יום ראשון, 26 בינואר 2014

650 המילים באנגלית שאתם חייבים לדעת ממשרד החינוך basic words English

"זו למעשה הפעם הראשונה שיהיו מילים מוגדרות ודרישה מספרית של הוראת אוצר המילים", מסבירה פרופסור פני אור, יו"ר ועדת מקצוע האנגלית. "עקבנו אחר תוצאות בחינות הבגרות באנגלית וראינו שישנה בעיה בקריאה ובכתיבה, בעיקר בהבנת הנקרא. מחקרים בעולם הראו שהסיבה העיקרית לכך היא מחסור באוצר מילים. התלמידים פשוט לא יודעים מספיק מילים באנגלית. ילדים שיש להם אוצר מילים רחב מתקדמים יפה מאוד לעומת אלה שיש להם אוצר מילים קטן, וזה נראה לאורך כל הדרך. זה מרכיב חשוב מאוד ברכישת שפה".

a/an
about
above
across
action
address (n)
afraid
after
afternoon
again
age
ago
agree
all
(not) at all
almost
alone
alphabet
already
also
always
am, I'm
and
angry 
animal
another
answer (n)
answer (v)
any
anyone
anything
appear
April
are
arrive at
ask
ask for
at
at home
August
autumn
away
back
Give back the money!
bad
bag
baby
be
beautiful
because
because of
bed
before
begin
behind
believe
beside
best
better
between
big
birthday
a bit (of) black
blue
board
body
book
bored
boring
bottle
box
boy
bread
break (v)
breakfast
bring
brother
brown
build
bus
busy
but
buy
by
by the wall
call
Please call me at six!
They called him Tom.
can (v)
capital
a capital letter
car
Take care!
careful
Be careful!
cat
catch
center
chair
change (v)
cheap
children (child)
chocolate
class
classroom
clean (v)
clean (adj)
clear
close (v)
closed (adj)
coffee
cold
color
come
come back
computer
cool
copy (v)
cost (v)
count
country
of course
cross the road/street
cry (v)
cut (v)
dad
dark
date
daughter
day
Have a good day!
Dear (as in email/letter)
Dear Helen, ….
December
decide
dictionary
different
difficult
doctor
do
dog
don't!
Don't go! Don't touch it!
door
down
draw
dress (n)
drink (v)
drive (v)
dry (adj)
each
early
ears
easy
eat
eighteen
eighty
eleven
email
the end
in the end
English
enjoy
enough
enter
evening
every
everybody
everyone
everything
example
for example
excuse me
exercise (n)
expensive
extra
eyes
face
in fact
fair
That’s not fair!
fall (v)
family
far
fast
They run fast.
father
favorite
February
feel
a few
fifteen
fifth
fifty
film
find
find outfine
a fine day
Fine!
finish
fire (n)
first
five
flower
fly (v)
food
foot, feet
for
forget
four
fourteen
fourth
forty
free (adj)
I’m free this afternoon.
It costs nothing, it’s free.
Friday
friend
from
in front of
full
funny
game
garden
get
girl
give
glad
glass
go
go on
going to
good
good at
goodbye
grade
I study in the sixth grade.
grade
My final grade was 90.
great
green
grow
guess (n)
guess (v)
hair
half
half past
hand
hang
happen
happy
hard (adj)
hard (adv)
work hard
hat
have
have to
he
head
hear
hello
help
her
herself
here
high
him
himself
his
hold
home
hope (v)
hot
hour
house
how
How are you?
hundred
 hungry
idea
if
immediately
important
impossible
in
inside
interested in
interesting
into
invite
is
it
its
itself
January
job
June
July
just
She’s just a baby.
keep
kid
kind (n)kind of
know
large
last (adj)
last night
late
learn
at least
leave
left
I write with my left hand
less
lesson
let's
letter
The last letter of the alphabet is Z
letter
 I wrote a letter to my cousin.
lie
 It was wrong to lie to my  friend.
lie down
life
light (n)
like (prep)
like (v)
listen
little
a little girl
live (v)
long
look at
lost
a lot of
lots of
love
lunch
make
man, men
many
how many?
March
it doesn't matter
What’s the matter?
May
maybe
me
mean
I mean
What do you mean?
meaning
meet
meeting
memory
message
middle
milk
Do you mind?
minus
minute (n)
in a minute
mistake
mix
mom / mum
at the moment
Monday
money
month
moon
more
morning
most
mother
mouth
move
movie
Mr
Mrs
Ms
much
How much?
music
my
myself
name
What’s your name?
My name is …
near
need
neighbor
never
new
news
next
next to
nice
night
at night
nine
nineteen
ninety
no
nobody
no-one
not
notebook
nothing
November
now
number (n)
October
of
often
OK / okay
old
How old are you?
I'm … years old
on
once
once upon a time
one
only
open (v)
open (adj)
or
other
our
ourselves
out
over
own (my own, your own …)
He writes his own music.
parents
page
paper
part (n)
past (n & adj)
pay (v)
pen
pencil
people
perhaps
person
pick up
picture
piece (of)
place (n)
plan (n)
plan (v)
play
play a game
please
poor
possible
practice (v)
problem
no problem!
project
pupil
push
put
question
quick
quiet
Be quiet!
radio
read
ready
Are you ready?
I'm ready
real
really
red
remember
rest (v)
return
rich
right
my right hand
right
the right answer. 
right now
all right, alright
road
room
round
rule
run
sad
the same (as)
Saturday
say
school
second
I was happy with second  place. 
see
send
sentence
September
seven
seventeen
seventy
she
short
The movie was short.  
shout
show (v)
shut (adj)
shut (v)
sick
side (n)
sign (n)
simple
sing
sister
sit
six
sixteen
sixty
size
What size…?
sky
sleep
special
spring
summer
slow
small
smart
You look very smart!
smile (n)
smile (v)
so
some
somebody
something
sometimes
son
soon
song
sorry
I'm sorry
speak
spell (v)
sport
start
still
They're still waiting.  
story
straight
strong
student
suddenly
sun
Sunday
supper
sure
take
talk (v)
tall
tea
teach
telephone
television
tell
tell a story
test
than
thank you
thanks
that
the
their
them
themselves
then
there
there is, there are
these
they
thing
think
third
thirteen
thirty
this
those
three
Thursday
time
What's the time?
The time is…
to
today
together
tomorrow
tonight
too
You can come too.
too
The question is too hard.
too much
town
tree
go on a trip
truck
true
try
Tuesday
turn (v)
turn left/right
twenty
two
under
understand
until
up
us
use (v)
usually
vacation
very
wait (for) (v)
walk (v)
wall
want
was, were
wash
watch
water
way
Which way…?
we
wear
Wednesday
week
welcome
you're welcome!
well
I feel very well.
well
 He did the job well. 
as well
as well as
Well done!
What a pity / shame!
what
when
where
while
white
who
why
will
window
winter
wish
with
without
woman, women
wonderful
word
work
world
worse
worst
write
wrong
year
yellow
yes
yesterday
you
young
your

אין תגובות:

פרסום תגובה