות ציבוריות, וכמו כן, אין לערוך בגופו בדיקות, אלא אם כן בהסכמתו, או בהתאם לכללים ידועים מראש] [מידע נכון ואישי]
דוגמא: צילום אדם המעורב בתאונת דרכים כשהוא פצוע לעיתון.

2. הזכות לשם טוב – נובעת גם כן מעקרון כבוד האדם, הזכות של אדם שלא להציגו בציבור באופן שיבייש אותו, יכפישויפיץ שמועות לא מוכחות.. זכות זו מתמקדת בדמויות ציבוריות ידועות, אך לא רק. לדוגמא: פרסום ספר על מנהיג המציג אותו כעבריין, ללא כל הוכחות ברורות.
זכויות אזרח
  • זכויות אזרחיות (משפטיות) – זכויות טבעיות שמגדירות את מעמדו ואת זכויותיו של כל אדם בתור אזרח מדינה. כל מדינה מגדירה אותן בהתאם לרצונה, בהתאם להחלטותיה.
בין הזכויות:
  1. הזכות לבחור ולהיבחר – אחת מזכויותיו של אזרח בחברה דמוקרטית והיא לבחור את נציגיו לשלטון, מבלי שיהיה מאוים, באופן חשאי, וכן החופש להציע עצמו כנציג ציבור, תוך הגבלת גיל.
  2. הזכות לקבל דרכון מהמדינה.
  3. הזכות לקבל הגנה מהמדינה – המדינה מחויבת להגן קודם כל על אזרחיה.
זכויות חברתיות
 
קבוצת זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחים שלה בתחומים: טיפול רפואי, חינוך, רווחה, תעסוקה. זכויות אלה מתקשרות לגישה הכלכלית – חברתית  הננקטת ע"י המדינה  באותה עת(ליברלית או סוציאל – דמוקרטית).כלומר: הגישה "הסוציאל-דמוקרטית" תדגיש את הגדלת הזכויות החברתיות וחיזוקן לעומת הגישה הליברלית שתבקש את צמצומן.
פירוט מס' זכויות חברתיות:
1. הזכות לרמת חיים הוגנת – מבטאת את הפן של הזכויות החברתיות כרשת מגן שנועדה להבטיח כי בני האדם במדינה לא יתדרדרו לחיות בתנאי חיים משפילים השוללים את צלם האדם שבהם.מאפשרת לאדם דיור, מזון, כך שלא יהיה מושפל ולא תפגע אנושיותו. בשם זכות זו מעניקים קצבת זקנה, מענקי ביטוח לאומי, סיוע ברכישת דיור, מענקי אבטלה.
2. הזכות לטיפול רפואי – מתן שירות רפואי בסיסי לכל אדם, אם נפצע בתאונה או פיגוע מתוקף חוק ביטוח רפואי במדינה. "חוק בריאות ממלכתי".
3. הזכות לתעסוקה ולתנאי עבודה – הבטחת שכר מינימום, אי הלנת שכר, מתן יום מנוחה.
4. הזכות לחינוך – זכותו של כל ילד לקבל חינוך, למשל חוק חינוך חובה שאינו זהה בכל המדינות הדמוקרטיות.
5. הזכות לדיור - הזכות למקום מגורים ראוי,למשל, מדגימה כי הזכויות האזרחיות הן תנאי למימוש הזכויות
 האזרחיות והמדיניות.שכן, אם אין לאדם קורת גג מה תועיל לו הזכות לפרטיות?
 
הויכוח בנושא הזכויות החברתיות
  • בחברה הדמוקרטית מתנהל ויכוח סביב שאלת היקפן ומימושן של הזכויות החברתיות. חלק מהציבור חושב שיש להתייחס אלין כ"טבעיות" על כל המשתמע מכך ואילו חלק אחר טוען, כאמור, שמידת מימושן תלויה בגישה הכלכלית – חברתית של המדינה. חשוב לציין, שגורם נוסף המשפיע על היקפן ומידת מימושן של זכויות אלו הוא האילוצים הכלכליים העומדים בפני המדינה. ככל שמצבה הכלכלי של המדינה טוב יותר, היא יכולה להרשות לעצמה לתת זכויות חברתיות בהיקפים משמעותיים יותר.


זכויות מיעוט

  1. חופש פולחן בכפוף לחוק
  2. הזכות ללימוד במערכת חינוך בלשון הקבוצה
  3. הזכות לייצוג  בפרלמנט
  4. הזכות ללימוד במערכת חינוך בלשון הקבוצה
  5. הכרה בשפת המיעוט כשפה רשמית נוספת במדינה

אין תגובות:

פרסום תגובה