יום שני, 20 בינואר 2014

מתכונת אזרחות תשעא ופתרון

מבחן  מסכם באזרחות                                        קיץ תשע"א

 

 


הוראות לנבחן


א.      משך הבחינה: שעתיים
ב.      מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה ארבעה פרקים.
        פרק ראשון –   (
X114)    -              14 נקודות
         פרק שני     -   (9
X3) +(13X1)  -   40 נקודות
         פרק שלישי -  ( 2
x12)   -                24  נקודות
         פרק רביעי –  ( 2
x11)    -                22 נקודות
                                                    סה"כ    -   100 נקודות  
                        
ג.        חומר עזר מותר בשימוש: אין

ד.      הוראות מיוחדות: אין

                                                                        בהצלחה!השאלות
פרק ראשון (14נקודות)
ענה על אחת מהשאלות 1-2

1.  שר האוצר של ישראל תבע  את אחד העיתונאים הכלכליים הבכירים ,אשר פרסם במאמר בעיתון
     כי השר אינו  מוכשר, לא למד כלכלה באוניברסיטה , ולכן אין לו המיומנות הנדרשת להנהיג את 
     כלכלת ישראל.
     השר תבע את העיתונאי וקבע  כי העתונאי אינו מדייק בדבריו וכי הוא פגע באחת מזכויותיו.
     העיתונאי  טען כי בפרסום המאמר זה הוא מממש זכות אחרת . לטענתו , אנשי ציבור נושאים
     באחריות ציבורית  כבדה וכדי  שהציבור יוכל לשפוט אותם ,הוא חייב לדעת עליהם פרטים רבים.
א.      ציין והצג  בשם איזו זכות פירסם  העיתונאי את המאמר  בעיתון. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
ב.      ציין והצג  מהי הזכות  בה פגע העיתונאי לדעת השר. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

תשובה

א
ציון- הזכות אשר בשמה פרסם העיתונאי את המאמר היא זכות הציבור לדעת
הצגה- זכותם של האזרחים לקבל מידע אודות המתרחש ברשויות השלטון ובמדינה, מאמצעי התקשורת כדי שיוכלו לשקול באופן תבוני את החלטותיהם ולגבש את דעותיהם לאחר שיקול דעת
הסבר- לדעת העיתונאי שר האוצר נושא בתפקיד אחראי ביותר ולציבור יש הזכות לקבל מידע על יכולותיו של שר האוצר ועל השכלתו מאמצעי התקשורת. בכך מממש העיתונאי במאמר את זכות הציבור לדעת.
ב
ציון- הזכות אשר בה פגע העיתונאי לדעת השר היא זכותו לשם טוב.
הצגה- זכותו של אדם שלא יפרסמו דברים שקריים עליו הפוגעים בשמו הטוב
הסבר- השר טען כי המידע שפרסם העיתונאי אודותיו ואודות השכלתו אינו מדויק ולכן הכתבה פוגעת בשמו הטוב.


2. בסמינר שנערך בירושלים הופיעו נציגים של שתי קבוצות בולטות בציבוריות הישראלית:
    " קבוצת החילונים" ו"קבוצת הדתיים".  נושא הסמינר היה "החברה הישראלית כחברה דמוקרטית".
    אחד מנציגי " קבוצת החילוניים "  קבע כי חוק בתי הדין הרבניים,פוגע באחת מזכויות האדם של
    אזרחי ישראל.  לטענתו החוק אינו מאפשר נישואים אזרחיים  ומכיר רק בנישואין על פי ההלכה.
    מנגד, קבע  אחד מנציגי "קבוצת הדתיים" כי  בחברה דמוקרטית חייבים  להתקיים לצד  המחלוקת ,
    גם מינימום  מסוים של כללים, סמלים ועקרונות המוסכמים על כולם. הגדרתה של ישראל
   כמדינה יהודית, שיש בה מקום גם לחוקי ההלכה, הוא אחד מאותם כללים המסייעים להגדרת זהותה
   היהודית של המדינה. ההתפוררות של כללי היסוד המוסכמים תפגע ביציבותה של החברה הישראלית
   וביכולתה להכיל בתוכה את מגוון הקבוצות, הדעות והשקפות העולם המרובות המתקיימות בה.


א.      ציין והצג  איזו  זכות דמוקרטית נפגעת, לדעת נציג  "קבוצת החילונים", כתוצאה מחוק בתי הדין הרבניים.
הסבר כיצד הפגיעה בזכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
ב.      ציין והצג  איזה עיקרון דמוקרטי מתקיים לדעת נציג "קבוצת הדתיים" , כתוצאה מקיומו של חוק בתי הדין הרבניים.
הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
תשובה
א
ציון- הזכות שנפגעה לדעת נציג "קבוצת החילונים" היא הזכות לחופש מדת.
הצגה- זכותו של אדם להחליט כי אין הוא אדם מאמין, אינו מקבל את התוקף המחייב של הדת ואין לחייבו להשתייך לשום עדה דתית או לקבל את פולחנה.
הסבר-נציג קבוצת החילוניים טען כי חוק בתי הדין הרבניים מאלץ אנשים להתחתן בהתאם למצוות הדת היהודית, ובכך פוגע החוק בזכותם לחופש מדת.
ב.
ציון- העיקרון הדמוקרטי המתקיים כתוצאה מחוק בתי הדין הרבניים לדעת נציג קבוצת הדתיים הוא עקרון ההסכמיות
הצגה- הסכמיות היא הסכמה רחבה בחברה על  מספר מסוים של עקרונות וכללי יסוד משותפים לכל בני החברה, כמו ההסכמה על המשטר במדינה, ההסכמה על כללי המשחק הדמוקרטיים במדינה וההסכמה על יחסי הגומלין בין הקבוצות השונות במדינה. ההסכמיות הכרחית כדי לאפשר את קיומו של הפלורליזם.
הסבר- נציג קבוצת הדתיים קובע כי בחברה דמוקרטית חייבים להתקיים לצד המחלוקת, גם הסכמה על כללי יסוד משותפים, סמלים ועקרונות המוסכמים על כולם, בין העקרונות המוסכמים על כולם הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית , שיש בו מקום לחוקי ההלכה. בכך מתקיים לדעת נציג הדתיים עקרון  ההסכמיות במדינה.פרק שני (40 נקודות)
בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות:
על שלוש  מהשאלות 7-3 (לכל שאלה  -  9 נקודות).
 ועל אחת   מהשאלות 9-8 (לכל שאלה   - 13 נקודות).

ענה על שלוש  מהשאלות 7-3.

3.  הסבר את התיקון שהוכנס בחוק השבות בעקבות בג"ץ רופאייזן ובעקבות בג"ץ שליט.
תשובה
התיקון שהוכנס (סעיף 4ב) מגדיר מיהו יהודי. יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או גויר ואינו בן דת אחרת.
4.  הסבר מהי פקודה בלתי חוקית בעליל.
תשובה
פקודה בלתי חוקתית בעליל היא פקודה או הוראת חוק הפוגעת בכללי המוסר הדמוקרטיים הבסיסיים ביותר. זו היא פקודה "שדגל שחור" מתנוסס מעליה,לאמור עדות לחוסר מוסריותה וחוסר חוקיותה. המקבל פקודה בלתי חוקית בעליל מחויב לסרב לציית לה אחרת ייענש.
5.  הצג שני מרכיבי זהות באמצעותם יכול אזרח דרוזי לבטא את עצמו.
תשובה
מרכיב נרכש, זהות אזרחית- קיימת אצל הדרוזים המדגישים את זהותם כישראלים ואת זיקתם למדינת ישראל.
מרכיב שיוכי, זהות אתנית- יש דרוזים המגדירים עצמם כקבוצה אתנית בנפרד מהעם הערבי ובזיקה לדרוזים החיים בארצות השונות.
6.  הצג שניים מתפקידיה של הכנסת.
תשובה
להלן תפקידי הכנסת השונים
 • חקיקה- הכנסת היא הרשות המחוקקת במדינה החוקים שהכנסת מחוקקת נקראים "חקיקה ראשית והם מחייבים את רשויות השלטון ואת האזרחים.
 • רשות מכוננת- כרשות מכוננת מופקדת הכנסת על השלמת גיבוש החוקה לישראל.גם כאשר הכנסת מחוקקת חוקי יסוד(חוקה מטריאלית) היא מתפקדת כרשות מכוננת.
 • מנגנון פיקוח וביקורת- הכנסת היא מנגנון פיקוח וביקורת רשמי על הממשלה, הכנסת יכולה להביא לסיום כהונתה של הממשלה בהצבעת אי אמון, הכנסת מבקרת את הממשלה באמצעות שאילתות והצעות לסדר היום. הממשלה כפופה לחוקי הכנסת.
 • שיפוט- הכנסת ממלאת תפקידים מעין שיפוטיים כאשר היא צריכה להחליט בשאלת הענקת חסינות או השעייתו של חבר כנסת.
 • בחירה- הכנסת בוחרת את נשיא המדינה ומבקר המדינה.
 • מימוש עקרון שלטון העם- הכנסת היא הרשות המייצגת את העם ומבטאת בכך את ריבונות העם ושלטון העם.

7.  הסבר כיצד מנגנון הפרדת הרשויות מגביל את השלטון במדינה דמוקרטית.
תשובה
בעצם חלוקת העוצמה השלטונית בין רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת מיושם עקרון הגבלת השלטון.  הפרדת הרשויות מפזרת (מבזרת) את העוצמה בין שלש הרשויות ומונעת סכנה של ריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד. הפרדת הרשויות מאפשרת לכל אחת מהרשויות להגביל את עוצמתה של הרשות האחרת, לפקח עליה ולהגביל אותה.ענה על אחת מהשאלות 9-8 .

8. הצג את הזכות להליך משפטי  הוגן. הצג שני הסברים כיצד זכות זו באה לידי ביטוי באי תלותה של
    הרשות השופטת.
תשובה
הזכות להליך הוגן היא הגנה על זכויות של אדם מפני פגיעות לא מוצדקות בעת העמדה לדין. יש להבטיח כי הפגיעה בזכויותיו של חשוד תהיה מוצדקת ותתבצע רק על פי כללים ומגבלות הקבועים בחוק.  להלן שני הסברים כיצד זכות זו באה לידי ביטוי באי תלותה של הרשות השופטת
 • אובייקטיביות השופטים- השופטים חייבים להיות אובייקטיביים ובלתי תלויים, שופט המעורב אישית במשפט או מכיר את אחד הצדדים חייב לפסול עצמו
 • מרות החוק- חוק יסוד השפיטה קובע  על השופטים לא חלה שום מרות מלבד מרותו של החוק.
 • ריסון הרשות המחוקקת בכל הקשור לפסקי דין של הרשות השופטת- הרשות המחוקקת לא יכולה לפסול בדיעבד  פסקי דין של הרשות השופטת.
 • עקרון הסוב יודיצה- עקרון זה קובע כי אין להביע דעה על משפט בעת התנהלותו, אלא להסתפק בדיווח עובדתי. עקרון זה חשוב כדי לא להשפיע על שיקול דעתם של השופטים ולאפשר להם לשפוט באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.
 • שכר השופטים ותנאי העסקתם- שכר השופטים הוא מהגבוהים בשירות הציבורי, ותנאי העסקתם הם מצוינים בין השאר מובטחת קביעות לשופטים עד ליציאתם לגמלאות וזאת כדי שיוכלו לשפוט" בראש שקט" ולא להיות נתונים ללחצים שונים


9. הצג מהי מדינת לאום. הסבר באמצעות דוגמה אחת כיצד הכרזת העצמאות מבטאת את היותה של
    ישראל מדינת לאום .
תשובה
 מדינת לאום היא המדגישה את היסודות האתניים בזהות הלאומית שלה. היא מזוהה עם הרוב הלאומי שלה. במדינת הלאום אין חפיפה בין זהות לבין אזרחות.
·         הצהרת העצמאות קובעת כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית וקוראת לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות. המדינה מוגדרת על פי המוצא של רוב תושביה. שהוא מוצא לאומי יהודי ובכך בא לידי ביטוי העובדה שישראל היא מדינת לאום.
·         הצהרת העצמאות קוראת לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות ובכך היא נותנת עדיפות לרוב היהודי לשמר את כוחו.פרק שלישי (24 נקודות)

קרא בעיון את הקטע שלפניך, וענה על שתיים  מהשאלות 10 -12  ( לכל שאלה -  12 נקודות)

מדינת ישראל היא מדינה יהודית, מן הראוי שרוב אזרחיה יהיו יהודים ורוב בעלי התפקידים המרכזיים במדינה יהיו אף הם יהודים. יחד עם זאת, אני חייב להדגיש כי  תפקידה המרכזי של מדינת ישראל, כמדינה יהודית  ומרכז רוחני תרבותי של העם היהודי, הוא  לטפח את הקשר עם יהדות התפוצות  במגוון של דרכים. לצד היותה של ישראל מדינה יהודית היא גם מדינה דמוקרטית, אולם הדמוקרטיה הישראלית אינה מלאה. כמדינה דמוקרטית ישראל  חייבת לגלות דאגה גדולה יותר למיעוטים החיים בתוכה. לא ייתכן שמצד אחד, יתקיימו דינים וחוקים המבטיחים את זכויות האדם במדינה, כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ומצד שני לא תתקיים הקצאה הוגנת של משאבי המדינה שתבטיח לכל אזרח ללא קשר לדתו או למוצאו הלאומי את אשר מגיע לו. מנגד על ערביי ישראל להבין כי מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי כולו, יש לה מעמד מיוחד בקרב יהדות התפוצות.
בהקשר למעמדה הרצוי של ישראל בעיני יהודי התפוצות ,קיים ויכוח ביחס לזכותה של יהדות התפוצות  להתערב בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל. לדעתי אין אנו יכולים לדרוש מיהדות התפוצות תמיכה כלכלית ופוליטית תמידית  ולמנוע מהם את זכות האמירה ביחס לשורה של סוגיות פוליטיות מורכבות. מנגד יש הטוענים כי אין ליהדות התפוצות זכות להתערב בענייניה הפנימיים.
( מעובד על פי מאמר מהעיתונות )

ענה על שתיים משאלות 10-12 (לכל שאלה 12 נקודות)

 1. הצג את הגישה של מדינת ישראל -מדינת העם היהודי.
  הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.
תשובה
הצגה-על פי גישה זו מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי כולו. המדינה מהווה מוקד הזדהות לאומי ורגשי עם היהודים החיים בתפוצות. מדינת ישראל מטפחת קשר עם יהודי התפוצות באמצעות מוסדות וחוקים כמו חוק השבות.
הסבר- מחבר הקטע קובע כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית ותפקידה המרכזי הוא להיות מרכז רוחני לכל יהודי העולם ולטפח את הקשרים עם יהודי התפוצות. בכך באה לידי ביטוי בקטע גישת מדינת העם היהודי.

 1. הצג את המובן המהותי של הדמוקרטיה (דמוקרטיה כערך והשקפת עולם) .
  הסבר כיצד מובן זה אינו מתקיים במדינת ישראל על פי הקטע.
תשובה
הצגה- דמוקרטיה במובן המהותי פירושה קיום מערכת ערכים שבמרכזה האדם והמבוססת על עקרונות דמוקרטיים כמו: עקרון זכויות האדם, עקרון הפלורליזם ועקרון הסובלנות.
הסבר- מחבר הקטע קובע כי מדינת ישראל לא מגינה מספיק על זכויות האדם במדינה. לא מתקיימת במדינה הקצאה הוגנת של משאבים לכל האזרחים, ללא הבדל דת גזע מין ולאום. בכך נפגעת הזכות לשוויון במדינה. הזכות לשוויון היא אחד המרכיבים ההכרחיים של הדמוקרטיה כערך והשקפת עולם ולכן הפגיעה בה מבטאת פגיעה במובן המהותי של הדמוקרטיה.

 1. בקטע מוצג ויכוח בשאלת זכות ההתערבות של יהדות התפוצות בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל. הצג את שתי העמדות המוצגות בקטע בויכוח זה, הסבר תשובתך על פי הקטע.
תשובה

הצגה- יש ליהדות התפוצות זכות להתערב בענייניה הפנימיים של ישראל
הסבר- בקטע נאמר בין השאר כי אין לנו זכות לדרוש תמיכה פוליטית וכלכלית נרחבת מצד יהדות התפוצות במדינת ישראל ולמנוע מיהדות התפוצות להתערב בשורה של עניינים פוליטיים ואחרים במדינת ישראל
הצגה – אין ליהדות התפוצות זכות להתערב בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל.
הסבר- בקטע נאמר כי יש רבים הטוענים כי אין ליהודי התפוצות זכות כלשהי להתערב בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל.


פרק רביעי ( 22 נקודות)
על שתיים מהשאלות 17-13    (לכל שאלה  -  11 נקודות)

 1. ההורים בישראל משלמים מחיר גבוה על חינוך חינם. בתי ספר דורשים תשלומי רשות עבור רכישת שירותים שונים כמו: סל תרבות, מסיבת סיום, טיולים ועוד. מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד טוען כי הסתמכות על תשלומי הורים לצורכי חינוך עלולה לפגוע בתלמידים ולהעמיק הפערים הכלכליים - חברתיים בקרב אוכלוסיות שונות משום שהיכולת הכלכלית של ההורים אינה אחידה.
-          ציין והצג את הזכות שעליה מגן מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד בטענתו.
הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע .
תשובה

ציון- הזכות שעליה מגן מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד היא הזכות לשוויון.
הצגה- בני אדם שווים בערכם האנושי. יש לאפשר לכל אדם לממש את זכויותיו באופן שווה. על המדינה להעניק יחס שוויוני לכל האזרחים ללא הבדל דת, גזע, מין או לאום.
הסבר- תשלומי הרשות אותם נדרשים לשלם התלמידים עבור שירותי חינוך משלימים, יכולים להעמיק את הפערים החברתיים כלכליים בין אוכלוסיות שונות, משום שיש הורים שאינם יכולים לעמוד בתשלומים אלה ואז ילדיהם לא ייהנו משירותי החינוך המשלים לעומת הילדים מהשכבות המבוססות שכן ייהנו מזכויות אלו. בכך תיפגע הזכות לשוויון.


 1. הממשלה החליטה ברוב דעות על אימוץ מסקנות ועדת ששינסקי להטיל מס בשיעור גבוה על הרווחים הצפויים ממאגרי הגז הטבעי שהתגלו לאחרונה בישראל. כאשר הצעת הממשלה הובאה לאישור הכנסת, אחד השרים שהתנגד בישיבת הממשלה להחלטה ,הצביע נגד אישורה בכנסת. בתגובה על מעשי השר, פיטר אותו ראש הממשלה.
-          ציין והצג את העיקרון בשמו פיטר ראש הממשלה את השר.
הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
ציון- העיקרון אשר בשמו פיטר ראש הממשלה את שר הוא עקרון האחריות הממשלתית.
הצגה- על פי עיקרון זה הממשלה כגוף אחד אחראית על מדיניותה. כל שר חייב לתמוך במדיניות הממשלה בפומבי, אסור לשר להתנגד למדיניות זו, אם הוא לא מקבל אותה עליו לנסות לשנות את המדינות בתוך הממשלה או להתפטר מתפקידו.
הסבר- ראש הממשלה פיטר את השר מתפקידו משום שהצביע נגד הצעת הממשלה בהצבעה בכנסת ובכך יישם ראש הממשלה את עקרון האחריות הממשלתית. 1. בכנס לציון "יום האישה הבינלאומי" ,הודיע מפכ"ל המשטרה כי לאור העובדה שאין ייצוג מספיק של קצינות בקרב כוחות המשטרה, יוקצו בקורסי הקצינים הבאים לפחות חמישה מקומות לצוערות.
-          ציין והצג מהי המדיניות שבאה לידי ביטוי בהודעת מפכ"ל המשטרה.
הסבר כיצד  מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.
תשובה
ציון- המדיניות שבאה לידי ביטוי בהודעת מפכ"ל המשטרה היא מדיניות העדפה מתקנת.
הצגה- מדיניות ההעדפה המתקנת היא מדיניות של מתן תמיכה חיובית לפרק זמן מוגבל לקבוצה שקופחה בעבר על מנת לצמצם פערים חברתיים וכלכליים ולהבטיח ייתר שוויון בחברה.
הסבר- הקצאת חמש מקומות לצוערות בקורס הקצינים של המשטרה לנשים, נועדה להגביר את הייצוג של נשים, שלא יוצגו מספיק, בקרב הקצונה במשטרה ובכך באה לידי ביטוי בהודעת מפכ"ל המשטרה מדיניות העדפה מתקנת. 1. בישראל קיימת מחלוקת בנוגע לקיומו של משאל עם בסוגיות חשובות כגון פינוי שטחים. יש הקוראים להנהיג בישראל את מנגנון משאל העם בסוגיות בעלות חשיבות מכרעת לעתיד האומה.  לעומתם יש הטוענים כי מנגנון משאל העם מיותר.

             הבע עמדתך  בעניין זה . הצג שני נימוקים התומכים בעמדתך ומתבססים על מושגים מתחום
             האזרחות. בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:
      א. טענה -  הצגת עמדתך באופן ברור.
            ב. הנמקה - הצגת שני נימוקים, שבאמצעותם  תבסס את טענתך על מושגים ויידע מתחום
                              האזרחות.


תשובה
אני תומך בקיומו של משאל עם במדינת ישראל, לדעתי יש להנהיג שיטה זו ולפנות להכרעה ישירה של העם בסוגיות בעלות חשיבות מכרעת לעתיד האומה.

להלן שני נימוקים התומכים בעמדתי.
א. משאל העם הוא המימוש המלא של דמוקרטיה ישירה בדמוקרטיות הייצוגיות . הדמוקרטיה הישירה משמעה החלטה ישירה של העם ולא של נציגיו בסוגיה העומדת על הפרק העם מחליט באופן ישיר ללא נציגים. בישראל מנגנון משאל העם יאפשר לציבור, להפעיל פיקוח וביקורת על הממשלה ממנה הוא חש ניכור וריחוק רב
ב. משאל העם ממשש את העיקרון של שלטון העם, על פי עקרון זה העם הוא הריבון העם הוא מקור הסמכות במדינה. הכרעת העם במשאל העם מאפשרת לעם לממש באופן שוטף את ריבונותועמדה הפוכה

אני מתנגד לקיומו של משאל עם בישראל כדרך להכריע בסוגיות בעלות חשיבות אסטרטגית לעתיד האומה

להלן שני נימוקים התומכים בעמדתי.

א.ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטארית בישראל הפרלמנט, הכנסת, הוא המוסד המבטא את ריבונות העם. הכנסת נבחרת בבחירות כלליות אחת לארבע שנים  ויש להעניק לה הסמכות לקבל החלטות חשובות. שיטת משאל העם היא הבעת אי אמון במוסדות הנבחרים והדמוקרטים של המדינה, אי אמון בכנסת שהמנדט לקבל הכרעות גורליות נלקח ממנה בשיטת משאל העם.
ב.החברה הישראלית היא חברה רבת שסעים. שסע הוא פער עמוק בין קבוצות בחברה על סדרה של סוגיות.  אחד השסעים הוא השסע בין דתיים לחילוניים, ביחס לאופייה הרצוי של המדינה. משאל העם בסוגיות של דת ומדינה יביא להכרעה לטובת הציבור החילוני המהווה רוב ויחזק את המתח בין דתיים לחילוניים במדינה.בהצלחה!
צוות המורים לאזרחות

אין תגובות:

פרסום תגובה