יום שבת, 13 בספטמבר 2014

אוצר מילים אנגלית טכנית הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים כל מה שצריך לדעת

אוצר מילים אנגלית טכנית הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים כל מה שצריך לדעת
plane angle - זווית מישורית
lenght - אורך
width - רוחב
height - גובה
redius - רדיוס
area - שטח
volume - נפח
time - זמן
period - זמן מחזור
angular velocity - מהירות זוויתית
circular frequency - תדירות מעגלית
speed / velocity - מהירות
acceleration - תאוצה
frequency - תדירות
rotational frequency - תדירות סיבובית / מהירות סיבוב
mass - מסה
moment of intia - מומנט אינרציה
force - כוח
weight - משקל
moment - מומנט
torque - פיתול
pressure - לחץ
power - הספק
work - עבודה
energy - אנרגיה
quantity of heat - כמות חום
active power - הספק פעיל
reactive power - הספר הגבי
apparent power - הספק נדמה
celsiuse temperature - טמפרטורה
electric current - זרם חשמלי
electric cuttrent density - צפיפות זרם חשמלי
electric potential - פוטנציאל חשמלי
voltage - מתח
electromotive force - כוח אלקטרו מניע
electric field intensity - 
phase angle - זווית מופע
resistance - התנגדות
reactance - היגב
impedance - עכבה
capacitance - קיבול
magnetic field strenght - עוצמת כוח מגנטי
conductance - מוליכות
susceptance - הנחות מוליכות הגבית
admittance - מותירות
volts - וולטים
ampers - אמפרים
potential difference - הפרש פוטנציאלי
circuit - מעגל חשמלי
charge - מטען
positive charge - מטען חיובי
negative chrage - מטען שלילי
characteristic - מאפיינים / תכונות
property - מאפיין / תכונה
flow - זרימה, לזרום
conduct - להוליך
conductor - מוליך
insulate - לבודד
insulator - מבודד
reference - ייחוס
zero point - נקודת אפס
switch - מתג
material - חומר
short circuit - מעגל קצר
oppose - להתנגד
opposition - התנגדות
relate - לייחס
related - מיוחס
convert - להמיר
refer to - מתייחס ל
comprise - לכלול
abbreviated - מקוצר
fundamental - יסודי
power fator - גורם הספק
watt = 1 joule per a second - ג'אול אחד לשנייה
DC current resistive circuits - מעגלי זרם ישר עם התנגדות
Joule's law - חוק ג'אול
resistive load s - עומסים התנגדותיים
dissipate power - הספק מתפזר/מתבזבז
storage - אחסון
energy storage elements - אלמנטים לאחסון אנרגיה
reversals - מהפכים
direction - כיוון
complete cycle - מחזור שלם
waveform - צורת גל
transfer - להעביר/העברה
source - מקור
realationship - ratio - יחס
power triangle - משולש הספקים
Pythagorean Theorm - משפט פיתגורס
sinusoid - סינוס
phase angle - זווית מופע
ratio - יחס
effect - השפעה
distortion - עוות / הפרעה
equation - משוואה
quantity - כמות גודל
quantities - גדלים פיזיקליים
triangle - משולש
inductance - השראות
capacitance - קיבולויות
active power - הספק פעיל
reactive power - הספק הגבי
apparent power - הספק נדמה/מדומה


DC - זרם ישר
Direct Current - זרם ישר
alternation current - זרם חילופין
electric charge - מטען חשמלי
(electric) power - הספק חשמלי
watt - וואט
wattage - הספק
wave - גל
AC power circuit - מעגל הספק חילופין
sine wave - גל סינוס
triangular wave - גל משולש
square wave - גל מרובע
applications - יישומים
signals - אותות
audio signals - אותות שמע
recovery - התאוששות
encode - לקודד
encoded - מקודד
modulate - לאפנן
modulated - מאופנן
reverse - להפוך
reversed - הפוך
modify - לשנות / לשפר
modified - משונה / משופר
carry - לשאת
carried - נישא
deliver - להעביר
deliverd - מועבר


capacitance - קיבוליות
reactance - היגב
measure - למדוד
resistance - התנגדות
measured  - נמדד
conducted - מולך
complicated - מסובך
circuit - מעגל חשמלי
inductance - השראות
impediments - עיכובים
determined - נקבע

impedance - עכבה
current - זרם
voltage - מתח
resistance - התנגדות
frequency - תדירות
capacitance - קיבוליות
reactance - היגב

impede - לעכב
impediment - עיכוב, מכשול
impedance - עכבה

vary / varies - משתנה
various - שונה / שונים
variety - מגוון
variation - גריסה, שינוי
variable - ניתן לשינוי
overall - כולל
opposition - התנגדות
effect - השפעה/תופעה
measurement - מדידה
measuring -  מודד, מדידה
comlpex - מורכב
symbol - סמל
constant - קבוע
determine - לקבוע
determined - נקבע
regardless of - ללא התחשבות ב...
efficiency - יעילות, נציללות
efficient - יעיל, נציל
quality - property - characteristic -  תכונה מאפיין


conductor - מוליך
semi - חצי
semiconductor - מוליך למחצה
device - רכיב
to flow - לזרום
flow - זרימה
current - זרם
transistor - טרנזיסטור
rectfire - מיישר
convert, convets - ממיר
power - הספר
supply - לספק
power supply - ספק כוח
switch -
control - לשלוט
indicate -
diagram - תרשים
andoe - אנודה
cathode - קתודה
application - יישום
apply - ליישם
applied - מיושם
voltage - מתח
regulation - ייצוב
light emmiting diode - led - דיודה פולטת אור -לד
emit. emits - לפלוט, פולט
variable - משתנה
capacitance - קיבוליות
capacitor - קבל
bias - ממתח
forward biased - ממתח קדמי
reversed biased - ממתח אחורי


maximum ratings - דירוג מקסמלי
suffix - סיומת
dissipation - בזבוז
dissipate power - הספק מתבזבז / מתפזר
breakdown voltage - מתח פריצה
mAdc - מיליאמפר בזרם ישר
saturation - רוויה
ambient - סביבה
MOS - matel oxide semicounductor - חומצת מתכת מוליכה למחצה
minority carriers - נושאי מיעוט
TA - temperature ambient - טמפרטורת סביבה
TC - temperatue case -  טמפרטורה אריזה
tolerance - סיבולת
probe - חוטי בדיקה
derate - ירידה בביצועים
emitter - פולט
collector - קולט
operating and storage junction temperature range - טווח טמפרטורת אחסון ופעולה
leakage - זליגה


device - רכיב
increase , increases - גודל, עולה3
amplitude - תנופה, משרעת, אמפליטודה
audio application - יישומי שמע
input frequency - תידות מבוא
transfer function - פונקציית העברה
magnitude - גודל
gain - הגבר
conversion - המרה
photons - פוטונים חלקקי אור
transducer - מתמר
sensor - חיישן
to amplify - להגביר
conduction angle - זווית הולכה
conduction region - אזור הולכה
efficiency - נצילות
efficient - נציל
inefficent - לא נציל
vary (v) - לשנות
various - שונה
variety - מגוון
variation - שינוי
transmitter - משדר
reciver  מקלט
tuning - כוון, כיוונון
tuned - מכוונן
tuned circuit - מעגל מכוונן
modulation - איפנון
PWM- pulse width modulation - איפנון רוחב פולס
high performance - ביצועים גבוהים
bandwidth - רוחב פס / רוחב סרט
distortion - עיוות
supply rails - מסילות הספק
deviate - לסטות, סטייה
set - ערכה סוג
subset - תת סוג
hi-fi - high fidelity - אמינות גבוהה
feed - fed - להזין, מוזן
amount of power - כמות של הספק
transmission chain - שרשרת שידור
rails - מסילות
excess - עודף

recovery time - זמן התאוששות
restricrt - להגביל / לצמצם
vice versa - להיפך
rugged - מחוספסreverse recovry time - זמן התאוששות אחורי
forward recovery time - זמן התאוששות קידמי
increase - להעלות להגדיל
manufacturing cost - עלות ייצור
manufactured - מיוצר
expensive - יקר
inexpensive - לא יקר
limitation - מגבלות
rectifying - מיישר
rectifier - מיישר
convertor - ממיר
type - סוג
typical - טיפוס
typically - טיפוסי
diffusion - דיפוזיה / פעפוע
alloy - סגסוגת
welding - ריתוך
active device - רכיב פעיל
rise time - זמן עלייה
settling time - זמן התייצבות
settle time - זמן התייצבות
oscilloscope - משקף תנודות / סקופ
accuracy -  דיוק
ringing - תנודות קטנות / צלצולים
overshoot - תגובת יתר
steady-state value - ערך מצב יציב
equipment - ציוד
delay - השהייה
output variable - משתנה של המוצא
capacitive effect - תופעה/השפעה קיבולית
approximately - בערך
approx - בערך
approximated - מתקרב
quantity - כמות  / גודל פזיקלי
specify - מצוין, במפרט טכני
leads - מוביל / מוליך
led - מובל


calibrated - מכויל
operating temperature - טמפרטורת פעולה
compound - מורכב מ
reproducibility - שחזור
distinct - ברור
curve - עקומה
yield - תשואה, יבול
satisfactory - משביע רצון
embed - לשבץ
valuable - יקר
absorbed - נספג
illumination - תאורה
intermediate - בינייםbead - חרוז
proof - חסין
resistant - עמיד / חסין
coated - מצופה
humidity - לחות
avalanche current - מפולת זרם
compounds - תרכובות
crystalline -  גבישי
yield - תשואה / ייבול / תוצרת
itensity - אינטנסיביות / עוצמה
sulphide - גופרי
agglomeration -  הצטברות
tin - פח / בדיל
vapour - אדים
apparatus - מנגנון
lattice - סריג
bound - כבול
trivalent - משולש
impurity  - זוהמה, טומאה
pentavalent - מחומש
exceed - חורג


תחיליות חשובות לשורש המילה
poly - הרבה, רב
mono - אחד, יחיד, חד
monolith - מונוליתטרנזיסטור הוא רכיב שמורכב ממוליך למחצה בעל שלוש רגליים.datasheet נתוני יצרן

איך לעבוד עם נתוני יצרן?

גיליון היצרן מובא לנו ברובו בטבלה מסודרת הכוללת עמודה של , תכונה כלשהי, הדגמים שאליהם התכונה מיועדת, ערכים, יחידות מידה.
** לעתים יש הערה כמו כוכבית, או הערה ממוספרת שיש לשים אליה לב.

אנחנו נקרא את השאלה שלנו, כאמור היא בעברית, אנחנו נתרגם בצורה מדויקת את המתבקש, ובעזרת התרגום המדויק נאתר את המתבקש בטבלה וכך נמצא את המתבקש.


total device dissipation - הספק פיזור


drain-source breakdown voltage - מתח פריצה משפך-מקור

gate 1 leakage currect - זרם זליגה של שער 1

gate 1 to source cutoff volate - מתח קיטעון של שער 1

forward transfer admittance - מתירות העברה קידמית

common source power gain - הגבר הספק של מקור מקור משותף

bandwith - רוחב פס / רוחב סרט


Total Harmonic Distortion meter - מד עיוות הרמוני כולל
THD - עיוות הרמוני כולל
amplification -  הגברה
notch filter - מסנו חריצים
fundamental test signal - אות יסוד של בדיקה
fundamental - יסוד
residual - שיורי
unaffected - לא מושפע
undesirable - לא רצוי
solder - להלחים
soldered - מולחם
distorted output - מוצא מעוות
fed - מוזן
reference level - רמת ייחוס
high rejection - דחייה גבוהה
attenuation - ניחות
twin tee output - מוצא טי כפולה
twin teee capacitor -  קבלי טי כפולה
divider - מחלק
housimh -  בית , תושבת
mounted - מותקן
construction - מבנה
screened - מסוכך
screened cable - כבל מסובך
screening plate - לוחיות סיכוך
wafers - שכבות
a mean - ממוצע
the mean - ממוצע
MTBF - זמן ממוצע בין תקלות
RMS - ערך אפקטיבי
root mean square  -
loop - חוג, לולאה
pole - קוטב
bipolar - דו קוטבי
polarity - קטביות
screening - סיכוך
earth loop  - חוג הארקה
interchangeable - ניתן להחלפה זה עם זה
double pole - קוטב כפול
polatiry - קוטביות
socket - שקע או תושבת חשמלית
CORSE - גס
MEDIUM - בינוני
FINE - מעודן
deflection - סטייה

ADJUSABLE POWER SUPLLY - ספק כוח משתנה
ATTENUATION - ניחות
ADJUSTED - מותאם
CALIBRATION - כיול
COMPONENT - רכיב
CONFIGURATION - תצורה
CONJUNCTION - בצירוף עם
DEFLECTION - סטטיה
DISPLAY -תצוגה
DISTORTION - עיוות
INSTRUMENT -מכשיר
LAYOUT - מערך
LEVEL - רמה
MOTCH - חריץ
OFFSET - היסט
OP AMP - מגבר שרת
POT - פוטנציומטר
RELATIVE -יחסי
RESIDUAL - שיורי
response - תגובה

Quiescent Current - זרם רגיעה


internal loop filter - מסנן לולאה פנימי
tone generator / oscillator - מתנד הרמוני
synthesizer - סינתיסייזר


sample and hole - דרום ושמור

utilize - לנצל

monolithic - מונוליתי, כגוף אחיד
ultra high - גבוה מאוד
accuracy - דיוק
acquisiton - רכישה
offset - היסט
adjust - כיוון
degrade - ירידה בביצועים
offset drift - סחיפת היסט
droop  - מהפוך / רכינה
loop - חוג, לולאה
stability - יציבות
instability - חוסר יציבות, אי יציבות
op amps = מגברי שרת
feed - הזנה
equal to - שווה ל...
features - תכונות
less than - פחות מ...
compatible - תואם
TTL - transistor transistor logic - טרנזיסטור טרנזיסטור לוגי
CMOS - מוליך למחצה תחצות מתכנת משלימה
PMOS - מוליך למחצה תחמוצת שטוחה
gain accuracy - דיוק הגבר
characteristics - מאפיינים
hold mode - מצב החזק
rejection ratio - יחס דחייה
differential - הפרש
differential threshold - סף הפרש
tightened electrical specifications - נתוני חשמל מהודקים
logic reference - ייחוס לוגי
dissipation - פיזור
power dissipated - הספק מבוזבז / מתפזר
ambient temperature - טמפרטורה סביבתית
storage - אחסון
duration - המשכיות
lead - הדק / רגל
infra-red - אינפרא-אדום
board - לוח
mount - התקנה / הרכבה
still air - אוויר עומד

PCB - printed circuit board - מעגל מודפס

mounting - תושבת

air flow - זרימת אוויר
steady - יציב
swing - תנופה
settle - להתייצב
nodes - צמתים
hold - held -  החזק / להחזיק, מוחזק
command - פקודה
dynamic sampling error - שגיאת דגום דינמית
aperture time - זמן מיפתח
delay - השהייה / דחייה
affect - להשפיע
feedback loop - לולאת חוג משוב

hence - לכן
reliable - אמין
filament  - חוג להט
incandescent lamps - מנורות ליבן
filament type incandescent lamps -  מנורות ליבון מסוג חוט להט
transmitted - מועבר
line of sight - קו הראייה
chip - שבב
doping - אילוח / זיהום /סימום
doped - מאולח / מזוהם
depletion - דלדול
conduction band - פס הולכה
valence band - פס ערכיות

sufficient - נציל
photon - פוטון
radiate - להקרין
rectification - יישור
compound - תרכובת
emission - פליטה
medical imaging - הדמייה רפואית
whale - לוויתן
relayed - נמסר

CPU - יחידת עיבוד מרכזית
transducer - מתמר
intensity - עוצמה
IC - integrated circuit - מעגלים משולבים
tilt senor - חיישן הטייה
deflection - הסט

demodulator - גלאי
analyzer - נתח

vertical - אנכי
component - רכיב
scale - קנה מידה
signal conditioning - התניית אות
assume - להניח
fine gain - הגבר מעודן
reproduction - שחזור
standby - המתנה
retention - שמירה
addressable - מיעון
to handle multipile message - להתמודד עם הודעות רבות
volatile - נדיף
compression - דחיסה
digitization - דיגיטציה
short duration - זמן קצר
reatain לשמור להחזיק ללכוד
duration - משך זמן, המשכיות
configured - מוגדר
simplicity - פשטות
regulated power supply - ספק כוח מיוצב, ספק כוח מתח ישר
PTL - pass tansistor logic - טרנזיסטור מעביר לוגי+
ripple אדווה
caution - אזהרה
time-honored - עתיק יומין
exception - יוצא מן הכלל
JFET - junctuin gate filed-effect transistor - טרנזיסטור תופעת שדרה חד צמתי
incorporate - לשלב
ruuged - קשיח
precusuin - מדויק
grounded - מוארק

אין תגובות:

פרסום תגובה