יום ראשון, 22 בדצמבר 2013

תוכנית לימודים אזרחות, 2 יח"ל חורף תשע"ד ינואר 2014

תוכנית לימודים אזרחות, 2 יח"ל   חורף תשע"ד  ינואר 2014
הכרזת העצמאות
עקרונות הכרזת העצמאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, הדוגלת בשוויון זכויות לכל אזרחיה. הכרזת העצמאות מונה את מקורות הלגיטימציה להקמת מדינה לעם היהודי בארץ־ ישראל. הכרזת העצמאות תוצג כמשקפת את העקרונות שעליהם מושתת המשטר במדינת ישראל ושעל פיהם על המדינה לפעול.
ההצדקות להקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל:
א.ההצדקה ההיסטורית
ב.ההצדקה הבין  לאומית
ג.ההצדקה הטבעית  אוניברסלית/הגדרה עצמית
 החלק האופרטיבי מעשי הקמת מדינה
החלק ההצהרתי דמותה העתידית ודרכה של המדינה ופנייה לגורמים שונים.
פרק א: מדינת ישראל מדינה יהודית
מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
משמעויות שונות של "מדינת לאום"
יוצגו המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה: שטח, אוכלוסייה, גבולות, שלטון, ריבונות, הכרה בין־ לאומית.
בסיס מושגי־ תאורטי והשוואתי: הגדרה עצמית, מהי לאומיות ומה הן מדינות לאום. יוצגו המשמעויות השונות של מדינת לאום, יובהרו היחסים שבין מדינה ללאום, יובהר הרצף שבין מדינת לאום, מדינה דו־ לאומית /רב־ לאומית, ומדינת כלל אזרחיה )מדינת לאום פוליטי / אזרחי / מדינתי(.
הצדקות למדינת הלאום מנקודת מבט דמוקרטית.
מאפייניה או היבטיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית )המצוי( יוצגו המאפיינים היהודיים של המדינה כפי שהם מתקיימים הלכה למעשה:
היבט / מאפיין משפטי־נורמטיבי : חוק השבות וחקיקה אחרת המשקפת את האופי היהודי והזיקה ליהודי התפוצות ]כולל חוק יסודות המשפט; חוק השבות; חוק יום הזיכרון לשוֹאה ולגבורה; חוק איסור גידול חזיר; חוק בתי דין רבניים[
מעמדה של השפה העברית כשפה רשמית.
ההיבט המוסדי: מתן מעמד ממלכתי למוסדות העם היהודי והדת היהודית.
המיעוטים בישראל יוצגו המיעוטים בישראל כמדינת לאום יהודית: .המיעוטים בהכרזת העצמאות.
היבט המרחב הציבורי: מאפייני המיעוטים וביטוי לתחומי השפה, התרבות, הדת ]כולל המעמד המשפטי־ נורמטיבי
היבט מוסדי: מעמד וסטטוס רשמי של מוסדות המיעוטים בתחומים: חינוך, מוסדות דת, בתי דין.

פרק ב: מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של משטר דמוקרטי
הרעיון הדמוקרטי יובהרו עיקריה של תפיסת העולם הדמוקרטית, ויילמד המושג 'אמנה חברתית', כבסיס לתפיסה זו.  תיערך ההבחנה בין המובן הפורמלי לבין המובן המהותי של הדמוקרטיה.
חירות ושוויון ערכי יסוד בדמוקרטיה התנגשות בין שני הערכים: חירות ושוויון.

גישות כלכליות־ חברתיות במדינה הדמוקרטית הגישה הליברלית מול הגישה הסוציאל־דמוקרטית; יובהר כי הגישות העקרוניות הן תאורטיות, ואילו במציאות הדמוקרטית יש שילוב של ההשקפות על פי החלטות המדינות, יש רצף בין הגישות ולא דיכוטומיה.יובהר המושג מדינת רווחה.

זכויות האדם והאזרח ייבחן ערך כבוד האדם כמקור לכל זכויות האדם. יוסבר היחס בין זכויות לבין חובות )האדם והאזרח(.
סוגי זכויות אדם: זכויות טבעיות זכויות האדם הבסיסיות: הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לקניין, הזכות להליך הוגן, הזכות לחירות ונגזרותיה, הזכות לשוויון, הזכות לכבוד. יובהרו ההיבטים השונים של הזכות לחירות. תודגש חשיבותה המיוחדת של הזכות לחופש ביטוי.
יובהרו היבטים שונים של שוויון פורמלי ומהותי כגון: שוויון בפני החוק, שוויון הזדמנויות ושוויון פוליטי. יובהרו המושגים: אפליה, הבחנה והעדפה מתקנת.
זכויות פוליטיות / אזרחיות הזכות לבחור ולהיבחר, חופש ההפגנה והמחאה, חופש ההתאגדות הפוליטית. זכויות חברתיות וכלכליות : זכות לקיום בכבוד זכות לרמת חיים בסיסית, זכות לבריאות וטיפול רפואי, זכות לדיור, זכות לחינוך, זכויות עובדים ותנאי עבודה


חובות האדם והאזרח
התנגשות בין זכויות שונות לבין עצמן והתנגשות בין זכויות לבין עקרונות דמוקרטיים
עקרון שלטון העם שלטון יַציג, נבחר ומתחלף תובהר משמעותו של המושג שלטון העם, המבוסס על כללים, על הסדרים שלטוניים ועל תרבות דמוקרטית. דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה של נציגים )דמוקרטיה ייצוגית( ]כולל משאל עם[.
יוצגו שיטות ממשל שונות: פרלמנטרית, נשיאותית.
בחירות דמוקרטיות: הבחירות הן חופשיות, שוות, כלליות, תקופתיות וחשאיות.
יובהר הצורך בקיומן של מפלגות אחדות להבטחת קיומן של בחירות חופשיות, כתנאי למימוש הדמוקרטיה.
יוצגו שיטות שונות של בחירות )אזוריות מול ארציות, אישיות מול רשימתיות, יחסיות מול רוביות(.

עקרון הגבלת השלטון פיקוח וביקורת של מנגנונים מוסדיים ]פורמליים[ וחוץ מוסדיים ]בלתי פורמליים[ על השלטון. יובאו דוגמאות שונות לפיקוח מוסדי וחוץ מוסדי.

שלטון החוק עקרון שלטון החוק שוויון בפני החוק: החוק מחייב את הפרט ואת רשויות השלטון כאחד.
יובהר שבמשטר דמוקרטי הכפיפות לחוק נובעת, בין היתר, גם מהלגיטימיות של השלטון בעיני הציבור.
תיעשה הבחנה בין המושגים 'שלטון חוק' במובן הפורמלי ו'שלטון חוק' במובן המהותי.
פקודה בלתי חוקית בעליל.
עקרון הסובלנות  .עקרון הפלורליזם  .עקרון ההסכמיות

פרק ג: המשטר והפוליטיקה במדינת ישראל
מדינה יהודית ודמוקרטית
שבות ואזרחות חוק השבות וחוק האזרחות ]כולל בג"ץ רופאייזן ובג"ץ שליט[.
יועלו לדיון הסוגיות האלה:
 משמעות חוק השבות בנוגע למעמדם של לא יהודים בישראל. יובהר ההבדל בין "עלייה" ל"הגירה".

הרשות המחוקקת ---כנסת ישראל
תפקידי הכנסת-  הכנסת כרשות מחוקקת. החקיקה ]כולל שלבי החקיקה משלב הצעת החוק )ממשלתית או פרטית( ועד הפרסום ברשומות; עבודת מליאת הכנסת ועבודת ועדות הכנסת בשלבי החקיקה השונים. יושווה מעמד החקיקה הראשית למעמד החקיקה המשנית.

הרשות המבצעת הממשלה
תהליך כינון הממשלה סוגי ממשלות קואליציוניות.
הממשלות יוצגו על פי מידת התמיכה בכנסת: ממשלות צרות, רחבות, אחדות לאומית.
הממשלה ותפקידיה
הממשלה קובעת את המדיניות. ייבחנו תחומי המדיניות העיקריים. סמכויות ראש הממשלה והשרים  ]כולל אחריות משותפת ואחריות מיניסטריאלית[.

הרשות השופטת
אי־ תלותה של הרשות השופטת חשיבות אי־ תלותה של הרשות השופטת ברשויות האחרות.
הדרכים להבטחת אי־ התלות. בג"ץ  תפקידי בג"ץ וסמכויותיו ]כולל צו על תנאי וצו החלטי )לא כולל סוגי צווים)

אשכול א' )  למגזר היהודי )
השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל
השסע הדתי מתוך: חיים משותפים בחברה הישראלית )לנוכח השסעים בחברה(יילמד במפורט: השסע הדתי. יפורטו
1.    תיאור הקבוצות השונות, השוני ביניהן לצד המשותף להן.
.2המחלוקות, הגורמים לשסע ולהתמשכותו, דרכי הביטוי של השסע.
. 3אתגר החיים המשותפים לנוכח השסע, האפשרויות להסכמות, פשרות וצמצום המחלוקות.

דרכי התמודדות עם השסע.

אין תגובות:

פרסום תגובה