יום שני, 3 בפברואר 2014

פקודות פרוייקט הנדסת תוכנה שימושיות איך עושים קול קובץ pdf מעבר טפסים שימוש ב כיצד להשתמש טיפים עצות מדריך הוראות הדרכה ליצור pdf ב windows application visual studio windows application c# datagridview c# date time datatime פקודות windows application

פקודות פרוייקט הנדסת תוכנה שימושיות איך עושים קול קובץ pdf מעבר טפסים שימוש ב כיצד להשתמש טיפים עצות מדריך הוראות הדרכה ליצור pdf ב windows application
פרוייקט windows application פקודות
 visual studio windows application c#  datagridview c#  date time  datatime פקודות windows application

visual studio windows application c# commands

יצירת קובץ PDF במקום מסוים

יש להוריד שלוש קבצי dll

itextsharp.dll

itextsharp.pdfa.dll

itextsharp.xtra.dll

אנחנו צריכים להוסיף ב using את השורות הבאות:

using System.IO;
using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;


בשביל שימוש בעברית הורידו את הקובץ הבא, לחצו כאן
הערות:

המיקום שבו יווצר הקובץ, ושמו, במקרה זה השם של הקובץ יהיה test1

מיקום הקובץ arial.ttf כדי שהוא יוכל לגשת אליו (שימוש בגופן עברית)

כל מה שתרשמו במקום הזה - יירשם כשורה

כל מה שיהיה בתיבת הטקסט הזאת, ייכתב כשורה

בשביל להוסיף שורה כתובה כלשהי אנחנו נכתוב את הפקודות הבאות:  Document Doc = new Document(PageSize.LETTER);

        
            using (FileStream fs = new FileStream(@"H:\check\Test18.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.Read))
            {
                
                PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(Doc, fs);

             
                Doc.Open();

              
                Doc.NewPage();

          
                string ARIALUNI_TFF = Path.Combine(@"H:\test1", "arial.ttf");

      
                BaseFont bf = BaseFont.CreateFont(ARIALUNI_TFF, BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.NOT_EMBEDDED);

              
                iTextSharp.text.Font f = new iTextSharp.text.Font(bf, 12);

                PdfPTable T = new PdfPTable(1);

                T.DefaultCell.BorderWidth = 0;
               
                T.RunDirection = PdfWriter.RUN_DIRECTION_RTL;
                
                T.AddCell(new Phrase("מה קורה  היייי", f));

                T.AddCell(new Phrase("" + textBox1.Text + "", f));

          

                Doc.Add(T);
הערות:
 שם ה dataGridView
הצגת טבלת datagridview בקובץ pdf (יש לצרף את הקוד הזה לקוד שלעיל):


                PdfPTable tt = new PdfPTable(dataGridView1.Columns.Count);
  

             tt.RunDirection = PdfWriter.RUN_DIRECTION_RTL;


                for (int j = 0; j < dataGridView1.Columns.Count; j++)
                {
                    tt.AddCell(new Phrase(dataGridView1.Columns[j].HeaderText));
                }

                tt.HeaderRows = 1;

                for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
                {
                    for (int k = 0; k < dataGridView1.Columns.Count; k++)

                    {

                        if ( dataGridView1 [k,i].Value != null)
                        {
                            tt.AddCell (new Phrase (dataGridView1[k,i].Value.ToString(),f));

                           

                        }

                    }
                }
    
                                Doc.Add(tt);
             

                //Close the PDF
                Doc.Close();
פתיחת אתר אינטרנט קבוע מראש על


איך פותחים קישור לינק אתר של אינטרנט בלחיצה על כפתור או תמונה במקרה זה האתר הוא גוגל


System.Diagnostics.Process.Start("http://google.com");
סגירת טופס על ידי לחיצה על אובייקט
יכול להיות כפתור תמונה או כל אובייקט אפשרי


בחלק מהמחשבים


this.colse();


בחלק מהמחשבים


me.close();webBroswer
דבר זה אכן קיים בform application
נכנסים ל tools ויש את זה. גוררים את זה לתוך הform הטופס. בשביל לקבוע את בחירת הURL הכתובת שאליו הדפדפן הזה ייכנס יש לעשות על מה שנוצר קליק ימני, properties ולחפש בצד ימין למטה את המאפיין Url ולכתוב שמה את הכתובת של האתר שאתם רוצים שהטופס יתחיל איתו

webBroser עם תיבת טקסט וכפתור: מכניסים את הכתובת ועוברים אל האתר


את הקוד הזה את צריכים לשים בכפתור שהוא יהיה זה ישלח את הכתובת שרשמתם לתיבת הטקסט ויעלה את האתר שכתבתם
צריך לשנות את השם של תיבת הטקסט ל
UrlTextBox


           if (String.IsNullOrEmpty(UrlTextBox.Text) || UrlTextBox.Text.Equals("about:blank"))
           {
               MessageBox.Show("Enter a valid URL.");
               UrlTextBox.Focus();
               return;
           }
           OpenURLInBrowser(UrlTextBox.Text);
       }
       private void OpenURLInBrowser(string url)
       {
           if (!url.StartsWith("http://") && !url.StartsWith("https://"))
           {
               url = "http://" + url;
           }
           try
           {
               webBrowser1.Navigate(new Uri(url));
           }
           catch (System.UriFormatException)
           {
               return;
           }
       }

massage box


MessageBox.Show("log in");

איך לעבור טופס
 
           new r123().Show();


        
          this.Hide();להשמיע צליל סאונד


להוסיף ל יוזינג
using System.Media;

  public Form1()
       {
           InitializeComponent();
           _soundPlayer = new SoundPlayer("a/check.wav");
       }בכפתור
_soundPlayer.Play();
אירועים בכפתור

hover כאשר מרחפים מעל זהאיך לפתוח קובץ / מסמך ב windows application
המיקום של הקובץ

System.Diagnostics.Process.Start(@"H:\check\test18.pdf");
שליפת נתונים מ dataGridView והשמה בתוך תיבת טקסט
          if (dataGridView1[0, 0].Value != null)
{
int yCoord = dataGridView1.CurrentCellAddress.Y;

string I1 = dataGridView1[0, yCoord].Value.ToString();

textBox1.Text = I1;
}הוספת תמונה, אתה בוחר את התמונה עצמה מתוך המחשב, לקיחת הכתובת של אותה תמונה שבחרת ושימוש בכתובת הזאת / המיקום של התמונה, צפייה בתמונה בתוך "תיבת תמונה"
adding picture and view it via picturebox windows application c# with using imagelocation and browse


 OpenFileDialog filechooser = new OpenFileDialog();
            filechooser.Filter = "image files (*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*";
            filechooser.InitialDirectory = "Source=|DataDirectory|";
            filechooser.Title = "check";
            if (filechooser.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                pictureBox1.ImageLocation = filechooser.FileName;
            }


            textBox1.Text = filechooser.FileName;comments: in this case you will be able to choose "jpg" type or "all files" - you can add yourself which types you want the user to use.


מציאת המיקום של התקייה הנוכחית
find the path of the current folder of the project windows application c#
get correct folder path

it will be in the folder named "debug" and you may make a new folder to put it inside, like in the example instance the folder b

הפעולה הזאת תכתוב כמחרוזת את המיקום של הפרוייקט הנוכחי שעליו אתם עובדים, בתוך התיקייה debug אתם יכולים לעשות שהמיקום / הכתובת תהיה בתוך תקייה חדשה, למשל בדוגמה יש את התיקייה b.

string targetPath = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath)+"/b";check if the file is exist or not
בודק האם הקובץ קיים או לאif (!File.Exists(path)) 
      {
        // This statement ensures that the file is created, 
        // but the handle is not kept. 
 
      }
הוספת תמונה שינוי שם בדיקה האם התמונה קיימת או לא
כל מיני פקודות שקשורות לתמונה

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;


namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class picc : Form
  {
    public picc()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (File.Exists(Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath) + "/b/" + "123.jpg"))
      {
        //pictureBox1.ImageLocation = @"file:///C:/Users/%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92/Desktop/IMG-20140208-WA0001.jpg";

        pictureBox1.ImageLocation = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath) + "/b/" + "123.jpg";

      }


      else
         pictureBox1.ImageLocation = @Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath) + "/b/" + "not.jpg";

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      OpenFileDialog filechooser = new OpenFileDialog();
      filechooser.Filter = "image files (*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*";
      filechooser.InitialDirectory = "Source=|DataDirectory|";
      filechooser.Title = "check";
      if (filechooser.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = filechooser.FileName;
      }

      textBox1.Text = filechooser.FileName;


      string fileName = "bbl.txt";
      string sourcePath = @"H:\";
     // string targetPath = @"H:/yossi/";

      string targetPath = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath)+"/b";
      // targetPath+="/b";
          // Source=|DataDirectory|
      string a = "123.txt";
      string sourceFile = System.IO.Path.Combine(sourcePath, fileName);
      string destFile = System.IO.Path.Combine(targetPath, a);

      System.IO.File.Copy(sourceFile, destFile, true);


      /*
      // Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory,errLogFile + "_ErrorLog.txt");

      // var dirnames = Directory.GetDirectories(@"C:\the full directory path of files to rename goes here");

      
    //   System.IO.File.Move("oldfilename", "newfilename");
      string path = @"H:/yossi1.txt";
      string path2 = @"H:/yossi/";
      
      
      
       try 
    {
      if (!File.Exists(path)) 
      {
        // This statement ensures that the file is created, 
        // but the handle is not kept. 
        using (FileStream fs = File.Create(path)) {}
      }

      // Ensure that the target does not exist. 
      if (File.Exists(path2)) 
      File.Delete(path2);

      // Move the file.
      File.Move(path, path2);
      Console.WriteLine("{0} was moved to {1}.", path, path2);

      // See if the original exists now. 
      if (File.Exists(path)) 
      {
        Console.WriteLine("The original file still exists, which is unexpected.");
      } 
      else 
      {
        Console.WriteLine("The original file no longer exists, which is expected.");
      }  

    } 
    catch 
    {
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString());
    }
 
      
      
      
    //  File.Move(path, path2);      */    }
  }


מחולל קוד, יוצר קוד אחד ויחיד
Code generator creates a single source c#

 DateTime saveNow = DateTime.Now;
      string a = saveNow.ToLongTimeString();
      string b = saveNow.ToShortDateString();
      textBox1.Text = b+a;
לבדוק האם הסטרינג הוא מספר שלם
check if the string is number (int) c#
is string int c#

How to check string is number or not in C#

string Str = textBox1.Text.Trim();
double Num;
bool isNum = double.TryParse(Str, out Num);
if (isNum)
MessageBox.Show(Num.ToString());
else
MessageBox.Show("Invalid number");
change the name of column is datagrid
משנה א השם של עמודה ב datagrid
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "ציון";

How to: Hide Columns in DataGridView Controls

איך להסתיר עמודות
  this.dataGridView1.Columns[4].Visible = false;
שאללת הצגה select quarry with DAl  בשימוש של DAL
הכרזה על משתנה חיצוני
public DataSet ds = new DataSet();
השאילתא הלכה למעשה
DAL x = new DAL("dbtest1.mdb"); string sql0 = ("Select * from students where id_student='" + connection1.whoisit + "' "); ds = x.GetDataSet(sql0); // MessageBox.Show("האירוע הוסר בהצלחה", "הצלחה", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows) { MessageBox.Show( row["first_name"].ToString()); }

אין תגובות:

פרסום תגובה