יום ראשון, 25 במאי 2014

תוכנית הלמידה בלשון א' 2014 מיקוד בלשון 2014 א' תשע"ד קיץ תוכנית הלימודים בלשון למועד קיץ 2014 תכניות הבחינה – הלימה בגרות בעברית שאלון א' ומועד חורף תוכנית הלמידה בלשון ב' 2014 תשע"ה קיץ חורף

תוכנית הלמידה בלשון א' 2014 מיקוד בלשון 2014 א' תשע"ד קיץ תוכנית הלימודים בלשון למועד קיץ 2014  תכניות הבחינה – הלימה בגרות בעברית שאלון א' ומועד חורף תוכנית הלמידה בלשון ב' 2014 תשע"ה קיץ חורף

להורדה ישירה של תוכנית הלמידה בלשון א' וגם תכנית הלמידה בלשון ב' לחצו כאן

או העתיקו את הכתובת לדפדפן שלכם:

https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=&id=0B6qdiDO9VfXsbENBaDA0ZHpTeGM


המפרט מיועד לתלמידים שייגשו לשאלון א בקיץ תשע"ד ומועד חורף
תשע"ה
סמל שאלון: 111110

מעגל ראשון – ליבה מחייבת, שיש ללמדה באופן שיטתי ומעמיק בשיעורי העברית.
נושאי הלימוד הנכללים בה יופיעו בבחינת הבגרות בדרכי תשאול מגוונות.

הבנת הנקרא והבעה )כ־%06 מסך כל שעות ההוראה(
 טקסטים בהיקפים שונים רציפים ובלתי רציפים בהיקף כולל של כ־011 מילים: מידע או טיעון
הפקת משמעות מהיבטים שונים: תוכן, מבנה ולשון

הניתוח יכלול ממדי הבנה: איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת. פירוט ממדי ההבנה
בנספח.
 מילון, מילים ומשמעויותיהן: פירושי מילים; יחסים בין מילים: נרדפות, ניגודיות, שדה
סמנטי

 * יש ללמד היבטים אלה בזיקה לטקסט.

 * חשוב לשלב מילון בשיעורי העברית, ולהשתמש בו בהקשרים מגוונים ורלוונטיים.

 כתיבת סיכום ממזג של כמה טקסטים


תחביר ומערכת הצורות )כ־%06 מסך כל שעות ההוראה(
תחביר
 זיהוי חלקי המשפט הפועלי: נושא; נשוא פועלי
 נשוא שמני
1
: בשלב הזה של ההוראה יש ללמד את הנשוא השמני מסוג שם עצם ושם תואר בלבד.
 אוגד מסוג כינוי גוף בלבד
 משלימי הפועל )בלא הבחנה ביניהם(, משלים שם )לוואי(
 הבחנה בין סוגי המשפטים: פשוט )פועלי ושמני(, מורכב ואיחוי
 תקינות מבחינת ההתאם; פיסוקהמפרט מיועד לתלמידים שייגשו לשאלון ב בקיץ תשע"ד ומועד חורף
תשע"ה
סמל שאלון: 111110

מעגל ראשון – ליבה מחייבת, שיש ללמדה באופן שיטתי ומעמיק בשיעורי העברית.
נושאי הלימוד הנכללים בה, יופיעו בבחינת הבגרות בדרכי תשאול מגוונות.

הבנת הנקרא והבעה )כ-%06 מסך כל שעות ההוראה(
הבנה
קריאת טקסטים בהיקף כולל של עד 1111 מילים: מאמר טיעון, פרשנות וביקורת
ניתוח המאמרים מהיבטים שונים: תוכן, מבנה ולשון.
 ההקשר הנסיבתי
 קישוריות
 רכיבי מבנה המאפיינים טקסט טיעון, כגון טענה והנמקתה, טענות של מתנגדים, הסתייגות
והפרכה.
 טענות גלויות וסמויות
 קשרים רעיוניים בין המשפטים בטקסט ובין הפסקות בטקסט
 לשון המאמר: אמצעים רטוריים, כגון מילים טעונות )בעלות קונוטציות חיוביות או שליליות(,
שאלות רטוריות, מילים מעצימות, מילים נרדפות ומנוגדות, חזרות, ניבים, מטפורות
ודימויים, שדות סמנטיים, מודאליות
הניתוח יכלול את ממדי ההבנה: איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת

הבעה בכתב
 כתיבת מאמר טיעון בהיקף של כ־011 מילים )כגון פרשנות, ביקורת, תגובה( בזיקה למאמר או
למאמרים

אין תגובות:

פרסום תגובה