יום שבת, 16 בנובמבר 2013

זכויות האדם והאזרח – דף סיכום

זכויות האדם והאזרח – דף סיכום

1 הזכות לחיים ולביטחון – כל אדם זכאי להגנה על חייו ובטחונו האישי מפני פגיעה גופנית , מילולית
   או השפלה ( בסיוע המדינה על ידי החוק , המשטרה או הצבא ).
2 הזכות לכבוד – לכל אדם כפרט יש כבוד וזכותו לא להיות נתון ליחס משפיל או מעליב.
3 הזכות לפרטיות – כל אדם זכאי לחיות את חייו ללא חשיפה , התערבות וחדירה לחייו.
4 הזכות לשם טוב – כל אדם זכאי ששמו לא יוכפש ולא ייפגע.
5 חופש הביטוי – כל אדם זכאי לבטא את אמונותיו , דעותיו , רגשותיו וביקורתו.
6 חופש התנועה – כל אדם זכאי לנוע בחופשיות ממקום למקום ככל שירצה ובכל זמן שירצה.
7 חופש העיסוק – כל אדם זכאי לבחור לו משלח יד , מקצוע ומקום עבודה כרצונו.
8 חופש דת ופולחן – כל אדם זכאי לבחור לו דת מסוימת , להשתייך אליה ולקיים את טקסיה , מנהגיה
   ותפילותיה.
9 חופש מדת – כל אדם זכאי להחליט , שאינו משתייך לדת כלשהי , אינו אדם מאמין , ולכן אין לכפות
   עליו חוקים דתיים.
10 חופש ההתארגנות – ההתאגדות – לכל אזרח הזכות להשתייך לארגון , תנועה , מפלגה או מוסד
     שירצה כדי לפעול למען מימוש מטרות משותפות.
11 הזכות לקניין חומרי – לכל אדם יש זכות לשמור על רכושו הפרטי שנצבר על ידו שקיבל או הרוויח
     ללא סכנה שרכושו יילקח ממנו ( דירה , קרקע , כסף ).
12 הזכות לקניין רוחני – לכל אדם יש זכות לבעלות בלעדית על רכוש שיצר : תקליטים , תוכנות ,
     ספרים , מאמרים , שירים , מחזות ואין לשכפל , להעתיקן או להשתמש בהן ללא רשות היוצר.
13 הזכות להפגין – לכל אדם הזכות לבטא את מחאתו על ידי הפגנה כנגד מדיניות או מציאות מסוימת ,
     ובכך לנסות להשפיע על מקבלי ההחלטות במדינה.
14 הזכות לשבות – לכל אדם הזכות לבטא את מחאתו על ידי עריכת שביתה כנגד מדיניות או מציאות
     מסוימת , ובכך לנסות להשפיע על מקבלי ההחלטות במדינה.
15 זכות הציבור לדעת ( = חופש המידע ) – זכות בסיסית במשטר דמוקרטי , המעניקה לציבור זכות
     לקבל מידע על הנעשה במדינה , על רשויות השלטון לחקור ולבדוק כיצד מתנהלים ענייניו ( בכך הוא
     יכול לבקר את השלטון ולגבש דעה פוליטית – התקשורת נתפסת כמפעילה זכות זו). 
16 הזכות להליך משפט הוגן – כל אדם זכאי להגנה בתהליך העמדתו לדין מפני פגיעות לא מוצדקות
     שיפגעו בזכותו למשפט צודק והוגן מרגע שנחשד בביצוע העבירה ועד הענשתו. לכן מוענקת לו הזכות
     להתגונן באמצעות עורך דין.זכויות האדם והאזרח

הזכות לחיות בכבוד: לכל אדם בעולם הזכות לחיות בכבוד. זכות זו מבטאת את החופש שיש לאדם לחיות כרצונו, לגור בכל מקום שיבחר, לאכול ולהתלבש לפי טעמו, לבחור את ידידיו ואת מקצועו, לעסוק בתחביביו בשעות הפנאי ולקבל הגנה על גופו, נפשו, רכושו וכבודו, כדי שלא יושפל, יעונה וייפגע.
מדוע זכאי אדם לכבוד (כבוד האדם)?
א.      היותו של האדם יצור חושב ובעל כישורים ויכולת לשנות ולהשפיע. כבוד האדם בא לבטא את המקום המכובד והמיוחד, שהאדם תופש בעולם בהשוואה ליצורים אחרים. האדם מצטיין בכישורים ובתכונות, הנותנים לו שליטה ביקום, כלומר שליטה על בעלי החיים ועל איתני הטבע. שליטה זו מתבטאת בתחומים שונים: באדריכלות, במדע, בטכנולוגיה, באמנות במשטר ועוד.
ב.       בני האדם נולדו שווים, בצלם אלוהים, ואין אדם רשאי להתנשא על חברו ולפגוע בו. כלומר, כבוד האדם בא לבטא את הכבוד, שבני האדם מצווים לנהוג זה בזה. מקורו של רעיון זה הוא בספר בראשית, בסיפור בריאת האדם: "זה ספר תולדות אדם, ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אותו" (בראשית, ה',1).  פסוק זה מסביר, שכל בני האדם נבראו בדמותו של אלהים ושאין אדם אחד עליון על חברו. לכן אין אדם אחד רשאי להתנשא על חברו ואינו רשאי לפגוע בו בכל דרך שהיא.

זכויות אדם: אחד מערכי היסוד של הדמוקרטיה הוא ההכרה, כי לכל אדם מעצם היותו אדם נתונות זכויות יסוד מסוימות. זכויות אלה מוכנות בדרך כלל "זכויות האדם". זכויות אלה נובעות מיחס של כבוד אל האדם.
הוגה הדעות, שנוהגים לראות בו את אבי הרעיון, כי לכל אדם מגיעות זכויות יסוד מסוימות, הוא הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק (1632-1704). לפי תורתו, מקורן של זכויות יסוד אלה הוא באדם עצמו. הן נובעות מן האדם באשר הוא אדם ואינן פרי של הענקה מבחוץ, כלומר הן אינן מוענקות על ידי השלטון או על ידי גוף חיצוני אחר. זכויות אלה קיימות עוד לפני קיום המדינה, הן קודמות לכל משטר, אין הן תלויות בחברה זו או אחרת והן אוניברסליות.
הזכויות הטבעיות: ג'ון לוק מכנה את הזכויות האלה בשם "הזכויות הטבעיות"(ניתן גם לקרוא להן: זכויות יסוד או זכויות בסיסיות). הוא מונה שלוש זכויות טבעיות, הנתונות לכל אדם:
 1. הזכות לחיים – זכותו של כל אדם לחיות בלי שיפגעו בו או יאיימו להורגו.
 2. הזכות לחירות – הזכות של כל אדם לחופש פעולה על פי רצונו על עוד הוא לא פוגע בזולת, בחברה ואף בעצמו. בזכות כללית זו נכללות זכויות הנגזרות מהחירות: זכותו של כל אדם לחיות את חייו כאיש חופשי: לא להיות משועבד, לא להיאסר ללא משפט, לנוע בארצו ומחוצה לה כרצונו, לבטא את דעותיו באופן חופשי, לעבוד במקצוע על פי בחירתו ולחיות לפי אמונתו. (בהמשך נפרט את נגזרותיה של הזכות לחירות).
 3. הזכות לקניין – זכותו של כל אדם להיות בעל רכוש. אין לפגוע ברכושו או לקחתו ממנו ללא אישור או ללא משפט.  לקניין יש שני מובנים:
                                 א.         קניין חומרי: כולל את כל הדברים המוחשיים שנרכשו על ידי עבודה, קנייה, שכירה, חכירה, החזקה, ירושה או מתנה כגון: כסף, רהיטים, בית, חולצה, עגיל, אופניים וכדומה.
                                  ב.         קניין רוחני: מדובר בזכות בלתי מוחשית המוגדרת כזכות למנוע מאדם אחר לקחת לעצמו את פרי עמלו הרעיוני והביצועי של יוצר אחר. כלומר, המצאה או יצירה של אדם, שהזכויות עליה שייכות לו (זכויות יוצרים) כגון: פטנט, יצירה מוזיקלית, ספרותית או אמנותית, מחקר מדעי ועוד.

לסיכום: "זכויות האדם והאזרח" מכונות "זכויות טבעיות" בשל שלושה מאפיינים המייחדים אותן מיתר הזכויות (עליהן נלמד בהמשך): המונח "טבעיות" נועד להדגיש כי מקורן של זכויות אלה נובע מטבע האדם כאדם ולכן: א. הן שייכות לכל אדם מעצם היותו אדם. ב. אינן מוענקות על ידי שלטון או מדינה כלשהם או תלויות בהם. ג. בלתי ניתנות לביטול או הפקעה: אסור לאף שלטון לבטלן או להפקיען מהפרט. הגדרה מלאה של הזכויות הטבעיות חייבת להכיל את שלושת המרכיבים.

מה תפקידן של זכויות האדם בחברה?
לרסן את מי שהכוח בידו, היכן שיש סיכון שישתמשו בו לרעה ולפגוע ביכולתו של אדם, ובהזדמנויות שיכולו להיות לו, לנהל את חייו בהתאם לתפיסתו את החיים הטובים עבורו.

על מי חלה החובה לאכוף את זכויות האדם?
כיום נהוג להטיל בעיקר על רשויות המדינה את החובה לדאוג לקיום זכויות האדם, משני טעמים:
 1. רשויות המדינה מרכזות בידיהן את מירב הכוח לפגוע בזכויות אלה או לשלול אותן.
 2. יש להן את האמצעים והמנגנונים ליצור את התנאים לקיום זכויות האדם ביחסים שבין אדם לחברו, ולאכוף אותן באמצעות סנקציות (סנקציה = פעולת עונש לצד המפר את התחייבותו). לכן, כשמדברים על הפרת זכויות האדם, הכוונה היא הן לפגיעות מצד רשויות המדינה והן לפגיעות של אדם או של קבוצה כלפי פרטים או כלפי קבוצות, שרשויות המדינה נדרשות למנוע או לתקן.

מתי ראוי לקיים את זכויות האדם?
תמיד. כל עוד יש יחסים בין בני אדם. גם במלחמה ישנה חובה לקיים את זכויות האדם.

יחסיותן של הזכויות:
הזכויות אינן מוחלטות, ("מוחלטות": משמע בלתי ניתנות לפגיעה או הגבלה וגוברות בכל מקרה ובכל מצב על כל ערך או אינטרס אחר המתנגש עימם), אלא הן יחסיות וניתנות להגבלה. הנימוק: במציאות הזכויות מתנגשות בינן לבין עצמן או בינן לבין אינטרסים ציבוריים אחרים, ולכן כל ניסיון לממשן באופן מוחלט נדון לכישלון מראש (למשל אם הזכות לחירות תהא מוחלטת לא ניתן יהיה לקיים צבא שכן הוא מגביל חירות. התוצאה – אובדן המדינה).
האיזון בין הזכויות המתנגשות: "איזון" משמעו כי כאשר נוצרת התנגשות יש 1. לשקול את חומרת הפגיעה בזכות אחת מול חומרת הפגיעה בזכות אחרת או באינטרס הציבורי. 2. לנסות למצוא הסדר המאפשר מימוש מקסימלי של כל אחת מהזכויות 3. אם לא ניתן להימנע מפגיעה באחת הזכויות או בשתיהן, על הפגיעה להיות מועטה ככל האפשר ורק כמוצא אחרון. 4. האיזון משתנה כל מקרה לגופו, בהתאם לתנאיו ונסיבותיו. בד"כ בהתנגשויות מעין אלו, פונה הצד הנפגע לבית המשפט העליון (בד"כ בשבתו כבג"ץ), וזה מאזן ומכריע בין המתנגשים.
מסמכים חשובים: זכויות האדם כלולות במסמכי יסוד של מדינות ושל ארגונים בינלאומיים. שלושה מסמכים חשובים כאלה הם: "הכרזת העצמאות של ארה"ב" (1776), "הצהרת זכויות האדם והאזרח" (1789) שהתקבלה בתקופת המהפכה הצרפתית וה"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" (1948) שהתקבלה על ידי עצרת האו"ם. מסמכים חשובים כגון אלה, גם כשאין להם תוקף משפטי מחייב, מבטאים את ההסכמה ששררה בתקופת ניסוחם לגבי זיהוי הזכויות הנחשבות כבסיסיות.
"מגילת העצמאות של מדינת ישראל" אף היא מסמך המצהיר על זכויות האדם. זהו מסמך בעל תוקף מוסרי ובעל חשיבות משפטית, אך איננו מהווה חוק.


הזכויות הנגזרות מהזכות הכללית לחירות

 1. חירות המחשבה והדעה: הזכות המוחלטת של כל אדם לחשוב כל מחשבה ולהחזיק בכל דעה, גם כאלו הנחשבות כבלתי מקובלות וכמסוכנות, בתנאי שאינו מביאם לידי ביטוי חיצוני. (לכן למשל לא מרשיעים אדם  רק על כוונות פליליות אלא נדרש גם מעשה חיצוני המעיד על אותן כוונות).
 2. חירות המצפון: הזכות של כל אדם להחזיק בדעות מכל מקור שהוא, בעיקר מוסריות, ולהביאן לידי ביטוי חיצוני באמצעות פעולה או סירוב לפעולה על פיהן". (עברינות אידאולוגית/ סרבנות מצפון).
 3. חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת: (1) חופש הביטוי: הזכות של כל אדם לבטא את אמונתו, דעותיו, רגשותיו והעדפותיו בדרכים שונות (כגון שיחה, מראה חיצוני, תקשורת, פרסום, הפגנה, אמנות וספרות) במדינה דמוקרטית מקפידים על קיומו של חופש הביטוי, כל עוד אין פגיעה בבטחון המדינה או בזכויות הזולת ובשמו הטוב. (2)זכות הציבור לדעת: הזכות לקבל מידע על פעילות רשויות השלטון כאזרח במדינה דמוקרטית.
 4. חופש ההתאגדות: תת זכות של חופש הביטוי לפיה, זכותו של כל אדם להתארגן בקבוצות מצורות שונות כגון: משפחה, מפלגה, ארגון, עמותה, תנועה, וועד/ איגוד עובדים, חברה/ שותפות כלכלית.
 5. חופש ההפגנה התהלוכה והאסיפה: תת זכות של חופש הביטוי לפיה זכותו של כל אדם או קבוצה להביע תמיכה או ביקורת על השלטון באמצעות אסיפות, עצומות, עצרות, תהלוכות והפגנות.
 6. חופש השביתה וההשבתה: תת זכות של חופש הביטוי לפיה זכותם של עבודים לשבות מעבודתם (וזכותם של מעסיקים להשבית), למען הגנה או שיפור יחסי ותנאי עבודתם.
 7. חופש הדת והחופש מדת:  (1) חופש הדת: זכותו של אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין בה, להשתייך אליה ולקיים את הפולחנים, התפילות והמנהגים המתחייבים מהדת. (2) החופש מדת: זכותו של אדם שלא להאמין, להשתייך או לקיים את המצוות והפולחנים של שום דת, וזאת מבלי שתפגענה זכויותיו האזרחיות.
 8. חירות התנועה: זכותו של כל אדם לנוע ממקום למקום וממדינה למדינה ללא הגבלה.
 9. חופש העיסוק:  הזכות של כל אדם לעסוק בכל מקצוע או משלח יד (הזכות מעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק).
לסיכום: הזכות לחירות היא אחת מזכויות היסוד החשובות של האדם. היא נובעת מיחס של כבוד והערכה כלפי האדם. החירות של כל אדם לעשות כרצונו איננה בלתי מוגבלת. אדם החי במסגרת חברתית כלשהי, למשל במדינה, איננו יכול ליהנות מחירות מוחלטת, מפני שחירות מוחלטת שלו עלולה לפגוע בזולתו. רק מתוך שיקול זה יש הצדקה להטיל הגבלות מסוימות על חירות הפרט וזאת במסגרת החוק בלבד.

שאלה לדוגמא למבחן:
 • ועדת האירווזיון שקלה לפסול את אחד מהשירים המתמודדים בתחרות מאחר ולטענתה יש בשיר מסר פוליטי בלתי הולם. מחברי השיר טענו כי מילות השיער מביעות את המציאות כפי שהם רואים אותה. לאחר דיון החליטה הועדה לאשר את השתתפות השיר בתחרות.
מהי הזכות של מחברי השיר עליה הגנה הועדה כשהחליטה לאשר את השתתפות השיר בתחרות?  הסבר/י את הזכות אותה ציינת.
תשובה:
חופש הביטוי. חופש הביטוי חל על עמדות ורגשות של אדם בנושאים שונים.  אחד מסוגי הביטוי הוא דרך יצרת אומנות.
   ä                                         ä                                            ä
ציון הזכות.                                             ה – ס – ב – ר                            ה – ז – כ – ו - ת

 • שימו לב שקודם כל חובה עליכם לציין את הזכות המבוקשת. ורק לאחר מכן להסביר את הזכות.


הזכות לשוויון

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, 1948:

1. כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.
2. הכל שווים לפני החוק וזכאים ללא אפליה להגנה שווה של החוק.

בראשית ה, א: "כל אדם נברא בצלם-אלוהים, ובצלמו ובדמותו כולם שווים".

הגדרת הזכות לשוויון: זכותו של כל אדם ליחס שווה מאת המדינה והחברה ללא הבדל דת, גזע, לאום, מין, שפה, מעמד, נטייה מינית, השקפת עולם והשקפה פוליטית.

הזכות לשוויון נחשבת היום לאחת מזכויות האדם, אולם זכות זו הוכרה כזכות בסיסית רק בשלב מאוחר יחסית בהיסטוריה, בתקופת המהפכה הצרפתית. כך, למשל, אין היא נכללת בין הזכויות הטבעיות שמונה הפילוסוף ג'ון לוק.
זכות זו נובעת מאמונה בכבוד האדם. אמנם יש שוני רב בין בני האדם, אולם הם שווים בתכונה המהותית, המציינת אוותם כבני אדם: כולם נבראו ב"צלם אלוהים", ועל כן הם זכאים כולם ליחס שווה.
אחד המובנים של הזכות לשוויון היא שוויון בפני החוק, כלומר שכל בני האדם נשפטים על פי אותם חוקים ועל ידיד אותם בתי משפט, ואין אדם העומד מעל החוק. במילים אחרות: "שוויון בפני החוק" משמעו הפעלה של החוק על ידי בתי המשפט ללא משוא פנים וללא הבחנה בין המתדיינים. (בעבר היו משוררים ופסלים וציירים שדימו את הצדק בדמות אלה שעיניה מכוסות: הצדק אינו רואה, או אינו רשאי לראות, מי ומי הבאים והעומדים למשפט ומה טיבם ומראיהם).
הזכות לשוויון באה לידי ביטוי בתחום הפוליטי בעיקר בזכות השווה לבחור ולהיבחר, שמשמעה שלכל אדם "קול אחד לכל אחד" בקלפי ושלהצבעתו בבחירות ערך זהה להצבעת כל אדם אחר. במהלך ההיסטוריה הוענקה זכות הבחירה רק לקבוצות מסוימות באוכלוסיה, למשל בעלי הרכוש, ורק בתקופת המהפכה הצרפתית הוכרה זכותם השווה של כל האזרחים לבחור את השלטון ולהיבחר אליו. 
שוויון חברתי – משמעה של הזכות לשוויון הוא בעיקר איסור אפליה, איסור התייחסות שונה לבני אדם מטעמים של גזע, מין, דת או לאום. זהו אחד העקרונות החוקתיים היחידים שבאו לידי ביטוי במגילת העצמאות של מדינת ישראל שבה הובטח שוויון זכויות לכל אזרחי המדינה בלי הבדל דת, גזע ומין.
היבט חשוב בנושא מניעת האפליה בתקופתנו הוא השוויון בין המינים ואיסור אפליית נשים.
העדפה מתקנת -  מדיניות של הענקת יחס מועדף לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, הסובלת מאפליה ומקיפוח, או שיש להן מגבלות אחרות. העדפה זו "מתקנת" במעט את האפליה והקיפוח, שמהם הן סובלות. 
יחס שווה לאנשים אינו מביא בהכרח לשוויון. כדי לקדם את השוויון החברתי בין אזרחי המדינה, יש להעניק לפעמים יחס מועדף לקבוצות מסוימות בחברה. לדוגמא, על מנת שנכים יוכלו להגיע לבניינים ציבוריים כמו כל אדם אחר, יש להתקין מקומות חנייה מיוחדים עבורם. קשישים זכאים להנחות שונות, שאחרים אינם זכאים להן, מפני שאינם עובדים ואינם משתכרים. הקצאת מספר משרות, שעליהן תוכלנה להתחרות נשים בלבד.
שוויון בתחום הכלכלי: הוא נושא שנוי במחלוקת. יש הטוענים, כי שיווין כלכלי משמעו הענקת שוויון בהזדמנויות. כלומר,  מתן הזדמנות שווה לכל אדם להתפתח ולהפיק תועלת מכישוריו האישיים. אחרים חולקים על כך וטוענים, כי מתן שוויון בהזדמנויות לא יוביל בהכרח לשוויון כלכלי. אלה מרחיקים לכת ואומרים, כי הדרך להגיע לשוויון כלכלי היא חלוקה שווה של הרכוש בין כל בני האדם בחברה.


לסיכום, הזכות לשוויון היא זכות יסוד של האדם. היא באה לידי ביטוי במספר תחומים:
א.      שוויון פוליטי – עיקרו הזכות לשוויון בפני החוק, המתבטאת בזכות השווה לבחור את מוסדות השלטון או להיבחר אליהם. היות שהשלטון משפיע על גורלו של כל אדם בחברה, לכל אדם הזכות השווה להשתתף בקביעת השלטון.
ב.       שוויון חברתי וכלכלי – איסור אפליה על רקע דת, מין, גזע או לאום. עם זאת, במקרים מיוחדים יש להעניק יחס מועדף לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, כגון נכים, כדי לחזק את השוויון. זוהי "העדפה מתקנת". שוויון בתחום הכלכלי הוא נושא שנוי במחלוקת; יש הטוענים, כי משמעו שוויון בהזדמנויות ואחרים מרחקים לכת ואומרים, כי שוויון כלכלי פירושו חלוקה שווה של הרכוש בין כל בני אדם.


ניתן להבדיל בין זכויות אדם לזכויות אזרח:
זכויות אדם: הן זכויות יסוד, המגיעות לכל אדם באשר הוא, ואינן מוענקות על ידי השלטון. נקודת המוצא של רעיון "זכויות האדם", היא רעיון הצדק, רעיון כבודו, חירותו ושוויונו ואי-פגיעתו של הפרט, הנתפשים כזכויות בסיסיות של האדם. כאמור, ג'ון לוק האמין כי "הזכויות הטבעיות" המגיעות לכל אדם הן: הזכות לחיים, לחירות ולקניין.
זכויות אזרח: זכויות המדגישות את ראיית האדם כחלק מחברתו המדינית (המקנות לו זכות לבחור ולהיבחר, ליטול חלק בעיצוב המשטר, לזכות בשירותים המוענקים לאזרח בלבד).

ההבדל העיקרי בין זכויות אזרח לזכויות אדם:
 • זכויות אדם כוללות תחומים רבים, ואילו זכויות אזרח הן רק בתחום הפוליטי.
 • זכויות אדם שוות לכל בני האדם, ואילו זכויות אזרח משתנות ממדינה למדינה.
קבוצת זכויות האדם:
 1. ערך כבוד האדםהמקור לכל זכויות האדם, לכל אדם יש זכויות שמגנות עליו מפני החברה והשלטון. זכויות אלה לא ניתנות לאדם אלא מגיעות לו בשל כבודו האנושי, האדם ראוי שיתייחסו אליו בכבוד, כבוד האדם הוא העיקרון שממנו נובעות כל זכויות האדם.
 2. הזכות לחיים ולביטחון - כל בני האדם זכאים להגנה על חייהם מפני כל סוג של פגיעה. זכות זו כוללת איסור על פגיעה פיסית ונפשית. חובת המדינה להגן על החיים והביטחון של בני האדם והביטוי לכך הוא בחוקי המדינה ובקיום מוסדות ביטחון.
 3. הזכות לחירותזכות שמקורה בהכרה של בני האדם שהם יצורים חופשיים בעלי תבונה ואחראים על חייהם. זכויות רבות נגזרות מהזכות הכללית לחירות: חירות המחשבה והדעה (חופש של כל אדם לגבש לעצמו עמדה בכל נושא, זכות להחזיק בדעה גם אם היא אינה מקובלת ונתפסת ע"י אחרים כמזיקה); חירות המצפון (מקרה פרטי של חופש הדעה); חירות חופש הביטוי וחירות המידע (חופש הביטוח משמעותו מימוש חיצוני של חירות הדעה והמצפון); חופש ההתאגדות (חירות של כל אדם להתארגן במסגרת של קבוצה – מפלגה/דת); חופש הדת (הזכות של כל אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין ולהשתייך אליה ע"י קיום הפולחן שלה כל עוד אינו פוגע באחרים); חירות התנועה (כל אחד יכול לנוע בחופשיות ממקום למקום לרבות מארץ לארץ. ניתן להגביל זכות זו רק ע"י צו בית משפט); חופש העיסוק (זכות של כל אדם לבחור לעצמו מקצוע).
 4. הזכות לקניין (=רכוש)הזכות של אדם לשמור רכוש שצבר ללא סכנה שרכושו יילקח ממנו. כל מה שיש לאדם שהוא בעל ערך כלכלי = קניין. הזכות קובעת שהקניין שייך לאדם מסוים וכל אחד חייב לכבד זכות זו.
 5. הזכות לשוויוןזכות יסוד של היחיד, משמעותה היא יחס שווה לכולם – כולם שווים בפני החוק והחוק שווה לכולם. יחד עם זאת קיימות מספר סטיות מהזכות לשוויון:
א. העדפה מתקנת: דרישה לעשות צדק עם קבוצה מקופחת ומתן הטבות והעדפות לקבוצה כדי לצמצם פערים חברתיים מתוך תחושה שללא מדיניות זו לא ניתן יהיה לצמצם פערים,
 ב. הבחנה: פירושה מתן יחס אחר לאנשים שונים באוכלוסייה שנובע משוני בין בני האדם. ההבדל בתכונות של בני קבוצות שונות מחייב התייחסות שונה, יחס שווה לכולן ללא התחשבות בשוני שיגרום מצב של אי שוויון – פגיעה בזכות לשוויון,
ג. העדפה פסולה: פגיעה בזכות לשוויון, פגיעה שאסורה בחוקי המדינה היות והסטייה מהזכות לשוויון היא בשוני בין בני האדם – שוני שהוא לא רלוונטי (צבע עור).
 1. הזכות להליך הוגןהגנה על זכויות האדם מפני פגיעות לא מוצדקות בכל התהליך מהרגע של החשד נגד אדם עד ההרשעה. מטרת הזכות היא להבטיח שהפגיעה בזכויות החשוד תהיינה מוצדקות ורק עפ"י הכללים שרשומים בחוק.
 2. הזכות לכבודזכות זו מכירה באנושיות של בני האדם וכתוצאה מכך בכבוד האנושי. בזכות זו נכללות: הזכות לשם טוב, לפרטיות ולצנעת הפרט. זכות זו היא בעייתית כי היא לא מוחשית (עלבון, פגיעה) כי היא אינה ניתנת למדידה.
 3. הזכות לפרטיותזכות זו היא בסיסית בשל היותה מספקת את האפשרות לבני האדם לחיות את חייהם ללא חשיפה או התערבות (חדירה פיסית).
 4. הזכות לשם טובבזכות זו הביקורת היא על עבודתו של אדם ולא על חייו הפרטיים. למשל: אם מותחים ביקורת על מנכ"ל חברת הייטק שמתפרקת ומותחים ביקורת עליו כאדם זוהי פגיעה בשם הטוב.
התנגשויות בין זכויותבין הזכות לפרטיות והזכות לשם טוב: זכות הציבור לדעת וחופש המידע מול הזכות לפרטיות ולשם טוב יש בד"כ העדפה לזכות לפרטיות ולשם טוב.

התנגשויות ואיזונים בין זכויותזכויות האדם לא ניתנות למימוש מלא בגלל שיש מקרים רבים שהן מתנגשות בינן לבין עצמן: הזכות להפגין מול חופש התנועה; הזכות של הציבור לדעת מול צנעת הפרט; חוק גיוס חובה שפוגע בזכות לחירות מול הבטחת ביטחון המדינה. פתרון בעיית ההתנגשות היא בבדיקה ושכלול של הזכויות הסוטרות. לבדוק את חומרת הפגיעה בזכות אחת מול חומרת הפגיעה בזכות אחרת ולמצוא פתרון שיאפשר הגנה מרבית על שתי הזכויות עם מינימום פגיעה (חוק גיוס חובה מוגבל ל2-3- שנים).

I.   הזכות לחיים וביטחון
הגדרה-  זכותו של אדם לחיות בלי פחד מפגיעה פיזית של פרטים בחברה או מהשלטון. חובת המדינה להגן על זכותם של האזרחים החיים בה לחיים ולשלמות הגוף.
זכות זו נובעת מהתפיסה הדמוקרטית שהחיים הם ערך עליון ולכן נטילתם או פגיעה בהם מנוגדת לכל מוסר אנושי. יתרה מכך זכות זו ראשונית ובסיסית משום שבלעדיה לא ניתן לממש זכויות אחרות. ללא חיים ובטחון אין טעם לזכויות אחרות.
זכות זו כוללת שני מרכיבים:
1. מרכיב המחייב את המדינה ואת האזרחים-איסור לפגוע בחיים עצמם הכולל: איסור פגיעה בגוף, איסור עינויים איסור נטילת חיי אדם (המעשה הבלתי מוסרי ביותר בחברה האנושית) זכות שלא לחיות בפחד מפני פגיעה פיזית או השפלה. הזכות לסדר ציבורי..
2. חובת המדינה להגן על האנשים החיים בה (בהתבסס על המרכיב הראשון) באמצעות: חקיקה (האוסרת פגיעה בחיים , בגוף או בנפש). ובאמצעות מוסדות בטחון כמו הצבא והמשטרה שתפקידם לאכוף את החוק ולהבטיח את בטחון הציבור. (יש להגביל את השימוש בכוח ע"י המשטרה כגון איסור לגעת בגופו של אדם, מעצר ל24 שעות)

דילמות התנגשות ואיזונים
המתת חסד, טיפול בחולה סופני בניגוד לרצונו... הפלות, עונש מוות, דילמות אלה ברובן נובעות מן השאלה האם חובת המדינה להגן על חיי אדם גם כשהוא מבקש לפגוע בעצמו. כלומר לממש את זכותו לחירות.
@    הציגי דוגמה של הזכות לחיים ובטחון, עם איזה זכות היא מתנגשת, מהי הזכות?

ביהדות : קדושת האדם התגבשה כבר בספר בראשית , האדם נברא בצלם ה' ולכן האדם חייב לשמור על צלמו שלו (ונשמרתם מאוד לנפשותיכם..) וצלם זולתו (לא תרצח)
מכאן חשיבות מצוות שבין אדם לחברו ביהדות...

II. הזכות לחירות

הגדרה- הזכות לחירות היא זכותו של אדם לבחור איך לפעול ולהתנהג ובאיזו דרך לבחור בחייו בכל תחום שיבחר כל עוד אין העניין מנוגד לחוק.
-מקורה של הזכות לחירות היא בהכרה שבני אדם מטבעם שואפים לחירות רוצים ומסוגלים לשלוט על חייהם ולקחת אחריות על החלטותיהם. חירות משמעה שהאדם ייצור אוטונומי תבוני אחראי על גופו ועל חייו, וביקורתי. החירות ניתנת לו כל עוד מעשיו אינם פוגעים בזכויות של האחרים, בחברה, בערכיה, בעקרונותיה, ביעדיה ובעצמו.
-מהזכות לחירות נגזרות מספר חירויות מרכזיות, נציין את חלקן.
%   חירות המחשבה והדעה-
הגדרה-זכותו של אדם לגבש לעצמו בכל תחום רעיון, עמדה, וכל צורת חשיבה בכל נושא אישי, חברתי ומדיני.
-החופש לגבש דעה בכל תחום: פוליטיקה, מוסר, דת, מדע.. גם אם אינה מקובלת ואף נחשבת מסוכנת בתנאי שהיא קשורה באמונתו הפנימית של האדם בתנאי שאינו נוקט פעולה חיצונית הפוגעת בזכויות אחרים..
-חופש הדעה הוא תנאי הכרחי לכך שהאדם יהיה אוטונומי, חושב וביקורתי, מבטיח את כבודו העצמי ואחריות על מעשיו.
-חירות המחשבה חשובה כי היא מאפשרת את פיתוח יכולות החשיבה והביקורת של האדם, הם הבסיס לאדם תורם, פעיל ומעורב חברתית.
-זכות זו לא ניתנת להגבלה והיא מוחלטת משום שהיא עוסקת בעניינים שבין אדם לעצמו. .
ביהדות אנו מוצאים את חופש המחשבה והדעה במקומות רבים לדוג' בביקורת הנביאים על המלכים, אין מנהיגות טובה אם אינה מאפשרת את חופש הדעה. (בספר עמוד 160.)
@    האם ניתן להדגים הגבלה של זכות זו, מדוע?

%    חופש (חירות) המצפון
הגדרה-זכותו של אדם להחזיק בדעות מסוימות או לאמץ לעצמו ערכים מוסריים ולפעול עפ"י ערכים אלה.
-חירות זו מתמקדת בהיבט אחד של חירות המחשבה והדעה: גיבוש רעיונות, עמדות וכן צורת חשיבה הנשענת על ערכים מוסריים.
-חירות המצפון נותנת לגיטימציה לפעולה חיצונית עפ"י אותם ערכי מוסר או להתנגדות לפעולה הסותרת אותם. זכותו של כל אדם לאמץ לעצמו דעות וערכים מוסריים ולנהוג על פיהם. וזכותו לפעול עפ"י הערכים המוסריים אישיים שלו. מכאן גם זכותו לסרב לעשות מעשים הנוגדים את מצפונו.
-אדם יכול לאמץ ערכי מוסר הקשורים בשאלות דתיות, רפואיות (לדוג' המתת חסד) , צבאיות (פקודה בלתי חוקית בעליל) וחוקיות(אי ציות לחוק הנתפס כלוא מוסרי.).
המדינה והחברה מתקשות לאפשר שימוש רחב בחירות זו הנתפסת לעיתים כפוגעת בסדר החברתי.
-דוגמה להגבלת הזכות: חייל אשר מתנגד להנתקות לא יכול לסרב פקודה בהסתמך על חופש המצפון.
@    הציגי דוגמה לחירות המצפון והסבירי באיזה עקרון/זכות היא מתנגשת?

%   חופש הביטוי
הגדרה לחופש הביטוי- חופש הביטוי הוא הזכות הניתנת בכל מדינה דמוקרטית לכל אדם להביע את עצמו את אמונותיו, דעותיו ורגשותיו בדרכים מגוונות ולבטא כלפי אנשים אחרים את מחשבותיו, עמדותיו, רצונותיו או האינטרסים שלו.
°              חופש הביטוי הוא מימוש של חופש הדעה והמצפון .
°              קיימים דרכים שונות לחופש הביטוי : בתקשורת בין-אישית, בפרסום במדיה(מאמר בעיתון, הופעה בטלווזיה..) בארגון עצומה או הפגנה לשם מחאה חברתית, ובאופן אומנותי באמצעות כתיבת שיר, הצגה או גרפיטי הנושאים מסר חברתי או פוליטי..
°              חופש הביטוי חיוני להתנהלותה של חברה דמוקרטית משום שהוא מאפשר לחשוף עובדות (מחקר מדעי, מחדל ממשלתי..) להביע עמדות ולנסות לשכנע בדרכי שלום (נאום, מאמר..), לגבש עמדות מתוך שיקול דעת (לאחר שמיעת טיעונים שונים) וומאפשר לכל אדם להגיע למימוש עצמי (אמנות קולנוע..).
°              הדמוקרטיה מחייבת את חופש הביטוי כיוון שדרך קבלת ההחלטות בדמוקרטיה נעשה תוך דיון לכן הוא מחייב הן את החופש להתבטא והן את חופש המידע לסייע לו בגיבוש הדעה.
°              חירות זו מעודדת מעורבות אזרחית ובכך היא מגבילה את השלטון ומפקחת עליו .ומאפשרת חילופי שלטון בדרכי שלום.
°              חופש הביטוי אינו מוחלט, מולו יש להציב את האינטרסים החיוניים למדינה דוגמת בטחון המדינה, או שמירת הסדר הציבורי. במידה וישנה סכנה ממשית שחופש הביטוי יפגע בזכות לחיים ובטחון ולשלמות הגוף ויוביל לאלימות, מותר לחברה להגביל את חופש הביטוי ולהעמיד את המסית לדין.
°               מחופש הביטוי נגזרות הזכויות לחופש עיתונות וחופש מחאה (הפגנה), חופש השביתה.
א. חופש העיתונות- כדי לאפשר את חופש הביטוי אנו זקוקים לעיתונות חופשיתש פירושה תקשורת עצמאית שאינה תלויה בשלטון, שתמסור לנו מידע אמין על המתרחש, תתן במה לבטא דעות ותבקר את השלטון..
דוגמה להגבלת הזכות: מקרה בו עיתון מבקש לפרסם מידע אינטימי על חייו של אדם.
מהם הזכויות המתנגשות באירוע זה?
ב. חופש ההפגנה-הזכות להביע עמדה נגד עניין מסוים, באמצעים מילוליים ואחרים, ובמיוחד ע"י קבוצה של אנשים במשותף.  זו דרך ביטוי קולקטיבית המאפשרת הבעת דעה בפומבי והשגת הד ציבורי במטרה להשפיע על דעת הקהל ולהשפיע על הנושאים העומדים לדיון ציבורי.(חופש התאגדות וחופש ביטוי).
@    הציגי דוגמה לחופש הביטוי האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
@    הציגי דוגמה להגבלת זכות חופש ההפגנה?

                                                                                                         %     חירות המידע וזכות הציבור לדעת
הגדרה לחופש המידע וזכות הציבור לדעת- זכותו של כל פרט השייך לחברה דמוקרטית שתהיה לו גישה למידע רלבנטי לגבי מוסדות השלטון. חובתם של מוסדות שלטון למסור לציבור מידע רלבנטי על אופן פעולתם ובכך לסייע בידו לגבש עמדה בעניינים שעל סדר היום.
&             חברה דמוקרטית הרוצה להיות חברה אזרחית פעילה, זקוקה לאנשים אחראיים, חושבים, אכפתיים וביקורתיים כלפי התנהלות השלטון וכלפי הנעשה בחברה. כדי שהפרט יוכל לקבל החלטות מתוך חשיבה ושיקול דעת הוא זקוק למידע, על פעילות נבחרי ציבור, על תפקוד משרדי הממשלה וזרועותיה ועל הטיפול בליקויים מסוגים שונים בעלי חשיבות ציבורית. השלטון עצמו וגם התקשורת אחראים לאספקת המידע.
&             מימושן של זכויות אלה מחזק את עקרון שלטון העם והגבלת השלטון.
&             דוגמה להגבלת זכות זו: הצנזורה אשר איננה מאשרת לפרסם מידע על מערכות של אמצעי לחימה השייכים לצבא, מהם הזכויות/עקרונות המתנגשות ?
@    הציגי דוגמה לחירות המידע וזכות הציבור לדעת, האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
%   חופש התאגדות
הגדרה – במדינה דמוקרטית לאזרחים /לקבוצות נתונה הזכות ליצור קשרים בינם לבין עצמם כדי לפעול במשותף במסגרת מסוימת ולמען מטרה משותפת. ולנסות ולהשפיע על הציבור ועל הממשל.
-הגשמתם של רעיונות חברתיים ופוליטיים תתרחש רק כאשר יווצר שיתוף פעולה של בעלי עניין, היא מאפשרת לאדם לפעול ולהגיע להישגים אשר כפרט בודד אינו יכול להשיגם, לאדם אין אפשרות להשפעה ציבורית ולקידום שינויים במדינה אם לא יתחבר לאחרים במסגרת של ארגון, קבוצת אינטרס, תנועה, עמותה ומפלגה.
-גם חירות זו מממשת את חופש הביטוי ותורמת למעורבות אזרחית ולהגבלת שימושו של השלטון בכוחו באופן עריץ או שרירותי.
-דוגמה להגבלת זכות זו, הוצאה של ארגון כך אל מחוץ לחוק. מהם הזכויות המתנגשות
בהחלטה זו.
@    הציגי דוגמה לחופש התאגדות, האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?


%   חופש דת וחופש מדת
חופש דת
הגדרה- זכותו של כל אדם להאמין בדת מסוימת, להשתייך אליה ולפעול על פי המצוות והפולחן שלה. 
.חופש מדת
הגדרה-זכותו של אדם שלא להאמין בדת /לא להשתייך לשום דת ושלא יכפו עליו סממנים דתיים (פולחן) אנשים זכאים שלא יעשו מעשים הפוגעים ברגשותיהם.

-התפיסה הדמוקרטית המאמינה בפלורליזם מביאה עקרון זה לידי מימוש במסגרת חופש הדת. לאדם יש בחירה אם להיות אדם מאמין או לא, באיזו דת להאמין, כיצד לקיים את מנהגיה ועד כמה.
@             במקום העבודה רוב העובדים אינם דתיים ולכן הוחלט להגיש אוכל לא כשר. מהם הזכויות המתנגשות באירוע זה?
@    הציגי דוגמה לחופש דת וחופש מדת, האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
%    חופש תנועה
הגדרה-לכל אדם יש את הזכות לנוע בחופשיות ממקום למקום גם בתוך המדינה וגם מארץ לארץ ללא הפרעה.
-האדם נתפס בדמוקרטיה כיצור אוטונומי, יכול לממש חירותו זו על פי בחירתו –לאיזה מקום ומתי שירצה.
-החירות מוגבלת חלקית (במצב שיש צו איסור כניסה למקומות מסיבות ביטחוניות, מעצר בית, עיכוב יציאה) או לחלוטין (מאסר, כעונש על עברה על החוק) .
-דוגמה להגבלת הזכות: במקרה שיש איסור על נסיעה של כלי רכב ביום שבת בכביש בר אילן בירושלים (אזור בו מתגוררים חרדים ודתיים)
מהם הזכויות המתנגשות באירוע זה?
@    הציגי דוגמה לחופש תנועה, האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
דוגמא לשאלת אירוע
שאלה
המרגל מרקוס קלינברג עתר לבג"ץ בבקשה להסיר ממנו את ההשגחה הצמודה של כוחות הבטחון בביתו לאחר ששוחרר מן הכלא.
המדינה טוענת שבידי המרגל מידע שעלול לסכן את בטחון המדינה ותושביה וההשגחה נועדה למנוע פרסום מידע כזה.
א.      מהו העקרון/ הזכות עליה יכול המרגל לבסס את עתירתו? נמקי.
ב.       על איזה עקרון/ ערך או אינטרס מבקשת המדינה להגן? נמקי.
תשובה
א. זיהוי-הזכות עליה יכול המרגל לבסס את עתירתו היא חופש התנועה. (אפשרויות נוספות: הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות, )
הסבר- חופש התנועה זו הזכות לנוע בכל מקום בתחומי המדינה ויציאה מהמדינה לחו"ל וחזרה אליה ללא הגבלה.
ביסוס-- למרות שהמרגל שוחרר מכלאו אין הוא נהנה מחופש תנועה בשל ההשגחה הצמודה של כוחות הבטחון על ביתו ועל תנועותיו. "להסיר את ההשגחה הצמודה של כוחות הביטחון בביתו."
ב זיהוי- הערך עליו מבקשת המדינה להגן: שלום הציבור, הזכות לחיים ובטחון.
הסבר- הזכות לחיים ובטחון היא זכות בסיסית ביותר . ללא זכות לחיים ובטחון אין טעם בזכויות אחרות. זכותו של אדם לחיות ללא חשש של פגיעה גופנית או נפשית וחובת המדינה לספק לו את ההגנה לשם מימוש הזכות.
ביסוס-- המדינה חוששת שהמידע הנמצא ברשותו של המרגל עלול לפגוע בבטחון המדינה ובתושביה כלומר עלולה להיות פגיעה בשלום הציבור. בפעולה זו מגינה המדינה על חייהם ובטחונם של אזרחיה. "..עלול לסכן את ביטחון הממדינה ותושביה.."
%    חופש העיסוק
הגדרה-חופש העיסוק הוא החופש, הזכות של אדם לבחור מקצוע או מקום עבודה עפ"י רצונו /אין למנוע מאדם למצוא את פרנסתו בדרך או במקצוע הרצויים לו.
-החברה הדמוקרטית מאפשרת הזדמנות שווה לכל אדם לעסוק בכל תחום ולפתח בו קריירה.
-זוהי תחרות חופשית שאין לערב בה שיקולים זרים כמו: מין, גזע, נטייה מינית או דעה פוליטית ואחרת..
-על חופש העיסוק יש הגבלות מעטות הקשורות להתמחות מקצועית, הגנה על ביטחונם וזכויותיהם של בנ"א (מכירת נשק..)
-דוגמה להגבלת הזכות: לא מאפשרים לפרסם תמונות של דוגמניות חשופות כפרסומת ברחובות בהן רוב הציבור דתי. מהן הזכויות המתנגשות?
@    הציגי דוגמה לחופש העיסוק. האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
%    חופש בחירה
 הגדרה-החירות של האדם לפעול על פי רצונו /לבחור כיצד לפעול.
%    הזכות להיבחר
הגדרה-כל אדם זכאי להשתתף בהנהגת קבוצה וחברה.


III.                        הזכות לקניין
הגדרה-זכותו של אדם ליהנות מרכושו בלי לחשוש שרכוש זה יילקח ממנו/ייפגע/ייעשה בו שימוש ע"י אחרים בלי רשותו.
לקניין שני מובנים:
1.         קניין חומרי- רכוש כגון קרקע, בית, רהיטים, כסף,,.
2.         קניין רוחני המצאה או יצירה של אדם , שהזכויות עליה (זכויות יוצרים) שייכות לו, היא קניינו ואין להשתמש בה או לשנות אותה בלי רשותו./ הזכות להחזיק ביצירות לסוגיהן וליהנות מהן, ואין לפגוע בהן ולשנות אותן בלא רשותו של היוצר כגון: פטנט, יצירה מוזיקאלית, , ספרים, חוברות
B     במהלך חייו אדם מקבל את מה שמכונה רכושו הפרטי, קונה אותו, צובר אותו ויוצר אותו. לאדם רכוש חומרי (בית, כסף, מכונית..) ורכוש רוחני (חומרים שיצר בעצמו: שיר, סיפור, מאמר, מחקר, המצאה..). שימוש ללא רשות ברכושו מהווה עברה על החוק.
B     הנימוק/הצדקה/הגיון בזכות לקנין-שימוש חופשי ברכוש מבטא חירות אישית, מקנה ביטחון, ומספק את צרכי האדם..
B     הזכות לקניין אינה מוחלטת. לדוג' במקרה והמדינה מפקיעה אדמות לצורכי ביטחון או לפיתוח אזורי או כל סיבה אחרת , עליה לפצות את הנפגע בכסף או בשטח אלטרנטיבי.
B     דוגמה להגבלת הזכות: הממשלה החליטה לצמצם את מספר בעלי הנשק מתוך רצון לצמצם את תופעת האלימות בחברה ולכן היא מבקשת ממי שלא שייך לכוחות הביטחון להחזיר את נשקו האישי. מהן הזכויות המתנגשות?

ביהדות הזכות לקניין חומרי באה לידי ביטוי באיסור "לא תגנוב" .. הזכות לקניין רוחני באה לידי ביטוי באיסור ""לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים", הגנה על זכות יוצרים.
דוגמה לשאלת אירוע
שאלה
בניית גדר ההפרדה בין יישובים, יהודים ופלסטינייים דורשת הפקעת אדמוות מבעלי אדמות באזור. חלק מבעלי האדמות שוקליפם פנייה לבג"ץ.
-צייני והסבירי את הזכות של בעלי האדמה שנפגעו. נמקי את תשובתך על סמך האירוע.
-צייני והסבירי את העקרון שבשמו הפקיעה המדינה את האדמות. נמקי את תשובתך על סמך הארוע.
תשובה
זיהוי- הזכות שנפגעה היא הזכות לקניין.
הסבר- זכותו של אדם להחזיק ברכושו הפרטי , החומרי, הרוחני, ולהשתמש בו כרצונו ללא חשש שילקח ממנו.
ביסוס- האדמות הם רכושם של תושבי האזור ולכן אין זכות להפקיען.

זיהוי-הזכות/עקרון שבשמה פעלה המדינה- ביטחון המדינה.
הסבר- המדינה מחויבת להגן על ביטחונה ועל ביטחון אזרחיה מפני גורמים המסקנים אותה מבפנים ומבחוץ.
ביסוס- בניית הגדרנועדה למנוע ממחבלים להגיע בקלות יתרה לשטחי המדינה. תוואי הגדר הצריך הפקעת אדמות משיקולי ביטחון.

IV.         הזכות לשוויון

 

1. הזכות לשוויון ואפליה פסולה-
שוויון
הגדרה לשוויון- הזכות לשוויון היא הזכות של כל אדם לקבל יחס שווה ללא הבדל של גזע, דת, מין.. מסיבות שאינן רלוונטיות או מסיבות לא מוצדקות.
    ההגיון של הזכות לשוויון- כל בנ"א נולדו בני חורין לכן הם שווים בזכויותיהם ובערכם ולכן יש להתייחס אליהם בצורה שווה ללא הבדל דת, גזע, לאום, מין, שפה, השקפת עולם והשקפה פוליטית. מכאן ששוויון משמעו איסור אפלייה.
    התפיסה הדמוקרטית המודרנית מדברת על שוויוניות אזרחית בכמה מובנים:
1. מבחינה פוליטית- "אדם אחד –קול אחד". שוויוניות במעגלים הפוליטיים ובעיקר בבחירות, אין הבדל בין אזרח לאזרח על רקע דתי, כלכלי, אתני מגדרי ואפילו תבוני.
השוויון מתקיים בחיים החברתיים מדיניים, כל בנ"א זכאים לזכויות שוות.
2. מבחינה משפטית- שוויון הכל בפני החוק, הן בחקיקה והן במערכת המשפט. החוק עיוור, אינו מפלה בין אדם לאדם. תוכן החוק חייב להיות שוויוני, הזכויות שייכות לכל אדם במדינה באותה מידה, יש ליישם את החוק חובות, איסורים ועונשים לגבי כל בנ"א במדינה בצורה שווה. וכפועל יוצא מכך חוקי המדינה חלים ונאכפים על הכול, במידה זהה איש שלטון ואיש אחר.
3. מבחינה חברתית-שוויון הזדמנויות. הדמוקרטיה המודרנית מאפשרת מוביליות חברתית (ניידות) ובכך מאפשרת ליחיד לנוע ממעמד למעמד.
שימי לב השוויונית האזרחית אינה כוללת שוויונות כלכלית-חברתית.
  הזכות לשוויון אין פירושה התייחסות שווה אל כל בנ"א בכל מצב. יש מצבים בהם אנשים  מועדפים ביחס לאחרים מסיבה מוצדקת. מצבים אלה מכונים מצבים שהופעלה בהם מדיניות של הבחנה או העדפה מתקנת.
מכאן שהזכות לשוויון אינה זכות מוחלטת. לא תמיד אנו ננהג בכולם במידה שווה, לעיתים נסטה מעקרון השוויון כדי ליצור שוויון אמיתי ..

      שוויון מהותי, תפיסה רחבה יותר של הזכות לשויון מקובלת בדמוקרטיה החברתית הרואה בשוויון לא רק שוויון בפני החוק אלא גם שוויון כלכלי חברתי של כל הפרטים בחברה. (נדון עליה בהרחבה בהתייחסות לשתי הגישות סוציאל דמוקרטית וליברלית). אפליה פסולה
הגדרה לאפליה פסולה- התייחסות שונה לאנשים עם תכונות וצרכים דומים (גם אם הם שונים אך השוני אינו קשור לנושא הנידון ) או מתן יחס לא שוויוני (העדפה או אפליה) לאנשים או לקבוצות שונות מסיבה שאינה מוצדקת. לדוגמה אי קבלת אדם לעבודה בגלל צבע עורו דבר  שאינו רלוונטי לעבודה.
@    הציגי דוגמה לשוויון ודוגמה לאפלייה פסולה, האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
@    האם לדעתך יש להתייחס בצורה שווה לכל בנ"א תמיד נמקי?
    ביהדות -כמו כל זכויות האדם גם הזכות לשוויון נובעת מהתפיסה שאדם נברא בצלם.[1]
השוויון הוא בפני החוק [2] (רמב"ם) ואיסור אפליה (רש"ר). רעיון השוויון הכלכלי חברתי מצוי בשמיטה וביובל.

2. הבחנה
הגדרה- הבחנה היא מדיניות של הענקת יחס שונה לאנשים שונים זה מזה בכישורים /ביכולות/בצרכים ייחודיים , כאשר : שוני זה רלבנטי לעניין / בגלל סיבות מוצדקות.
    בנ"א שונים מטבעם, ולחלקם צרכים ייחודיים. אם אותם צרכים ייחודיים לא ימולאו תגרם לבעליהם נחיתות חברתית, יחס שווה יצור אי שוויון. לכן אנו לא תמיד ננהג בכולם במידה שווה, לעיתים נסטה מעקרון השוויון ונעשה הבחנה בין פרטים, דהיינו נעניק יחס שונה לאנשים בגלל הבדל בתכונותיהם, מצבם או צורכיהם,  מדיניות ההבחנה עונה על אותם צרכים ייחודיים ובכך מביאה את בעליהם למצב שוויוני עם כל האחרים שאינם בעלי צרכים ייחודיים.
לדוג' היחס לרוצח אם הוא ילד שונה מיחס למבוגר, מהם הזכויות המתנגשות?
@    הציגי דוגמה להבחנה? האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
דוגמה לשאלת אירוע
שאלה
בית ספר פרטי המלמד תלמידים לקראת המבחן הפסיכומטרי פרסם מודעה בעיתון, ובה דרישה למורים בעלי ציון פסיכומטרי גבוה בלבד, האם מדובר באפליה פסולה, נמקי?
תשובה
ציון- אין מדובר באפליה אלא בהבחנה
הסבר-הבחנה היא מדיניות המעוגנת בחוק ולפיה יש להעניק יחס לא שוויוני לאנשים או קבוצות מסיבה רלבנטיות, על רקע השוני בצרכיהם ובתכונותיהם.
ביסוס- הדרישה למורים בעלי ציון פסיכומטרי גבוה היא רלבהנטית לבית הספר העוסק בהכנה לבחינה הפסיכומטרית.. זהו קריטריון על פיו נבחנת יכולתו של מורה ללמד..
3. העדפה מתקנת
הגדרה- העדפה מתקנת היא מדיניות הננקטת כדי לשפר את מצבן של קבוצות מקופחות/נחותות או חלשות כדי לתקן עיוותים היסטוריים, כדי שבעתיד יושג שוויון בינן לבין כלל האוכלוסייה.
קבוצה חלשה ומקופחת    תמיכה של המדינה    צדק     מצב שוויוני יותר.
     מדיניות ההעדפה המתקנת מוגבלת בזמן.
     שריון היא אחד דוגמאות/האמצעים בהם נוקטת המדינה למימוש מדיניות ההעדפה המתקנת.
     מטרות ההעדפה המתקנת (נימוקים בעד)
1. צמצום הפערים והשגת יותר שוויון. מתוך רצון לטשטש פערים חברתיים בין האוכלוסיות, לשם יצירת שייכות ומעורבות אזרחית בקרב כל הקבוצות וחיזוק השוויון בינהן, המדינה מעניקה לחברי הקבוצה שקופחו בעבר הטבות והעדפות עד שיגיעו לעמדה שווה ויהיו בעלי סיכויים שווים להתמודדות חברתית מול שאר הקבוצות.
2. שינוי היחס החברה כלפי הקבוצה החלשה וביטול דעות קדומות כלפיה. העדפה מתקנת היא מדיניות הפוגעת בשוויון אך היא באה לממש צדק עם קבוצה שחבריה זכו ליחס מפלה מבחינה חברתית, כלכלית או מדינית, שחבריה היו מתויגים (סטריאוטיפים ודעות קדומות) ע"י החברה. מצב זה יצר בסיס לנחיתות חברתית של בני אותה קבוצה מקופחת.. נחיתות זו מבטאת אי שוויון באפשרויות לזכות במשאבים חברתיים כעמדות מפתח, רכישת השכלה ויוקרה חברתית בשל נתוני העבר.
    נימוקים נגד העדפה מתקנת
1.      העדפה מתקנת מקטינה את רצון הקבוצה החלשה להתאמץ כדי להגיע להישגים יוצרת תלות של הקבוצה במדינה..
2.      מדיניות ההעדפה המתקנת יוצרת העדפה פסולה משום שהיא מאפשרת דחיית אנשים בעלי כשורים גבוהים בגלל ההעדפה המתקנת..
@ באמצעות שריון מקומות לנשים ברשימות מפלגתיות בכנסת מתקיימת מדיניות של העדפה מתקנת, מהן הזכויות המתנגשות בשריון נשים ברשימות מפלגתיות??
@    .הציגי דוגמה להעדפה מתקנת? האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
@    לפניך כמה מקרים. איזו מדיניות באה לידי ביטוי בכל אחד מהם: אפליה, הבחנה או העדפה מתקנת
 1. בית ספר דתי שאינו מוכן לקבל תלמידים חילוניים.
 2. בית ספר ממלכתי שאינו מוכן לקבל תלמידים ערבים.
 3. מתן מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת באוניברסיטה.
 4. פטור מצה"ל לאנשים שצריכים לעזור בפרנסת המשפחה.
 5. הקלות בבחינות בגרות לתלמידים בעלי ליקויי למידה.

מתי התייחסות שונה מוצדקת ומתי אינה מוצדקת??
 

?      עני על שאלות 6-9 עמוד 162-163.
גישות לדמוקרטיה: דמוקרטיה ליברלית ודמוקרטיה סוציאל דמוקרטית.

V.         הזכות להליך משפטי הוגן

הגדרה- הגנה על אדם מפני פגיעות לא מוצדקות במהלך העמדה לדין[3]. פגיעה בזכויותיו של חשוד תהיינה מוצדקות אם תתבצענה עפ"י חוק. חופש ממעצר שרירותי.
'    מטרתו וחשיבותו של ההליך ההוגן- מטרת הזכות להליך הוגן היא לקיים משפט צדק ולא לפגוע בזכויות יסוד של האדם
'    מהלך העמדה לדין משמעו הליך משפטי מתחיל בשלב שבו אדם חשוד בעבירה על החוק , הוא ממשיך בחקירת המשטרה , במעצר-אם יש בכך צורך, בהגשת כתב אישום, ובקיום משפט שבסיומו פסק דין וגזר דין לאורך כל הדרך החשוד זכאי לזכויות נאשם הנגזרות מזכויות אדם. הפגיעה בהם מותרת רק בכפוף לכללים ולמגבלות הקבועים בחוק.
דוגמאות לפגיעה בקיום הליך הוגן.
-עריכת חיפוש בביתו של אדם ללא צו של שופט.
-מעצר של אדם ע"י המשטרה יותר מ-24 שעות ללא אישור שופט.. (לדוגמה מעצר מנהלי[4]).
-הענשת אדם במאסר או קנס ללא משפט.
-העלמת מידע מחשוד בנושאים הבאים: במה הוא מואשם, פירוט הסעיפים, עובדות וראיות. המטרה- לאפשר לאדם להתגונן בצורה הטובה ביותר .
-למנוע מחשוד את מימוש הזכות לייצוג משפטי (עו"ד) במטרה לממש את הזכות להגנה משפטית . במקרה הצורך המדינה מספקת לו עו"ד.
-המשפט אינו פומבי (דלתיים סגורות)-במשפט צריך להתקיים בפומבי/ פתוח כדי שלא יעשו דברים הנוגדים את החוק.
-שופטים תלויים –יש צורך בשופטים עצמאים, ובלתי תלויים כדי לקיים משפט צדק.

@    עיתון מפרסם שמם של חשודים ברצח לפני הרשעתם. מהם הזכויות המתנגשות, נמקי?
@    - מעצר אדם 24 שעות ללא צו של שופט. מהם הזכויות המתנגשות, נמקי?
@    בית המשפט מגדיר את הראיות כחסויות והנאשם אינו יכול לקבלן.. מהם הזכויות המתנגשות, נמקי?
@    הציגי דוגמה לזכות להליך הוגן האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?

VI.    הזכות לכבוד
הגדרה-הזכות לכבוד היא הזכות של אדם שלא להיות נתון ליחס משפיל/מבזה/מעליב לפגיעה בתחושת הכבוד העצמי או בדימוי העצמי..
H       השמירה על הכבוד האנושי בחברה הדמוקרטית היא התשתית לשמירה על שאר זכויות האדם. מתן כבוד מבטא הכרה באנושיות של הזולת.
H       פגיעה בזכות לכבוד-מעשה שמותיר בעקבותיו תחושת פגיעה, השפלה, התרסה, עלבון, לעג הוא מעשה של חוסר כבוד. לדוגמה כינויי גנאי המופנים לאדם, שימוש באלימות פיזית או מילולית, הכפשה ברבים.. לעג לאדם מגמגם באמצעות חיקוי... יוצר התנגשות בין שני ערכים דמוקרטיים הזכות לכבוד והזכות לחופש הביטוי.
H       הזכות לכבוד אינה מוחשית, משתנה מאדם לאדם ומחברה לחברה, ולכן קשה להגדיר את הגבול שבין כבוד לחוסר כבוד לכן גם קשה במערכת המשפטית להגן על הזכות לכבוד.
H       הזכויות הנגזרות מהזכות לכבוד הזכות לשם טוב, הזכות לפרטיות,

הזכות לפרטיות/צנעת הפרט
הגדרה- זכותו של אדם לחיות בלי חשיפה/בלי התערבות/ בלי חדירה לחייו, שלא ברשותו.  
²       שמירת כבודו העצמי של האדם כוללת בתוכה את ההכרה בכך שחייו אינם נחלת הכלל בלא הסכמה מפורשת ממנו.
²       האדם זקוק לאוטונומיה כדי לפתח את אישיותו , דבר שלא יכול להתרחש אם האדם נתון לחשיפה מתמדת.
²       הזכות לפרטיות מופרת כשחודרים לביתו ולגופו ללא הסכמתו(חייו האישיים) וכשאוספים מידע על חייו האישיים ו/או מפרסמים מידע כזה ובכך עושים בו שימוש לרעה.
            אדם לעג לאדם מגמגם באמצעות חיקוי. מהם הזכויות המתנגשות באירוע מסוג זה. 
@    בעיתון פורסם על מחלה קשה שלקה בה ראש ממשלה. מהם הזכויות המתנגשות, נמקי?
@    הציגי דוגמה לזכות לפרטיות האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?
הזכות לשם טוב
הגדרה- הזכות של אדם ששמו לא יפגע באמצעות פרסום שאין בו מן האמת.
O        שמירת כבודו של העצמי של האדם כוללת את האופן שבו הוא מוצג בציבור.
זכותו של אדם ששמו לא יוכפש ולא יפגע ללא סיבה.
O        המשותף לזכות לשם טוב והזכות לפרטיות שהפרסום עלול להיות מביך ופוגע.
O        השוני בין הזכות לפרטיות והזכות לשם טוב:
    1.       יש פרסומים הפוגעים בשם הטוב אך אינם פוגעים בפרטיות (לדוג'  פרסום על דרך קבלת החלטה בעבודה.) ויש פרסומים הפוגעים בפרטיות אך לא בשם הטוב לדוג' האזנות סתר..
    2.       בזכות לפרטיות אסור לפרסם דבר גם אם הוא אמת אם הוא משתייך לתחום פרטיותו של האדם בעוד שכשמדובר בפגיעה בשם טוב אם הפרסום הוא אמת, הוא עשוי לשמש הגנה למפרסם.
@    הציגי דוגמה לזכות לשם טוב,. האם זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מהי הזכות?

דוגמה לשאלת אירוע
ראשי הוועד האולימפי מנהלים דיונים על אודות הצעת חוק לחייב כל ספורטאי לבצע בדיקות דם ושתן לפני תחרות בשלב הגמר, וזאת כדי לבדוק אם השתמשו בסמי מרץ. חלק מהמשתתפים בדיון תומכים בהצעה וחלק מתנגדים לה.
ציינו והסבירו את הזכות עליה תומכי ההצעה יכולים לבסס את טענתם. נמקו את תשובותיכם על סמך האירוע.
תשובה
ציון- הזכות לשוויון.
הסבר-זכותו של כל אדם באשר הוא ליהנות מיחס שווה כמו כל אדם אחר ולא להיות מופלה על רקע דת, מין, לאום או השקפה
ביסוס- השימוש בסמי מרץ יעניק לספורטאי שלקח אותם יתרון על פני מתחריו באופן לא הוגן. תחרות אולימפית אמיתית צריכה להתקיים באופן שבין המתחרים מתקיימים תנאים שווים.
זיהוי- הזכות עליה מתבססים מתנגדי ההצעה היא הזכות לכבוד/פרטיות.
הסבר- זכותו של כל אדם שלא להניות נתון ליחס משפיל ומעליב.
ביסוס-הבדיקות שהספורטאים נדרשים לעבור הן בדיקות פולשניות שתוצאותיהם עלולים להביך את הספורטאים.

 

התנגשות ואיזונים בין זכויות

עקרונות וזכויות בחברה דמוקרטית- יחסית ומוגבלת, מדוע?

למרות היותן של זכויות אדם ואזרח טבעיות לא ניתן להגיע למצב שבו כל פרט מממש אותן במלואן. נוצרים מצבים של התנגשויות בין זכויות האדם בינם לבין עצמן, בינן לבין ערכים, יעדים או אינטרסים של החברה, בינן לבין עקרונות ולכן הזכויות אינן מוחלטות, הן יחסיות. מימוש הזכויות מתקיים כל עוד הזכות/העיקרון אינו פוגע בחירותו של האחר/אינו פוגע בערכים ייסודיים של החברה/אינו פוגע בבטחון המדינה.
במצב שהזכות/עיקרון מתנגש עם זכות/עיקרון אינטרס יש צורך ואף חובה להגביל את החירויות (באמצעות חקיקה, משטרה ובתי משפט..).
הבעיה-התנגשויות בין עקרונות וערכים דמוקרטים(מדוע יש להגביל את הזכויות/עקרונות)
1.    החשש לפגיעה בזכויות הזולת- אם אדם משתמש בחירותו כדי לפגוע בחירותו, גופו, רכושו או כבודו של אדם אחר, חובה להגן על האדם האחר ע"י הגבלת חירותו של האדם הרוצה לפגוע בו.
2. חשש לפגיעה בחברה- כאשר קיים חשש לפגיעה בסדר ציבורי, בשלום הציבור, בשמירה על רגשות הציבור, בדמוקרטיה, בביטחון המדינה ניתן להגביל את חירותו של האדם או הקבוצה הפוגעת. (התנגשות בין זכויות אדם של פרטים שונים.)
3. מצבים שבהם הדבר יפגע ביעד או באינטרס כלשהו של המדינה, לדוגמה: יעד חברתי כמאבק בסמים, יעד כלכלי כצמצום פערים מעמדיים, יעד מדיני כקידום תהליך השלום...
4. מצבים בהם הדבר יפגע בערכים/עקרונות דמוקרטיים, כמו שלטון העם פלורליזם, סובלנות, הסכמיות, הכרעת הרוב, הגבלת השלטון, הפרדת רשויות, שלטון החוק ודמוקרטיה מתגוננת.

הפתרון[5]-איזון ושכלול
העיקרון המנחה את המדינה ואת הרשות השופטת הוא שקלול ואיזון בין הזכויות תוך מזעור הפגיעה בכל אחת מהזכויות או מהערכים הנמצאים במחלוקת. לשקול מהו הפתרון שיביא לפגיעה מועטה ככל האפשר (בכלל ובפרט)  בכל אחת מהזכויות.[6]
בתי המשפט קבעו את הקריטריונים לבחינת הפגיעה בזכויות הפרט והמצבים שבהם יש לכך הצדקה:
א.   הפגיעה נעשית לשם השגת מטרה ראויה, כמו שמירה על ביטחון המדינה, בריאות הציבור..
ב.   הפגיעה בזכויות הפרט היא מזערית.
לדוגמה-הפגנה:
1.      הצורך באישור להפגנה .
2.      התנגשות בין הזכות לפרטיות לבין זכות הציבור לדעת תלוי בחשיבות המידע

התנגשות בין זכויות-שאלה לדוגמה
המשטרה בקשה מספקית האינטרנט "נטוויז'ן" להתיר לה לעיין בדואר אלקטרוני של חשודים. לטענת המשטרה הראיות המוכיחות את אשמת החשודים נמצאות בדואר האלקטרוני שלהם , ולכן יש להתיר לה לעיין בו. נטוויז'ן סירבה לבקשה.
השופט שבפניו הובא העניין קבע כי יתאפשר למשטרה לעיין בדואר אלקטרוני לצורך קידום החקירה המתנהלת בחשאי, ולהבא ידרש לכך אישור מיוחד.
א.      מהם הזכויות ו/או הערכים המתנגשים במקרה זה? נמקי.
ב.       השופט נקט בדרך של שיקלול ואיזון, הסבירי.
תשובה בנקודות
א. ערך- חובת המדינה להבטיח את שלום הציבור ובטחונו חובה הנובעת מהזכות הבסיסית לחיים ובטחון של כל אדם.
הסבר-עייני בזכות לחיים ובטחון.
קישור- איסוף ראיות נגד חשודים נעשה במסגרת תפקידה של המשטרה לאכוף את החוק ולפעול נגד מי שעבר על החוק. מי שעובר על החוק עלול במעשיו לסכן את חיי התושבים ובטחונם. המשטרה היא אחת מזרועות השלטון במדינה הדמוקרטית המופקדות על מילוי חובתה של המדינה להגן על חי תושביה ולשמור על שלום הציבור ואיזון . הסבירי?
 ההתנגשות עם הזכות לפרטיות של החשודים.
הסבר- זכות לפרטיות עיני בזכות לפרטיות.
 קישור- בדואר האלקטרוני מצוי מידע פרטי ואישי וזכותו של אדם לא לחשוף מידע זה בניגוד לרצונו.
ב. הסבר- זכויות  אדם והאזרח אינן זכויות מוחלטות הן מתנגשות בינן לבין עצמן ובינן לבין ערכים ואינטרסים של החברה ולכן זכויות אלה יחסיות במהותן. כאשר יש התנגשות כזו פועלת המדינה על זרועותיה השונים בדרך השיקלול והאיזון המנסה להביא פגיעה מועטה ביותר בכל אחת מזכויות או הערכים הנמצאים במחלוקת.
המדינה הדמוקרטית קמה כדי לאפשר מימושן של רוב הזכויות. דרך השקלול והאיזון מאפשרת למדינה לקיים את ייעודה , שמירת המסגרת בה יכולים לפעול כולם , תוך שימור ייחודם ושונותם מבלי לפגוע באחר.
קישור- בפסיקתו איזן השופט בין חובת המדינה לפעול לשם אכיפת החוק והגנה על תושביה לבין הזכות לפרטיות. של החשודים.
השופט מצא שחובת המדינה במקרה זה קודמת לזכויות לפרטיות של הנאשמים כלומר בעלת משקל רב יותר. יחד עם זאת איזן השופט את הערכים בכך שסייג את החלטתו " לצורך קידום החקירה המתנהלת בלבד". והדגיש שהחלטתו היא למקרה זה בלבד.


כיצד מגנים על זכויות אדם

מימוש זכויות אדם ואזרח והגנה עליהם הם תנאי הכרחי לקיומה של הדמוקרטיה במובן המהותי.
לכן קיימים מספר גופים וגורמים המבטיחים הגנה על זכויות אלה:
°       באמצעות מערכת חוקים,חוקה, חוקי יסוד, משפט המדינה (בתי משפט ובג"ץ). פעילות של ארגוני מתנדבים המעלה את הנושא לסדר היום הציבורי, מגבירה את מודעות הציבור לזכויות אלה בפעילות לחקיקה ופניה לבג"ץ..
°       אמנות בינלאומיות המחייבות את המדינות החתומות עליהן..
°       ארגוני מתנדבים בינלאומיים כגון ארגון אמנסטי, אשר אינם תלויים במשטר מסוים, ומעלים את נושא זכויות האדם למודעות ציבורית ע"י פרסום נתונים עולמיים בהם מראים את הפגיעה בזכויות האדם במדינות השונות.


זכויות וחובות-סיכום
הזכות
מתי מתקיימת פגיעה בזכות
הדרך החוקית להגביל את הזכות

ה
זכות
 לחירות
 
1. הזכות לחיים ובטחון
כאשר מסכנים את חיי, מענים ומשפילים
זכות להגנה עצמית. המדינה חייבת להגן על אזרחיה באמצעות המשטרה והצבא
2. לחירות
-כאשר אזרח פוגע בזכות הזולת : בגופו וברכושו
-כאשר אזרח פוגע בחברה-בסדר הציבורי או פגיעת הפרט בעצמו

חירות המחשבה והדעה
אין הגבלה על דעות אלא על ביטויין.

חופש הביטוי
-איסור לשון הרע
-איסור לגלות סודות מדינה
האיסור להסיתלגזענות.
האיסור לפגוע בצנעת הפרט.
-חוק איסור לשון הרע.
-חוק שרות ביטחון, צנזורה.
תיקון לחוק העונשין.
-חוק הגנת הפרטיות
חירות המידע
סודיות-מידע מסווג
צנזורה
חופש התאגדות
במקרים של הסתה לגזענות , חתירה נגד קיום המדינה ונגד הדמוקרטיה.
-וועדת הבחירות המרכזית בהסתמך על החוק.
-בית המשפט העליון הוא המכריע האחרון אם לפסול רשימה מלהתמודד בבחירות (לאחר החלטת וועדת הבחירות המרכזית)
חופש דת
וחופש מדת
חופש דת- במקרים המונעים מאדם לקיים את דתו, פולחני,
חופש מדת-אם מחייבים אדם לבצע פעולה דתית, לדוגמה נישואים דתיים.
חופש דת-אם הפולחן פוגע בבטחון או מביא להפרת הסדר הציבורי. לדוגמה הגבלת מספר המתפפללים הערבים וגילם במסגד אל-אקצה ביום שישי.
חופש מדת- הגבלה ניתנת באמצעות חקיקה לדוגמה חוק בתי דין רבניים.
חופש מצפון

כאשר מחייבים אדם לפעול בניגוד למצפונו : לדוגמה לחייבו לשרת בצבא על אף שהוא פצפיסט.
חקיקה לדוגמה חוק שירות חובה במדינת ישראל.
העמדה לדין בשל הפרת פקודה.
חירות התנועה
כליאה, מעצר בית,עיכוב יציאה מהארץ, צו איסור כניסה למקומות שונים, אשפוז בכפייה.
חקיקה.
צו בית משפט.
חופש העיסוק
חופש העיסוק יוגבל מטעמים של: התמחות מקצועית, הגנה על בטחון האוכלוסיה שיקולים דתיים/ערכיים.
רשיון לעריכת דין,רפואה..
איסור סחר בסמים/נשק.
3. הזכות לקניין (חומרי ורוחני)
גשמי-נטילת רכוש חומרי של אדם לדוגמה הפקעת אדמות לצרכי הציבור.
רוחני-למנוע פרסום שיר סיפור מאמר , מחקר... או שימוש בו ללא רשות. לדוגמה צנזורהממשלתית
חקיקה ,הפקעה הכרוך בפיצויים
פסיקה.
4. הזכות לשוויון

אפליה על רקע דת , מין גזע ומוצא.
הבחנה.
העדפה מתקנת.
5. הזכות להליך הוגן
כאשר אדם הנמצא בהליך משפטי נפגע בצורה לא מוצדקת

פגיעה בזכויותיו של חשוד תהיינה מוצדקות אם תתבצענה עפ"י חוק
6. הזכות לכבוד
-יחס משפיל/מבזה/מעליב, ,פגיעה בתחושת הכבוד העצמי או בדימוי העצמי..

חקיקה לדוגמה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
נהלי חקירה ומעצר.
הזכות לפרטיות
-חדירה פיזית למקום פרטי,גופו ,ביתו או חצרו של אדם.
פרסום תמונתו של אדם ללא הסכמתו,  מידע על חייו הפרטיים ועל בני משפחתו ושימוש לרעה
-עפ"י החוק, החוק להגנת הפרטיות.
-מותר עפ"י צו של שופט.
-אסור לפרסם אלא אם מדובר בעניין ציבורי וגם בו יש לפעול עפ"י איזון.

הזכות לשם טוב
-פרסום מידע שלילי הפוגע באדם, לדוגמה פרסום מידע שלילי על חייו האישיים של איש ציבור.
ביחס לאיש ציבור הדבר מותר בתנאי שמדובר על עבודתו ולא חייו האישיים , מתוך העקרון של זכות הציבור לדעת.

 זכויות אזרח
 


 הקדמה-זכויות אזרח, זכויות פוליטיות

הגדרה- זכויות אזרח הן זכויות פוליטיות שזכאים להם רק אזרחי המדינה, כדי שיוכלולהיות שותפים בתהליכים הפוליטיים הדמוקרטיים בה: הזכות לבחור ולהיבחר, חופש הדעה הפוליטית..
א.         זכויות אדם הם מושג מופשט הטוען שלכל אדם מעצם טבעו יש זכויות בסיסיות. לעומת זאת זכויות אזרח הם מושג משפטי הטוען שקיימת מערכת משפטית של חובות וזכויות בין הפרט לבין השלטון במדינה.
°       זכויות אזרח מוענקות בנוסף לזכויות האדם, נוגעות לאדם החי במסגרת מאורגנת של המדינה ללא הבדל גזע, מוצא, מין, דת, לאום .הן נובעות מהזכות לחירות ומתמקדות בחירויות פוליטיות.
°       הזכויות האזרחיות מגדירות את זכויותיו של אדם כאזרח במדינתו. השלטון אינו יכול לשלול זכויות אלה ומתפקידו להגן על קיום הזכויות.
°       המטרות בקיום זכויות אזרח: חיזוק מעמדו ויכולת ההשפעה של האזרח על חיי המדינה , על מעורבותו הפוליטית ברמות השונות. חלקם בוחרים בלבד, אחרים מנצלים את הדרכים השונות למתוח ביקורת על השלטון, ישנם אלה המתאגדים למסגרת פוליטית ודרכה הם משפיעים , יש המציגים עצמם כמועמדים לבחירה למוסדות השלטון..
°       זכויות אזרח חשובות לחיזוק הדמוקרטיה הן מחזקות את הערכים הבאים: שלטון העם, פלורליזם, הכרעת הרוב, הגבלת השלטון ושלטון החוק.
°       הזכויות הפוליטיות כוללות את: הזכות לבחור ולהיבחר, חופש ההתארגנות והזכות למתוח ביקורת על השלטון 
זכויות האזרח
1. הזכות לבחור ולהיבחר
הגדרת הזכות לבחור-זכותו של אזרח לבטא את עמדותיו הפוליטיות על ידי קביעת הרכב השלטון.
הגדרת הזכות להיבחר-זכותו של האזרח  להשפיע על הנעשה במדינתו במסגרת תפקיד באחד ממוסדות השלטון.
-זכויות אלה מבטאות רמות שונות של מעורבות האזרח בחיי מדינתו. הן באמצעות השתתפות ישירה (כמועמד,הזכות להיבחר) והן באמצעות בחירת נציגים (הזכות לבחור).
-בית המשפט יכול לשלול זכויות אלה אולם עד היום לא שלל בית המשפט את הזכות לבחור מאיש אך פסל רשימות מלהיבחר לכנסת.
2. חופש ההתארגנות
הגדרה-זכותו של אדם להתחבר לקבוצה ובמסגרתה להשפיע על החיים הציבוריים ולהביא לשינויים חברתיים ופוליטייים.
-זכות זו מבטאת את ההיבט החברתי-פוליטי של חופש ההתאגדות יצירת שינוי בתחומים אלה חייבת להיעשות דרך קבוצה הפועלת למען מטרה משותפת-ארגונים, קבוצות, תנועות ועמותות שונות הפועלות למען שיפור היבטים שונים של החברה.
-ריבוי ההתארגנויות מחזק את שלטון העם, את הפלורליזם ואת הגבלת השלטון.
-דוגמה להגבלת הזכות-המקרה בו הוצאה מחוץ לחוק תנועת כך. התנגשות בין חופש ההתארגנות (של חברי כך) לבין זכויות המיעוט (ערביי ישראל).

3.  הזכות למתוח ביקורת על השלטון.
הגדרה-זכותו של אזרח לבטא את מחאתו על אופן התנהלותו ופעולותיו של השלטון.
-זהו היבט פוליטי של חופש הביטוי, היכולת של האזרח לבטא את מחאתו ביחס להתנהלות ופעולות השלטון.
-זכות זו נועדה לחזק את המעורבות האזרחית ולפקח על השלטון.
-ניתן לבקר את השלטון באמצעות התקשורת, הפגנה ובדרכים אמנותיות.
דוגמה להגבלת הזכות-החלטת המשטרה שלא לאפשר הפגנת ענק כנגד פעילות הממשלה בעקבות מידע שההפגנה תישא אופי אלים במיוחד. כאן יש התנגשות בין הזכות למתוח ביקורת על השלטון (המבוטאת ברצונם של מארגני ההפגנה למחות על פעולות הממשלה) לבין הערך של שמירה על הסדר הציבורי (אינטרס המשטרה להגן על ביטחון הציבור ולמנוע פגיעות כתוצאה מאלימות בהפגנה).

4. זכות תנועה חופשית –כניסה ויציאה מהמדינה באופן חופשי באמצעות הדרכון אותו מספקת המדינה.

חובות אזרח

המדינה הדמוקרטית מכירה בזכויות היסוד הטבעיות של כל אזרח עם זאת היא מטילה חובות על כל אדם ואזרח. החובות נחלקות בחובות שמקורן בחוק המדינה, לחובות מוסריים כבנ"א לבנ"א אחרים ולחובות כאזרחים אכפתיים ומודעים כלפי החברה, הפוליטיקה, והמדינה.
אם אזרחים רבים יראו חובות אלה  כמחייבות אזי הדמוקרטיה תתחזק. בתרשים שלהלן מפורטות חובות האדם והאזרח.
°       יש להבחין בין שני סוגי חובות של האזרחים.
1. חובות שמקורן בחוק לדוג' תשלום מס.
2. חובות אזרחיות  הנובעות מהעובדה שהאזרח מהווה מרכיב חשוב במדינה ולכן הוא חייב לממש את זכותו האזרחית להיות מעורב בחיים הפוליטיים והציבוריים במדינה למשל השתתפות בבחירות, ביקורת על רשויות השלטון.
אזרחות טובה-חובות שאינן נובעות מהחוק
מעמד של אזרח במדינה מעניק לו זכויות שונות בהתאם לחוקי המדינה ומחייב אותו בחובות שונות בהתאם לחוקי המדינה. החוק בכל מדינה מגדיר את היחסים בין האזרח לשלטון ובין האזרחים לבין עצמם. האזרח חייב בציות לחוק . מעבר לכך מבוססת האזרחות בחברה הדמוקרטית על אמנה בלתי כתובה בין השלטון לאזרח ובינו לבין עמיתיו האזרחים. אזרח טוב בדמוקרטיה יהיה נאמן למדינה ולחוקיה ומעורב בתחום הציבורי, ויפעל מתוך אחריות ואכפתיות למתרחש בסביבתו. מצפים מאזרח טוב בדמוקרטיה שיתרום לחברה, לשיפורה ולתיקונה ויתנדב בענייני ציבור ויפעל בענייני יישוב מגוריו.
האזרח הטוב בדמוקרטיה הוא בעל הכרה אזרחית ומחוייבות אישית פנימית לחברתו ולמדינתו.

חובות אזרח


 


זכויות וחובות אזרחיות בישראל
זכויות אזרחיות
O      זכויות פוליטיות-הזכות לבחור (מגיל 18) והזכות להיבחר (מגיל 21). זכות זו מוענקת רק למי שהוא גם אזרח וגם תושב קבע בישראל.
O      הזכות לקבל דרכון ישראלי ולעשות בו שימוש חוקי.
O      הזכות לצאת מהמדינה ולחזור אליה בכל עת (זכות זו מוגבלת לפעמים בצווים מיוחדים)
O      זכויות נוספות , כמו הזכות לעבודה בישראל, הקלות בתשלום מסים, קצבאות, בעת הצורך מביטוח לאומי, זכות הצבעה לרשויות המקומיות.. ניתנות לתושב קבע בישראלגם אם אינו אזרח.
חובות אזרחיות
כמעט כל החובות האזרחיות מוטלות באופן שווה על תושבע הקבע במדינת ישראל, בין שהם אזרחים ובין שאינם.
O      תשלום מסים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ומס בריאות ממלכתי.
O      שירות צבאי- חובת שירות הביטחון  לשר הביטחון סמכות לפטור מחובת שירות מסיבות רפואיות , דתיות, מצפוניות, נישואין או לידה.
חובה המוטלת גם על כלל תושבי הקבע, אולם מקפידים יותר על שירותם של אזרחים.
O      חובת הנאמנות למדינה. אזרח ישראלי חייב להימנע מסיוע למדינה או לארגון שמוגדרים כאוייבי המדינה, כשהם פועלים נגד המדינה. 
O      חובת התרעה על עוולות ועל תאונות דרכים ומפגעים למיניהם.
O      ביקורת על הממשל ועל נציגיו כשהם חורגים מסמכותם.
O      אזרחים בלבד-הצגת דרכון ישראלי בכניסה לישראל ויציאה ממנה.


זכויות חברתיות 


הגדרה- זכויות חברתיות הן זכויות שהמדינה נותנת לתושביה ואזרחיה בתחומי חיים שונים כדי להבטיח לכל אדם תנאי חיים סבירים. מדובר בזכויות בתחומים חברתיים וכלכליים (חינוך, דיור, בריאות, רווחה..). זכויות שאינן חלק מהזכויות הטבעיות המדינה מחליטה בהתאם לשיקול דעתה (גישתה הכלכלית-חברתית) באיזו מידה להעניק זכויות אלה' לשנות או לבטל אותן.
מעמדם של הזכויות החברתיות
זכויות חברתיות אינן מוגדרות כזכויות טבעיות ומוענקות ע"י המדינה ליחיד בשונה מזכויות אדם ואזרח שהן זכויות טבעיות של האדם באשר הוא אדם שהמדינה אינה מעניקה אלא מחוייבת להגן עליהן ולממשן.
מכאן שזכויות חברתיות נתנות מתוך ראיית החשיבות שבהענקת שירותים בסיסיים לאוכלוסייה.. זכויות חברתיות ניתנות לשינוי או ביטול עפ"י החלטת ממשלה,
מדיניותה החברתית כלכלית של הממשלה היא היא שתקבע את היקף הזכויות החברתיות.
גישה ליברלית מול גישה סוציאל דמוקרטית.
שלטון בעל גישה סוציאל דמוקרטית יהיה מעוניין ליצור מדינת רווחה, וישאף למצב בו כלל האוכלוסייה תקבל את מירב צרכיה החברתיים והכלכליים. שלטון בעל גישה ליברלית , הדוגל בהתערבות מינימלית של המדינה בחיי הפרט, יעדיף להעניק מינימום זכויות חברתיות לאזרחים. במדינה כזו יגדל הפער המעמדי.
קיים ויכוח בחברה הדמוקרטית בנוגע למעמדן הראוי של הזכויות החברתיות ובנוגע למחוייבות של המדינה לממש אותן. יש הטוענים שהשקפת עולם הרואה בכבוד האדם תשתית לכל זכויות אדם ובסיס להתנהלות האדם בחברה, מחייבת להעניק לזכויות החברתיות את הסטטוס: "זכויות טבעיות". לכל אדם נדרשת רמת חיים בסיסית כדי לחיות כאדם חופשי המסוגל לחשוב ולקבל החלטות רציונליות. אחרים מצדדים בסטטוס הזכויות הנוכחי כזכויות התלויות בשלטון ובגישתו הדמוקרטית.
קיים ויכוח בשאלה "מהי רמת חיים בסיסית הדרושה לשמור על כבוד האדם".


פירוט הזכויות החברתיות
1. הזכות לרמת חיים נאותה.
הגדרה-זכותו של אדם לחיות את חייו באופן שבו ימולאו צרכיו
הבסיסיים. החברה הדמוקרטית זקוקה לאנשים בעלי רמת חיים
סבירה כדי שיוכלו להתפנות ולחשוב, לגבש עמדות ביקורתיות
כלפי התנהלות השלטון לקבל החלטות רציונליות וגם לתרום לסביבה. המדינה תבחר להעניק לפרטים שרמת חייהם הסבירה מאויימת, קצבאות שונות, סובסידיות..,


2. הזכות לדיור
הגדרה- זכותו של אדם למקום מגורים.
זכות זו מהווה נדבך מרכזי במה שכיננו רמת חיים בסיסית. יש מדינות בהם חיים אנשים שהם חסרי בית, מצבם זה אינו מאפשר להם פיתוח עצמי ותפקוד תקין. מדינת רווחה רואה עצמה מחוייבת להעניק קורת גג לכלל האוכלוסייה ולעזור בהשגת מגורים בתנאים נאותים. זאת ע"י סיוע בדרכים שונות כגון: הלוואות, מענקי דיור ומשכנתאות בתנאים נוחים..

                                                                                                                                                      3.         הזכות לטיפול רפואי
הגדרה-זכותו של אדם לקבל שירותים רפואיים בסיסיים באופן שגרתי במצבים שבהם הוא נזקק.
זכות זו מממשת את זכות האדם לחיים וביטחון. המדינה דואגת לביטוח בריאות ממלכתי מכוח החוק, שעל פיו לכל אדם מכל שכבה חברתית, יש יכולת לקבל טיפול רפואי באופן שוטף. במדינה ליברלית –דמוקרטית נדרש כל אדם לדאוג לעצמו לביטוח בריאות.
                                                                                                                                                                4.         הזכות לחינוך
הגדרה- זכותו של אדם לקבל השכלה באמצעותה יוכל לפתח את עצמו ולתרום לחברה.
ההשקפה הדמוקרטית רואה בהשכלה משאב לפיתוח אישי , ככול שירבו האנשים המשכילים כך יצאו החברה והמדינה נשכרות והחברה האזרחית תתחזק.
מדינת רווחה משקיעה את משאביה במערכת חינוך נגישה לכלל האוכלוסייה ומספקת חינוך חינם. במדינה בעלת גישה דמוקרטית ליברלית חינוך טוב יותר יקר יותר.
                                                                                                                                          5.         זכויות עובדים ותנאי ההעסקה
הגדרה- זכותו של אדם שיהיו לו זכויות ותנאים סבירים במקום עבודתו.
כחלק מרמת חיים סבירה על האדם לקבל זכויות במקום עבודתו ולהיות מוגן מפני פגיעה בהם.  מדובר בזכויות כמו: הגדרת סכום מינימום לעבודה, הניתן באופן מתאים ושוויוני לדרג העבודה, הגדרת מספר שעות העבודה, תנאי העבודה, זכאות לתנאים סוציאליים, מתן קביעות, אי הלנת שכר, מתן אפשרות להתאגדות מקצועית.
שאלה לדוגמה
תושבי שכונות במזרח ירושלים דורשים הקמת עשר מרפאות טפת חלב בשכונותיהם. תושבי השכונות מתלוננים בין היתר על כך שבשכונות היהודיות פועלות 32 תחנות בעוד שבשכונות הערביות פועלות 5 תחנות טיפת חלב בלבד.
א.      האם כל מדינה חייבת להקים מרפאות לאם ולילד? נמקי.
ב.       מהי הזכות הנפגעת עליה מרמזת תלונת התושבים? נמקי.
תשובה
לא, מדובר בזכויות חברתיות. ולקשר לאירוע – תחום הבריאות.
הזכות הנפגעת הזכות לשוויון – אפליה פסולה. יש להסביר מהי אפליה פסולה ולקשר לאירוע , התייחסות שונה ליהודים וערבים בירושלים על רקע אתני גזעי.
 @     חשבי והסבירי מה הקשר בין זכויות חברתיות לבין מדיניות סוציאל דמוקרטית ושוויון מהותי.

טבלת סיכום השוואה בין הזכויותזכויות אדם זכויות פרט

זכויות אזרח

זכויות חברתיות

זכויות קבוצה

למי מוענקת הזכות
לכל אדם זכות טבעית לקבל את זכויות הפרט
הזכויות מוענקות רק  לאזרחי המדינה
לאוכלוסיה הנמצאת במדינה אך בעיקר לאזרחים
קבוצה אתנית, לאומית, תרבותית או דתית  המעונינת לשמור על ייחודה
החובה להעניק
המדינה חייבת להעניק זכות זו שהיא טבעית לאדם
המדינה מחוייבת להעניק זכויות אזרחיות.
המדינה אינה מחוייבת בהענקת זכויות חברתיות. הענקתם תלויה אם המדינה
 ליברלית או סוציאל דמוקרטית.
המדינות אינן חייבות להעניק זכות קבוצה הן נוהגות ביחס שונה ולא כולן מעניקות

תחומים

/זכויות

זכות לחיים ובטחון, חירות, קניין, שוויון, הליך הוגן, כבוד, פרטיות, שם טוב..
-הזכות לבחור.
-הזכות להיבחר.
-חופש ההתארגנות.
-הזכות למתוח ביקורת על השלטון.
-הזכות לרמת חיים.
-הזכות לדיור.
הזכות לחינוך.
-הזכות לטיפול רפואי.
-זכויות עובדים.
גישות שונות, גישה המכירה (זכויות קבוצה מוכרות, פדרליזם אוטונומיה) גישה ליברלית מתונה וליברלית קיצונית

 

 


אירועים לתרגול

הסבר תיאורטי
 
קישור לתוכן השאלה
 
עני על האירועים המוצגים בפנייך
שימי לב עלייך לענות על כל היגד לפי המרכיבים הבאים:
א.      ציון המונח, הגישה, הזכות, הערך או העיקרון
המתאים..
ב.      
מונח, גישה
, זכות, עיקרון..
 
 הסבר תיאורטי של המונח , הגישה ,
הזכות, הערך או העיקרון.
ג.        קישור בין ההסבר התיאורטי למקרה הנידון בשאלה


1.      מבקר רכבת בת"א דרש מנוסע , שעל חולצתו התנוססה הכתובת  " ת"א היא עיר זבל" לפשוט את חולצתו לאחר שאחד הנוסעים התלונן בפניו שהסיסמה פוגעת בו.  משסירב הנוסע לעשות כך , הורד מהרכבת . כעת דורש הנוסע פיצוי מהנהלת הרכבת   בטענה שמבקר הרכבת פגע בזכויותיו.
א הסבירי בשם איזה עקרון או זכות התלונן הנוסע בפני מבקר הרכבת.
ב. הסבירי מהו העיקרון או הזכות עליו יכל הנוסע לבסס את דרישתו לקבלת פיצויים..

2.      הצעת חוק חדשה : עונש מאסר של שנתיים יוטל על מי שיפרסם בתקשורת את שמו של חשוד בעברה פלילית , כל עוד לא ניתן פס"ד במשפטו. נציג מועצת העיתונות מתנגד להצעה זו .
א.      הסברי על איזה עקרון או זכות באה הצעת החוק להגן.
ב.       הסבירי מהו העיקרון או הזכות שבשמו מתנגד נציג מועצת העיתונות להצעת החוק.

3.      חיל הועמד לדין בשל סירובו לשרת בשטחים בטענה שאלה "שטחים כבושים ".
א. הסבירי על איזה עקרון או זכות מתבסס החייל בסירובו לשרת בשטחים.
ב. הסבירי על איזה עקרון העמידה מדינת ישראל את החייל לדין.

4.      הקניון החדש בהרצליה יפתח בשבת, זו החלטה של העירייה. הציבור הדתי מתנגד לכך וטוען שיש פגיעה בסטטוס קוו.
א.      הסבירי בשם איזה זכות או עיקרון החליטה ראש עיריית הרצליה לפתוח את הקניון.
ב.       הסבירי בשם איזה עקרון או זכות מתנגדים תושבי העיר הדתיים לפתיחת הקניון בשבת.

5. השב"כ דורש מעריית ירושלים לסגור את הרחובות הסמוכים לביתו של רה"מ לתנועה חופשית.תושבי שכונת טלבייה , בה נמצא מעון רה"מ מתנגדים נחרצות לדרישה זו.
א.      הסבירי מהו העיקרון/זכות שמנחה את השב"כ בדרישה לסגור את הרחוב.
ב.       הסבירי מה יכולים להיות טיעוני התושבים להצדקת התנגדותם לסגירה.

6. התנועה הקונסרבטיבית דורשת מהרמטכ"ל לאפשר לחיילות המשתייכות לתנועה להניח תפילין ולקיים תפילות בבתי הכנסת הצבאיים.
הדרישה באה לאחר שרב הבסיס אסר עליהן להתפלל בבית הכנסת .
א.      בשם איזה עיקרון או זכות מפנה התנועה הקונסרבטיבית את דרישתה לרמטכ"ל נמקי?
ב.       מהי הזכות עליה מבקש להגן רב הבסיס באוסרו על בנות קונסרבטיביות להתפלל בבי"כ.

7. דייל בן 60 עתר לבג"ץ נגד החלטת חברת "אל- על " להוציאו לפנסיה מוקדמת , כיוון שאינו עונה על דרישות התפקיד הופעה נאה וכוח פיסי.
בג"ץ קבל את עתירת הדייל בציינו שלתפקיד נדרשים מקצועיות ויעילות , ודרישה זו מסוגל הדייל לבצע.
א.      מה הנימוק שעומד מאחורי החלטת חברת התעופה? נמקי.,
ב.       מדוע קבל בג"ץ את העתירה של הדייל נמקי.

8. הכנסת בנות לשירות קרבי פוגעת קשות ביכולתם של חיילים דתיים להמשיך ולשרת ביחידותיהם טוענים קבוצה של חיילי הסדר ודורשים למנוע הכנסת בנות ליחידות קרביות.
.מנגד טוענות הבנות שהן מעונינות לשרת בכל התפקידים האפשרים כדי לממש את עצמן..
א.      בשם איזה עקרון או זכות טוענים חיילי ההסדר. נמקי.
ב.       בשם איזה עקרון או זכות טוענות החיילות, נמקי.

9. מוזיקאים, היסטוריונים והוגי דעות  תומכים בהשמעת ואגנר בפסטיבל ישראל בעוד שאנשי ציבור וניצולי שואה מתנגדים.
א.      בשם איזה עקרון או זכות טוענים המוזיקאים הסבורים שיש להשמיע את ואגנר. נמקי.
ב.       בשם איזה עקרון או זכות טוענים אנשי הציבור  וניצולי שואה נגד השמעתו של ואגנר.

10. הצעת חוק חדשה מבקשת להטיל קנס כספי גבוה על בעלים פרטיים של דיסקוטקים מסעדות בתי מלון או חנויות אשר ימנעו כניסה מאנשים בשל גזע, לאום, מוצא מין או  נטייה מינית .
א.      מהי הזכות עליה מגן חוק זה.
ב.       האם ניתן להצביע על התנגשות בין זכויות במקרה זה? נמקי.

11. רשיונה של צעירה נשלל ל30 יום ע"י שוטר , שעצר אותה בגין נהיגה במהירות מופרזת בשטח בנוי.
א. האם נפגעה זכותה של הצעירה בזכות להליך הוגן?
ב. מהו העיקרון, או האינטרס שבשמו פעל השוטר.  נמקי.

12. המרגל מרקוס קלינברג עתר לבג"ץ בבקשה להסיר ממנו את ההשגחה הצמודה של כוחות הביטחון בביתו לאחר ששוחרר מכלאו.
המדינה טוענת שבידי המרגל מידע שעלול לסכן את בטחון המדינה ותושביה , וההשגחה נועדה למנוע פרסום מידע זה.
א. מהו הזכות או העיקרון עליו יכול המרגל לבסס את עתירתו נמקי?
ג.        על איזה עיקרון או ערך מבקשת המדינה להגן, נמקי.

13.     אני שולח את ילדי לבי"ס יהודי, ואני משלם כסף רב עבור רצוני לחנך את ילדי עפ"י המסורת והדת שלי (יצחק לוי, ארה"ב)
מהי הגישה בה נוקטת ארה"ב ביחסה לזכויות קבוצה? נמקי את תשובתך עפ"י ההיגד.

14.     "בתום מלחמת העולם הראשונה נלקחו אזורעי אלזס ולורן מגרמניה וצורפו לצרפת. צרפת הנהיגה שם מיד את שיטת הלימוד שלה לרבות הוראה בשפה הצרפתית אף שרבים מתושבי אלזס היו קשורים לתרבות הגרמנית..."
הסבירי מהי הגישה בה נקטה צרפת ביחסה לזכויות קבוצה. נמקי עפ"י הקטע.

תרגול של היגדים
1.      שופטי בג"ץ הורו למדינה לקבוע הסדרים שיאפשרו ל"נשות הכותל" להתפלל בהרחבת הכותל המערבי , כמנהגן.על איזה זכות הגנו השופטים בפסיקתם נמקי.

2.      שופט פסל עצמו מלדון בבקשת חשוד לאחר שגילה כי בעבר גם הוא היה קורבן של החשוד.מהו העיקרון/ זכות שהנחה את השופט לפעול כך?

3.      משרד המשפטים מעכב תשלומי שכר טרחה לעורכי דין מטעם הסנגוריה הציבורית.
הסבר מי נפגע מפעולה זו ומהי הזכות הנפגעת. נמקי את תשובתך..

4.      הדיון במשפטו של ח"כ והשר לשעבר יצחק מרדכי , שהואשם בהטרדה מינית , התקיים בדלתיים סגורות בזמן עדותה של המתלוננת. האם ניהול הדיון בדלתיים סגורות נוגד את עקרונות הדמוקרטיה.

5.      חוק חדש קובע כי משרד החינוך יחוייב החל משנת הלימודים הבאה להנהיג בכל בית ספר תוכנית השאלה של ספרי לימווד. ההורים יהיו פטורים מחובת רכישת ספרי הלימוד ויחוייבו בדמי השאלה בלבד. האם כל מדינה דמוקרטית חייבת לנהוג כך? נמקי.

6.      מעצר מנהלי מהווה פגיעה קשה בזכויות הנעצר. הסבירי.

7.      אין דמוקרטיה ללא אופוזיציה. הסבירי.

8.      ועדת הכספים של הכנסת אישרהמתן הטבות מס לתושבי הנגב למשך שלוש שנים.
האם החלטה זו מהווה אפליה פסולה, נמק.

9.      "מעמדה של כל מפלגה שמור לה במקום  ,מכובד במירקם האמונות והדעות בפוליטיקה הישראלית, בתנאי שתהיה מוכנה לקבל את כללי המשחק הדמוקרטיים (מעריב 21.7.00)
מהו העיקרון הדמוקרטי הבא לידי ביטוי בטיעון זה?.. נמקי את תשובתך.

10.  צעיר עתר לבג"ץ בבקשה להורות לשר הבטחון לפטור אותו מגיוס. הנימוק לבקשה: אני מתנגד לךשימוש בכוח להשגת מטרות צבאיות ומדיניות ואף לשם הגנה עצמית.
מהו העיקרון / הזכות עליו יכול הצעיר לבסס את עתירתו? נמקי.

11.  תביעה שהוגשה נגד  צייר אשר צייר ציורים בהשראת צילומים שהתפרסמו בספר צילום. את התביעה הגיש צלם התמונות.
בית המשפט קיבל את עמדת התובע והורה לנתבע לשלם לתובע פיצויים סך 500 אלף שקלים. מהי הזכות עליה ביקש התובע להגן בפנותו לבית המשפט? נמקי. 

שאלות מבחינות בגרות
1.      מנהיג פועלים ביקש מהממשלה לאסור כניסה של עובדים זרים לישראל, כדי למנוע תחרות עם עובדים מקומיים. בעקבות הבקשה כינה אחד מחברי הכנסת בראיון ברדיו את מנהיג הפועלים בכינוי "גזען".
מנהיג הפועלים תבע לדין את חבר הכנסת בטענה שדבריו אינם נכונים, והם פגעו במעמדו בקרב ציבור הפועלים. בתביעתו ציין מנהיג הפועלים שבקשתו לא נבעה ממניעים גזעניים, אלא מרצון להגן על מקומות התעסוקה של העובדים המקומיים.
בית המשפט דחה את התביעה של מנהיג הפועלים בנימוק שחסינות חבר הכנסת מגינה עליהם מפני תביעות הנוגעות לביטוי הדעות שהם אמורים לייצג. (קיץ תשס"ז)
-צייני והסבירי את הזכות שבשמה תבע מנהיג הפועלים את חבר הכנסת. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
-צייני והסבירי את סוג החסינות שבגללה דחה בית המשפט את התביעה. נמקי את תשובתך על פי הקטע.

2.      תלמיד יצא לחופשה בחו"ל עם משפחתו במהלך שנת הלימודים, בלי לקבל אישור של מנהל בית הספר. כאשר חזר לארץ, הודיע לו המנהל כי הוא מושעה מלימודים בגלל מעשהו. התלמיד התלונן במשרד החינוך בטענה שהשעיתו פוגעת בהשכלתו. בבדיקת התלונה התברר שמנהל בית הספר נהג כשורה משום שתקנות משרד החינוך מתירות להעניש תלמיד בהשעיה מבית הספר. (קיץ תשס"ז) . 
-צייני והסבירי את הזכות של התלמיד שנפגעה לפי טענתו. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
-צייני והסבירי את העיקרון הדמוקרטי שבשמו פעל מנהל בית הספר. נמקי את תשובתך על פי הקטע.

2.      הציגי שני כללים שנקבעו בחוק כדי להבטיח את המימוש של הזכות להליך הוגן (קיץ תשס"ז)

3.    הכרזת העצמאות של מדינת ישראל קובעת שהמדינה תנהג לפי ערכי היהדות וערכי הדמוקרטיה, וקביעה זו באה לידי ביטוי במוסדות המדינה, במערכת החוקים שלה. למרות זאת יש בחברה הישראלית קבוצות הטוענות שאי אפשר לשלב בין ערכים אלה, והמדינה אינה יכולה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית. לטענתן, מדינת ישראל מפלה את אזרחיה הלא יהודים בגלל היותה מדינת לאום יהודית. לדוגמה רק יהודים יכולים לעלות לארץבאופן חופשי והמוסדות הציוניים משרתים יעדים יהודיים בלבד. לכן, קבוצות אלה מבקשות להגדיר מחדש את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית בלבד, בלי סממנים יהודיים.
אני מתנגד לגישה זו וסבור שהיא נובעת מתפיסה שגויה שרואה בכל מאפיין לאומי איום על הדמוקרטיה. לדעתי, לא רק שהדמוקרטיה והלאומיות אינן מנוגדות, אלא הן משולבות זו בזו. היהודים הם הקבוצה הלאומית הגדולה ביותר בישראל, ולדעתי הםפ זכאים לעצב את הזהות הלאומית של מדינתם, גם אם המיעוט אינו מוכן לקבל זהות זו ורואה בה גורם הפוגע ביכולתו להשפיע על עיצוב דמותה של המדינה.
מדינת הלאום הדמוקרטית חייבת להקפיד על מתן זכויות אדם ואזרח מלאות למיעוטים. מדינת ישראל מסייעת למיעוטים החיים בה לשמור על ייחודם ועל זהותם התרבותית, אולם מאז הקמתה הם מקופחים בתחומים מסוימים. לכן לדעתי המדינה חייבת להגדיל למשך זמן מוגבל את התקציב הניתן למיעוטים, כדי לצמצם את הפער הקיים בינן לבין היהודים, וכך לממש את ערכי הדמוקרטיה שנקבעו בהכרזת העצמאות.   (קיץ תשס"ז)
א.    (13) בקטע מוצג ויכוח בשאלת סוג הלאומיות הרצוי במדינת ישראל. הציגי את סוג הלאומיות שבו תומך כל אחד מהצדדים בויכוח. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
ב.    (14) בקטע מוצג ויכוח בשאלת זהותה של ישראל כמדדינה יהודית. ציין את העיקרון הדמוקרטי שעליו מתבסס כל אחד מהצדדים בויכוח. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
ג.     צייני והסבירי את המדיניות שיש לנקוט, לדעת כותב המאמר, כדי לצמצם את הפער הקיים בישראל בין היהודים לקבוצות המיעוט. נמקי את תשובתך על פי הקטע.

4.    לאחרונה פסק בג"ץ בשתי עתירות, שלא זכו לפרסום. פסק הדין הראשון ניתן בעתירה של ארגון שביקש לערוך עצרת, והמשטרה דרשה להטיל עליו את ההוצאות הכספיות הגבוהות לאבטחת האירוע. המשטרה טענה כי אינה יכולה לממן בעצמה את ההוצאות האלה, ואילו נציגי הארגון טענו שאסור להתנות את קיום העצרת בתשלום כלשהו. בג"ץ קיבל את עתירת הארגון ופסק שהמדינה חייבת לממש את זכותם של אזרחים לערוך עצרות, גם כשהדבר כרוך בהוצאה כספית גדולה.
פסק הדין השני ניתן בעתירה נגד משרד הבריאות , שהגישה אישה שאיבדה את שמיעתה. האישה טענה שמצבה הכלכלי הקשה אינו מאפשר לה לממן ניתוח שיחזיר לה את שמיעתה. ניתוח זה אינו כלול בסל הבריאות, אך היא דרשה שמשרד הבריאות יממן אותו כחלק ממימוש זכותה לטיפול רפואי. משרד הבריאות השיב שהשתתפותו בהוצאות הטיפול הרפואי של האזרחים נתונה לשיקול דעתו בלבד, והמדינה אינה מחויבת לממש זכויות מסוג זה. בית המשפט דחה את העתירה ופסק שחברי הכנסת הם שצריכים לקבוע בחוק באיזו מידה המדינה חייבת לממש זכויות חברתיות, ועד שהם לא יעשו זאת לא יוכל בית המשפט להכריע בענין זה.
לדעתי המדינה חייבת לממש באותה מידה גם את הזכות לטיפול רפואי וגם את הזכות לערוך עצרות. לצערי, כיום הממשלה מעודדת תחרות חופשית בכלכלה, על חשבון צמצום הפערים הכלכליים בחברה. מדיניות זו עלולה לסכן את יציבות הדמוקרטיה בישראל, וכדי להגן עליה אנו חיבים לשמור על מימושן השווה של הזכויות משני הסוגים. (מעובד על פי מאמר מאת אייל גרוס, הארץ)    (קיץ תשס"ז)
א.   (10)בנוגע לכל אחת משתי העתירות הנזכרות בקטע, צייני את העיקרון או את הזכות שבשמם פסק בג"ץ. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
ב.   (11) בקטע מוצג ויכוח בשאלת מימושן של הזכויות החברתיות. הסבירי את שתי העמדות בוויכוח זה הנזכרות בקטע. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
ג.    (12) ציני את הגישה החברתית כלכלית של הממשלה, כפי שכותב המאמר מציג אותה. הסבירי מהו היחס הרצוי בין ערכי החירות והשוויון, לפי גישה זו. נמקי את תשובתך על פי הקטע.   

5.      חברת אוטובוסים נענתה לבקשתם של תושבי שכונה חרדית , להפעיל לשכונתם קו אוטובוסים ייחודי. בקר זה הונהגה הפרדה בין גברים לנשים בהתאם להשקפת עולמם של התושבים החרדים. על פי ההסדר החדש הגברים עולים מהדלת הקדמית של האוטובוס, ואילו הנשים עולות מן הדלת האחוריתויושבות בחלקו האחורי.
אחת מתושבות השכונה תבעה להפסיק את ההסדר הזה משום שהוטא משפיל ומבזה את הנשים. בתגובה לתביעה זו השיב הדובר של חברת האוטובוסים כי הסדר זה אינו פוגע בנוסעות והנהגתו אף מממשת את ערך הסובלנות. (חורף תשס"ז)
-צייני והסבירי איזה זכות של הנשים נפגעה , לדעת תושבת השכונה, בגלל הסדר זה.  נמקי את תשובתך על פי הקטע.
-הסבירי מהו עקרון הסובלנות, וכיצד הוא בא לידי ביטוי בהסדר שהנהיגה חברת האוטובוסים. נמקי את תשובתך על פי הקטע.

6.      על האדםהחי במדינה דמוקרטית מוטלות חובות כאדם וכאזרח. הציגי שתי חובות המוטלות על האדם כאזרח.  (חורף תשס"ז)

7.      הציגי הבדל אחד בין זכויות אדם לבין זכויות מיעוטים (זכויות קבוצה).
הגישה הליברלית הקיצונית והגישה הליברלית המתונה מבטאות מדיניות שונה כלפי זכויות מיעוטים במדינות דמוקרטיות. הסבירי את ההבדל בין שתי הגישות בעניין זה. (חורף תשס"ז)

8.      מועצה אזורית פרסמה מכרז למסירת חלקות קרקע לבנייה ביישוב קהילתי שבתחומה. ביישוב זה כל התושבים צמחונים, משום שהם מתנגדים לכל פגיעה בבעלי חיים. אחד התנאים במכרז קובע כירק אלה שיצהירו שאינם אוכלים בשר, יוכלו לקבל חלקת קרקע. גורמים שונים פנו לראש המועצה וטענו כי תנאי זה פוגע בעקרון השוויון.  
בתשובתו ענה ראש המועצה כי ביישוב מתגוררים אך ורק צמחונים , והתנאי נועד לשמור על אופיו הייחודי של היישוב.
-צייני והסבירי את המדיניות שבאה לידי ביטוי בתשובתו של ראש המועצה. נמקי את תשובתך על פי הקטע. (חורף תשס"ז)

9.      ערב הבחירות לכנסת הגיעו לבית הספר תלמידים אחדים הלבושים בחולצות המזוהות עם המפלגה הפוליטית בה הם תומכים. מנהל הבית הספר דרש מהתלמידים להחליף את החולצות והסביר להם כי אינם יכולים להיות בשטח בית הספר כשהם לבושים בחולצות הנושאות מסרים פוליטיים.
צייני והסבירי באיזו זכות של התלמידים פגע מנהל בית הספר בדרישתו. נמקי את תשובתך על פי הקטע. (קיץ תשס"ו)


10.  באחת ממדינות אירופה נחקק חוק חדש. על פי החוק החדש המדינה תפקח על העברת כספי תרומות לארגונים לא ממשלתיים הפועלים בתחומים כמו תרבות רווחה וחינוך. על פי חוק זה הארגונים חייבים להגיש לממשלה את שמות התורמים וכן נתונים על גובה התרומות ויעדיהן. לטענת המדינה, פיקוח זה נחוץ כיוון שחלק מכספי התרומות, שמועברים לארגונים שוני, מגיע לקבוצות טרור שמטרתם לפגוע באוכלוסייה במדינה. (קיץ תשס"ו)
נציגי הארגונים יצאו במחאה נגד החוק החדש. הם טענו שתורמים רבים רוצים להישאר בעילום שם, והעברת המידע על שמותיהם ועל גובה תרומותיהם לידי המדינה עשויה לגרום להדלפת מידע זה לתקשורת. (קיץ תשס"ו)
א.      צייני והסבירי על איזו זכות המדינה רוצה להגן באמצעות החוק החדש.
ב.       צייני והסבירי איזו זכות של התורמים עלולה להיפגע בגלל חוק זה לטענת הארגונים. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
  
11.  משרד הבריאות במדינה מסוימת החליט להעניק הנחות על מחירי תרופות המיועדים לקשישים. הטבה זו ניתנה לאור מחקרים שהראו כי כמות התרופות שהקשישים צורכים גדולה פי שניים מכמות התרופות שאוכלוסיות צעירות יותר צורכות.
צייני והסבירי מהי המדינות שעל פיה ניתנה ההנחה דווקא לקשישים. נמקי את תשובתך על פי הקטע.  (קיץ תשס"ו)

12.  הסבירי מהו ההבדל בין זכויות חברתיות לבין זכויות אדם ואזרח. הציגי שתי זכויות חברתיות.  (חורף תשס"ו)

13.  מועצה מקומית בצפון הארץ מצאה שתושבים רבים בתחומה לא שילמו לה מיסים כנדרש. בתגובה הכריזה המועצה שבכל חודש היא תציין בעמוד השער של העיתון המקומי את שמות החייבים לה ואת סזכום החוב שלהם.
תושבים פנו לבית המשפט בטענה שצעד זה יפגע בזכות בסיסית שלהם וכי אין להתנות זכות בקיום חובה.  (חורף תשס"ו)
א.      צייני והסבירי איזו זכות של התושבים תיפגע אם המועצה תנקוט את הצעד שעליו הכריזה. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
ב.       הסבר את טענת התושבים שאין להתנות זכות בקיום חובה. בססי את תשובתך על הקטע.

14.  לפניך שתי הצעות שהוגשו לכנסת.  (חורף תשס"ו)
בהצעה הראשונה ביקשו להחליף בהמנון המדינה את הביטוי "נפש יהודי הומייה " ב"נפש ישראלי הומייה".
בהצעה שנייה ביקשו שהמדינה תקציב במשך חמש שנים יותר שעות הוראה לבתי הספר הערבים בהשוואה לשאר בתי הספר. מגישי ההצעה טענו כי במשך שנות קיומה של המדינה היא לא הקצתה לבתי הספר הערבים משאבים בהתאם לצרכיהם. לדבריהם תוספת שעות הוראה אלה תעזור לצמצם את הפער בהישגים  בלימודים בינם ובין שאר בתי הספר.
א.      צייני והסבירי על איזה מרכיב של זהות מתבססת ההצעה הראשונה. נמקי את תשובתך על פי הקטע.
ב.       צייני והסבירי איזה מדיניות באה לידי ביטוי בהצעה השנייה. נמקי את תשובתך על פי הקטע.

15.  במדינה דמוקרטית מסויימת הוציאה המשטרה תקנה חדשה ועל פיה אסור לשוטרים לצבוע את שער ראשם בגוונים יוצאי דופן. אחד השוטרים התנגד לתקנה זו. הוא טען שכבר שנים רבות הוא נוהג לצבוע את שערו באדום כי כך הוא מרגיש טוב יותר ונראה מיוחד.
צייני והסבירי בשם איזו זכות סירב השוטר  לציית לתקנה החדשה. נמקי את תשובתך על פי הקטע (חורף תשס"ו)

16.  קראי בעיון את הקטע שלפנייך ועני על שתיים מהשאלות הבאות:  (קיץ תשס"ו)
בשנים האחרונות הממשלה מצמצמת את מעורבותה בתחום החברתי כלכלי במדינת ישראל. ארגונים חברתיים, קבוצות אינטרס  ופוליטיקאים מנסים לשנות מדיניות זו, ולשם כך הם פונים לבית המשפט .
לדוגמה בעקבות החלטת הממשלה לקצץ בקצבאות להבטחת הכנסה הגישו ארגונים עתירה לבג"ץ. בעתירתם דרשו הארגונים לבטל את הקיצוץ בטענה שהוא פוגע בשכבות החלשות, וביקשו מבג"ץ לקבוע מה צריך להיות סכום ההקצבה בשקלים שיכול לאפשר לאדם רמת חיים סבירה.
כאשר עוסקים בעניינים הקשורים בזכויות חברתיות, כמו בעתירה זו מתעוררת השאלה האם ראוי שבית המשפט יכריע בעניינים כאלה.
לדעתי בית המשפט אינו רשאי לחייב את המדינה להעניק זכויות חברתיות. ראשית מפני שזאת הערכה ערכית, והכרעות ערכיות אינן צריכות להתקבל באמצעות פסיקה, אלא באמצעות חקיקה של נציגי העם. שנית אם דורשים מהשופטים לפסוק בנושאים המשפיעים על תקציב המדינה הם נהפכים לשותפים להכרעות הנוגעות לחלוקת משאבים במדינה. פסיקת השופטים עלולה לשנות את סדר העדיפויות בחלוקת התקציב ועליו יכולה להחליט רק הכנסת.
א.      צייני איזו גישה חברתית כלכלית באה לידי ביטוי בעתירה שהוגשה לבג"ץ : הגישה הליברלית או הגישה הסוציאל דמוקרטית. נמקי את דבריך על פי הקטע.
ב.       הסבירי מהן זכויות חברתיות. לדעת מחבר המאמר בית המשפט אינו רשאי לחייב את המדינה להעניק זכויות חברתיות.. צייני עיקרון דמוקרטי אחד שעליו מבסס המחבר את דעתו. נמקי את דבריך על פי הקטע.
ג.        מהי הגישה השיפוטית שמחבר המאמר מתנגד לה. הגישה הפורמליסטית או הגישה האקטביסטית. על פי מה שלמדת הסבירי את הגישה שציינת, והציגי נימוקהתומך בה.
17.  בעל מפעל פרטי למוצרי אלקטרוניקה הודיע לעובדיו שהחליט לאסור את העישון בזמן העבודה . הוא הסביר כי בתהליך הייצור נדרשת השגחה צמודה ורציפה של העובדים על המכונות שבמפעל. לטענתו יציאת העובדים להפסקות עישון תכופות בזמן שהם צריכים להשגיח על המכונות, גורמת לתקלות במכונות ולמוצרים פגומים.
בעל המפעל הוסיף שכדי להבטיח שהעובדים לא יעשנו , תאסר הכנסת סיגריות לתחום המפעל , ויערכו חיפפושים בתיקי העובדים ובבגדיהם. ארבעה עובדים אמרו שהם לא מוכנים שיחפשו אצלם סיגריות . (קיץ תשס"ה)
-צייני והסביריעל איזו זכות ביסס בעל המפעל את החלטתו. נמקי את התשובה לפי הקטע?
-צייני והסבירי בשם איזה זכות התנגדו ארבעת העובדים .לחיפוש, נמקי את תשובתך לפי הקטע?

18.  חיילת סיימה בהצטיינות קורס מקצועי יוקרתי בצה"ל. עם סיום הקורס החיילות משובצות לתפקידים בהתאם לציוניהם בקורס.
החיילת המצטיינת פנתה אל המפקד הממונה על השיבוצים בתלונה שלא שובצה לתפקיד שביקשה אף על פי שסיימה את הקורס בציונים הגבוהים ביותר. לטענתה,היא לא קבלה את התפקיד רק משום שהיא פחות נאה מהבוגרות האחרות של הקורס.
הממונה על השיבוצים השיב לחיילת : יש תפקידים שונים ברחבי הארץ המתאימים לבוגרות הקורס. התפקיד שאת ביקשת קיים רק באזור המרכז , ואפשר לשבץ אליו רק חיילת אחת. לתפקיד החלטתי לשבץ חיילת מאזור המרכז שגם היא בוגרת  הקורס , משום שהצבא הכיר בזכותה לשרת קרוב לבית.בגלל בעיות משפחה. (קיץ תשס"ה.)
-צייני והסבירי איזה זכות של החיילת המצטיינת נפגעה לטענתה.נמקי את תשובתך עפ"י הקטע.
-צייני והסבירי מהי המדיניות שעליה ביסס הממונה על השיבוצים את החלטתו. נמקי את תשובתך על פי הקטע.

19.  הסבירי לשם מה מוענקות זכויות קבוצה. צייני והדגימי שתי זכויות קבוצה הניתנות בישראל. (קיץ תשס"ה)

20.  קראי בעיון את הקטע שלפנייך ועני על שתיים משלוש השאלות הבאות: (חורף תשס"ה)
בשנים האחרונות עלתה שוב לדיון שאלת הזהות המשותפת במדינת ישראל. לפי אחת העמדות, יש לטפח את מגוון הזהויות של הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ואין לכפות עליהן זהות משותפת.
לדעתי התומכים בעמדה זו מתנגדים בעצם רק לכפייה של זהות לאומית יהודית משותפת, אבל אין הם מוכנים לוותר על זהות אזרחית משותפת שמשמעה אימוץ ערכי הדמוקרטיה ע"י כל הקבוצות במדינה.
לטענתי מדינת היהודים לא הוקמה רק למען "מכנה משותף" אזרחי. הרי כדי לחיות על פי ערכי הדמוקרטיה, יהודים יכולים לבחור לחיות בכל מדינה דמוקרטית אחרת. אמנם חשוב שמדינת ישראל תהיה דמוקרטית ותשמור על זכויות אדם אבל ייחודה של מדינת היהודים צריך להיות דווקא בטיפוח הזהות הלאומית היהודית המשותפת.
זהות לאומית יהודית משותפת צריכה לכלול שלושה מרכיבים יסודיים: השפה העברית, ארץ ישראל והתרבות היהודיתהכוללת בין השאר: שבתות וחגים, נישואין וגירושיןעל פי הדת היהודית.
בנוסף צריך לאפשר לאזרחי מדינת ישראל מקבוצות שאינן שייכות ללאום היהודי, לטפח ולבטא את המאפיינים התרבותיים והדתיים המיוחדים להם.
א. הסבירי מה הם יסודות פוליטיים של מדינת לאום, ומה הם ייסודות אתנים של מדינת לאום. לדעת מחבר המאמר הזהות המשותפת במדינת ישראל צריכה להיות מורכבת מיסודות אתניים ומיסודות פוליטיים. בססי קביעה זו על הקטע.
ב. הסבירי את הגישה "מדינה יהודית-מדינת היהודים". מחבר המאמר אינו מסתפק בגישה זו בתפיסתו את מדינת ישראל. בססי קביעה זו על הקטע.
ג. מחבר המאמר תומך באחת משלושהגישות הנהוגות במדינות דמוקרטיות בנוגע לזכויות קבוצה/מיעוטים. הסבירי גישה זו, והדגימי כיצד היא באה לידי ביטוי בעמדתו של המחבר. 

21.              במדינה דמוקרטית מסוימת שיעור המצביעים במערכת הבחירות האחרונה היה נמוך במיוחד בהשוואה לשיעור המצביעים בבחירות הקודמות בעקבות זאת נערך דיון ציבורי בנושא. בדיון הוצע לחוקק חוק שייחיב את כל בעלי זכות הבחירה להצביע . מי שלא יצביע יוטל עליו קנס.
-צייני והסבירי על איזה עקרון דמוקרטי יוזמי ההצעה מעוניינים להגן. נמקי את תשובתך על סמך האירוע.
צייני והסבירי איזו זכות תיפגע אם תתקבל ההצעה. נמקי את תשובתך על סמך האירוע. (חורף תשס"ה)

22.              ארגוני העובדים בישראל הכריזו על שביתה כללית במשק. השביתה כללה בין השאר סגירה של נמלי הים והאוויר. הסחורות לייצו "נתקעו" בנמלים , ולחלק מהם נגרם נזק. .היצואנים פנו לבית הדין הארצי לעבודה בדרישה שיורה לעובדי הנמלים לחזור מיד לעבודה סדירה. בית הדין נענה לדרישתם והוציא את הצו המבוקש. עובדי הנמלים שחררו את הסחורות ליצוא אך סרבו לחזור לעבודה סדירה.
-צייני והסבירי על איזה זכות התבססו היצואנים בדרישתם. נמקי את תשובתך על סמך האירוע.
-צייני והסבירי מהו העקרון שנפגע בגלל הסרוב של עובדי הנמל לחזור לעבודה סדירה. נמקי את תשובתך על סמך האירוע. (חורף תשס"ה)

23.              השמנת יתר היא כיום הגורם מספר אחת לבעיות בריאות בארה"ב. כדי להילחם  בתופעה זו , החליט הממשל ליזום תוכנית ארצית. הועלו כמה הצעות. הצעה ראשונה הייתה לאסור מכירה של מזון שיש בו אחוזי שומן גבוהים מאוד במסעדות ובקפיטריות של בית הספר. הצעה שנייה הייתה לציין בתעודת הגמר של בי"ס התיכון את משקל התלמיד, ואם המשקל חורג מהרצוי. קבוצת תלמידים הביעה התנגדות להצעה השנייה , בטענה שאינם מסכימים שבתעודה יצויינו נתוניהם הגופניים.
-צייני והסבירי על איזה זכות הממשל מבקש להגן בהצעה הראשונה. נמקי את תשובתך על סמך האירוע.
-צייני והסבירי איזו זכות תיפגע אם תתקבל ההצעה השנייה . נמקי את תשובתך על סמך האירוע.  (חורף תשס"ה)

24.              הגישה הסוציאל דמוקרטית אינה מסתפקת בשוויון פורמלי , אלא שואפת להשיג שוויון באופן מהותי. הסבירי היגד זה. (חורף תשס"ה)

25.              קראי בעיון את הקטע שלפניך ועני על שתיים משלוש השאלות (קיץ תשס"ד).

26.              קראי את הקטע שלפניך בעיון. עני על שתי שאלות  מתוך שלוש (קיץ תשס"ד)
פסקה א- מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית. האופי היהודי שלה ניכר במוסדות, בסמלים ובחוקים שלה. גם אלה מבין אזרחי המדינה שאינם מסכימים עם האופי הזה שלה הם אזרחים בעלי זכויות וחובות.
פסקה ב –אחת מהצורות שבהן האזרחות שלנו באה לידי ביטוי היא בזכויות שאנו נהנים מהן. והמדינה כמו כל מדינה דמוקרטית מחויבת להבטיח אותן. חברי הכנסת נבחרים ע"י כל האזרחים . לכולנו שמורה הזכות למחות נגד השלטון על מה שבעיננו נראה עוול. כל אזרח במדינה זכאי לצאת ולבוא כרצונו. אזרחים שיש להם עניין משותף יכולים לפעול יחד במסגרת החוק כדי לקדם את עניינם. כולנו מוגנים ע"י חוקי המדינה, וכולנו חייבים לציית להם.
פסקה ג-  לחובה לציית לחוק יש חשיבות רבה בחברה מקוטבת כמו בישראל מפני ששלטון החוק הוא אחד היסודות שבלעדיהם מדינה דמוקרטית לא יכולה להתקיים. בישראל כמו בכל המדינות הדמוקרטיות, החוק נשען על הסכמה כללית של אזרחי המדינה. כולנו מסכימים לציית לחוקי מדינת ישראל מכיוון שאנו בטוחים בשני הדברים האלה: האחד שחוקי המדינה מתאימים לרעיונות ועקרונות דמוקרטיים המבטיחים את זכויותיהם של האזרחים, והאחר הוא שהחוקים חלים במידה שווה על כל האזרחים בישראל.
פסקה ד- הסכמה כללית זו הנכונות לציית לחוק היא אחד הגורמים החשובים ביותר לשמירת האחדות הבסיסית של כל אזרחי ישראל.
א.      צייני והסבירי מה סוג הלאומיות הבא לידי ביטוי בפסקה ראשונהבססי את דבריך על הקטע.
ב.       צייני והסבירי שני עקרונות דמוקרטיים /זכויות (חוטץ משלטון החוק) הבאים לידי ביטוי בפסקה ב.
ג.        צייני והסבירי שני המובנים של שלטון החוק, כיצד כל אחד מהם מתבטא בקטע.  

26.              מאז המלחמה באפגניסטן בשנת 2002, נעצרו שם מאות אנשים והם עצורים בבסיס צבאי אמריקאי בקובה. הצעירים מוחזקים עפ"י צווים מנהליים –הם לא הובאו בפני שופט ולא הואשמו בעברה כלשהי. הממשל האמריקאי טוען שעצירים אלה הם חלק מרשת טרור בין לאומית המסכנת את אזרחי ארה"ב ואנשים בעולם כולו. בית המשפט קבע לאחרונה בארה"ב שהמעצר אינו חוקי והוא פוגע בזכויות אדם בסיסיות.

-צייני והסבירי מהו העקרון על פיו מוחזקים העצירים בססי את דבריך על הקטע..
-צייני והסבירי איזו זכות של עצירים נפגעת . בססי את דבריך על האירוע. (קיץ תשס"ד)

27.              במטרה לסייע בקליטת עולים בארץ החליט משרד החינוך להתחשב בצרכים המיוחדים של עולים ולהכיר בשתי קבוצות של תלמידים עולים: תלמיד עולה ותיק ותלמיד עולה חדש. לכל קבוצה תותאם תוכנית לימודים ייחודית ויחוברו ספרי לימוד מתאימים. גם האוניברסיטאות רוצות לסייע בקליטת עולים בארץ לכן הם החליטו להבטיח בכל שנת לימודים מספר מסויים של מקומות באוניברסיטה לסטודנטים עולים.
-צייני והסבירי מהי המדיניות של משרד החינוך בחלוקת התלמידים העולים לקבוצות שונות. בססי את דבריך על האירוע.
-צייני והסבירי מהי המדיניות של האוניברסיטאות בהבטחת מקומות לסטודנטים העולים. בססי את דבריך על האירוע.  (קיץ תשס"ד)

28.              שופט בבית המשפט באחת הערים בארצות הברית הציב בכניסה לבנין בית המשפט פסל שעליו חרותים עשרת הדברות. הוא אמר: "בהצבת הפסל בכניסה לבית המשפט אני מבטא את אמונתי שבעשרת הדברות כלולים ערכים יסודיים של צדק, כפי שהם מקובלים בחברה האמריקאית. לדעתי, יש מקום להציג את עשרת הדברות בכל בניין ממשלה.". קבוצה של אזרחים הפגינה מול בית המשפט בדרישה לסלק את הפסל מן המקום . המפגינים טענו שהצבת הפסל שעליו עשרת הדברות בבניין ציבורי פוגעת באחת מחירויות הייסוד שלהם.
-צייני והסבירי על איזו זכות התבסס השופט כאשר הציב את הפסל. בססי את דבריך על הקטע.
-צייני והסבירי איזו זכות /חירות של האזרחים נפגעת. בססי את דבריך על האירוע. (קיץ תשס"ד)

29.              יש הטוענים שבמדינה שבה המדיניות הכלכלית היא ליברלית לא יובטחו הזכויות החברתיות של כל האזרחים הסבירי היגד זה. (קיץ תשס"ד)

30.              על פי חוק רשות השידור , כל אזרח שברשותו מקלט טלווזיה חייב לשלם אגרת טלווזיה למדינה.לאחרונה נודע כי המשטרה תחרים מכוניות של אזרחים שלא שילמו את אגרת הטלבזיה. צייני והסבירי איזה זכות של אזרחים שיוחרמו מכוניותיהם תיפגע. בססי את דבריך על הקטע.  (קיץ תשס"ד)

31.              הsars   (סארס) היא מחלה חדשה , מידבקת מאוד, קטלנית , ועדיין אין לה תרופה. בעקבות התפרצות מגפת הסרס בסין נקטו רשויות המדינה שם צעדים קיצוניים כדי להגביל את התפשטות המחלה. בין שאר הצעדים שננקטו נאסר על דיירים לצאת מדירותיהם אם בבניין הדירות שלהם יש מספר גדול של חולים במחלה.  (חורף תשס"ד)
-צייני והסבירי מהי הזכות שבשמה פעלו רשויות המדינה.
-צייני והסבירי איזו זכות של הדיירים נפגעה בגלל האיסור מטעם הרשויות. נמקי את תשובתך על סמך האירוע.

32.              בעיירה בארה"ב אחת מתחנות  הטלבזיה המקומיות היא בבעלות העירייה. חברי מועצת העיר החליטו באמצעות הצבעה להורות לתחנה להוציא חלק מהסרטים , לפני שישודרו , קטעים הכוללים מין, אלימות ושפה גסה.
-צייני והסבירי את העיקרון שעל פיו קבלה מועצת העיר את הילטתה. נמקי את תשובתך על סמך האירוע.
-צייני והסבירי את הזכות בשמה תבעו יוצרי הסרטים את מועצת העירייה . נמקי את תשובתך על סמך האירוע. (חורף תשס"ד)

33.              אגף מס הכנסה במשרד האוצר ביקש מהבנקים למסור לו מידע על חשבונות של לקוחות כדי לבדוק אם שילמו מס הכנסה כחוק. הלקוחות התנגדו ואיימו לעתור לבג"ץ. ציין והסבר את הזכות עליה יכולים הלקוחות לבסס את התנגדותם. נמק את תשובתך לפי האירוע?   (תשס"ג  קיץ)

34.              כדי לאפשר מימוש של חירויות האדם במדינה דמוקרטית יש צורך בסובלנות. הסבר קביעה זו באמצעות דוגמה מאחת החירויות.  (תשס"ג קיץ)

35.              בשאלת ההכרה בזכויות המיעוטים  מקובלות במדינות דמוקרטיות גישות שונות . הסבר גישה אחת . הבא דוגמה ליישום גישה זו במדינה אחת.  (תשס"ג קיץ)

36.              ציין זכות אדם ואזרח אחת וזכות קבוצה אחת שבאות לידי ביטוי בהכרזת העצמאות. הבא דוגמה למימוש כל אחת מזכויות אלה במדינת ישראל.  (חורף תשס"ב)

37.              משרד החינוך תבע לדין אדם שחיבר ופרסם ספר לימוד בטענה שאותו אדם העתיק לספר זה פרקים שלמים מספר לימוד של משרד החינוך. על איזו זכות משרד החינוך מנסה להגן באמצעות תביעה זו? הסבר.  (חורף תשס"ג)

38.              במשך כמה שנים פנו קבוצות של הורים אל משרד החינוך בבקשה שיכיר בבתי ספר ייחודים כלומר בתי ספר שבהם ילמדו עפ"י השקפת ההורים בתחום החינוך ועפ"י הכישורים והנטיות של הילדים  (למשל בי"ס לאומנויות, לטבע..)
לאחרונה הסכים משרד החינוך להכירבבתי ספר ייחודים ולהקציב כספים להפעלתם , אך הציב כמה תנאים . אחד התנאים הוא שבתי ספר אלה יבטיחלו מקומות לתלמידים מאזורים שבהם עפ"י דו"ח מבקר המדינה  הייתה הזנחה בתחום החינוך.
-         ציין והסבר את העיקרון שעליו יכלו ההורים לבסס את בקשתם להכיר בבתי הספר הייחודיים נמק את תשובתך עפ"י האירוע.
-         מהי המדיניות שעליה מבוסס התנאי שהציב משרד החינוך? נמק את תצשובתך עפ"י האירוע.  (תשס"ג קיץ)

39.              קראי בעיון את הקטע שלפניך ועני על שתיים משלוש השאלות הבאות (חורף תשס"ג)
במדינות דמוקרטיות מקובל שיש להימנע מפגיעה בזכויות הפרט ומהתערבות בכול מה שקשור לענייניו האישיים של היחיד. אולם מדינות לאום דמוקרטיות לא הוקמו רק כדי לספק לתושביהם זכויות פרט, אלא גם כדי להביא  לידי ביטוי את זהותם הלאומית ואת ייחודן. בהקשר זה יש לבדוק כיצד החברה היהודית מגדירה את זהותה וכיצד הגדרה זו משפיעה על זכויות הפרט ועל השמירה עליהן.
לדעתי האופי היהודי של מדינת ישראל מחייב הדגשת ערכים לאומיים משותפים בחיים הציבוריים. ערכים אלה צריכים לבוא לידי ביטוי מעשי גם אם נגרמת בכך פגיעה בזכויות הפרט כמו במקרה של סגירת חנויות בשבתות ובחגים.
בהנחה שמקובל על הרוב החילוני במדינה שיש ערך בכיבוד השבת ומועדי ישראל בציבור, רוב זה צריך לדאוג לכך לדעתי שאווירת השבת והחגים תכובד בציבור בדיוק כשם שאווירת יום השואה, ויום הזכרון לחללי צה"ל יכובד בציבור.

א. מה מייחד את הגישה "מדינת לאום תרבותית", הדגם כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בדברו של כותב הקטע.
ב. כותב הקטע מוכן לאפשר פגיעה בזכויות פרט מסויימות . מהי זכות זו? הבא מהקטע ציטוט לביסוס תשובתך. באיזה מקרה מאפשרת מדינה דמוקרטית לפגוע בזכויות הפרט.
ג. הסבירי מהו עקרון ההסכמיות, והדגימי כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בדבריו של כותב הקטע.

40.              לחבר פרלמנט נודע שבעיתון מסויים עומדת להתפרסם כתבה על פרשת שחיתות שנחקרת במשטרה. הכתבה עוסקת בשימוש בכספי ציבור בניגוד לחוק , וחבר הפרלמנט מוזכר בה כאחד המעורבים בפרשה. חבר הפרלמנט פנה לעורך העיתון ודרש ממנו לעצור את הפרסום עד סיום החקירה, בטענה שהכתבה פוגעת במעמדו כנבחר ציבור.עורך העיתון התנגד , בטענה שפרסום כתבה זו היא חלק מתפקידו.
-         על איזו זכות יכול חבר הפרלמנט לבסס את טענתו נמק את תשובתך.
-         על איזו זכות יכול עורך העיתון לבסס את טענתו נמק את תשובתך.   (חורף תשס"ג)

41.              אזרח אמריקאי פנה לבית המשפט בתביעה נגד רשויות הבטחון בשדה התעופה בניו יורק. לטענתו הוא איחר להגיע לכינוס מדעי חשוב משום שכוחות הביטחון עיכבו אותו שעות רבות בשדה התעופה רק בשל מוצאו ממדינה במזרח התיכון. שאר החברים האמריקאים במשלחת לא עוכבו והגיעו לכינוס בזמן. נציג רשויות הביטחון בשדה התעופה טען בתגובה שאנשיו פעלו עפ"י המדיניות החדשה שהונהגה לאחר פיגועי הטרור האחרונים במטוסים. על פי מדיניות זו יש לעכב לבדיקות מדוקדקות כל אדם המעורר חשד.
-         על איזה עקרון /זכות יכול האזרח האמריקני לבסס את תביעתו? נמק את תשובתך.
-          על איזה זכות אפשר לבסס את המדיניות שעל  פיה פעלו רשויות הכיטחון בשדה התעופה? נמק את תשובתך.  (חורף תשס"ג)

42.              באחת המדינות הדמוקרטיות באירופה הורה בית המשפט לחברת האינטרנט לחסום בפני המשתמשים באינטרנט את הגישה לאחד האתרים של החברה שבו אורגנו כנסים שאופיים נאצי.
-         על איזה עיקרון/זכות יכול היה בית המשפט לבסס את החלטתו ? נמק את תשובתך.
-          בשם איזו זכות יכולה חברת האינטרנט לערער על החלטת בית המשפט נמק את תשובתך. (חורף תשס"ג)

43.              משרד החינוך תבע לדין אדם שחיבר ופרסם ספר לימוד בטענה שאותו אדם העתיק לספר פרקים שלמים מספר לימוד של משרד החינוך. על איזה זכות מבקש משרד החינוך להגן באמצעות תביעה זו, הסבירי.  (חורף תשס"ג)

44.              הנהלת המפעל החליטה להילחם בתופעה של גנבות מהמפעל. אחד הצעדים שנקטה ההנהלה היה הצבת מצלמות נסתרות בשטח המפעל. ועד העובדים דרש להסיר את המצלמות. (קיץ תשס"ב)
-על איזו זכות יכול היה ועד העובדים לבסס את דרישתו. נמקי את תשובתך.
-בשם איזו זכות יכלהההנהלה להגן על הצעד שנקטה? נמקי את תשובתך.


45.  באחת המדינות הדמוקרטיות באירופה השפה של האוכלוסיה השוכנת בצפון המדינה שונה מהשפה הרשמית של המדינה. תושבי הצפון הקימו בתי ספר שבהם מלמדים את כל המקצועות בשפה של אזור הצפון.בהצבעה בפרלמנט הוחלט לחייב את כל בתי הספר ללמד רק בשפה הרשמית של המדינה. (קיץ תשס"ב)
-על פי איזה עיקרון של הדמוקרטיה פעל הפרלמנט? נמקי את דבריך.
-איזו זכות נפגעה בעקבות החלטת הפרלמנט? נמרקי את תשובתך.

46.  הממשל בארה"ב החליט להטיל חובת סודיות על מחקרים בתחום הכמיה והביולוגיה. מטרת ההחלטה הייתה למנוע ניצול לרעה של מחקרים אלה לפיתוח כלי נשק כימיים וביולוגיים. מדענים התנגדו להחלטה. לטענתם פרסום מחקרים בתחומים אלה מאפשר העברת נתונים וממצאים בין מדענים וכך הוא מסייע להתפתחות המדע ויכול לתרום לפיתוחים שונים בתחום הרפואה. (קיץ תשס"ב)
-על איזו זכות יכלו המדענים לבסס את התנגדותם להחלטת הממשל? נמקי את דבריך.
-על איזו זכות יכול היה הממשל לבסס את החלטתו? נמקעי את תשובתך. 

47.  זכויות אדם ואזרח אינן זכויות מוחלטות הסבירי קביעה זו. (קיץ תשס"ב).

48.  בדו"ח מבקר המדינה צוין כי הקשיים הכלכליים של רוב תושבי הנגב נובעים מכך שהממשלה מיעטה להשקיע באזור זה בהשוואה לאזורים אחרים במדינה. בעקבות זאת אישרה הכנסת הצעת חוק שלפיו כל תושבי הנגב יזכו להקלות בתשלום מסים. איזו מדיניות באה לידי ביטוי בחוק זה? הסבירי. (קיץ תשס"ב).

49.  בעיר בארצות הברית הפגינו אזרחים נגד השלטונות. ההפגנה החלה משום שצעיר שחור נורה למוות בידי שוטר לבן , שחשד בו שהוא עבריין. זה היה החשוד ה15 שנהרג מיריות שוטרים בחמש השנים האחרונות. בעוד שבכל אותה תקופה לא נורה למוות אף חשוד לבן.  ההפגנות הפכו למהומות אלימות ונפצעו בהם אנשים. השלטונות הכריזו על עוצר בעיר בשעות הלילה. (חורף תשס"ב)
-         בשם איזה עיקרון/זכות יצאו האזרחים להפגין? נמק את תשובתך.
-         על איזה זכות ניסו השלטונות להגן באמצעות הטלת העוצר? נמק את תשובתך

50.  בישראל נקבעה תקנה האוסרת על בתי קולנוע להכניס ילדים ונוער מתחת לגיל מסויים לסרטים שיש בהם לדוגמה קטעי אלימות קשה. איזו מדיניות באה לידי ביטוי בתקנה זו, נמקי. (חורף תשס"ב).

51.  ציין זכות אדם ואזרח אחת וזכות קבוצה אחת שבאות לידי ביטוי בהכרזת העצמאות. הבא דוגמה למימוש כל אחת מזכויות אלה במדינת ישראל.  (חורף תשס"ב)

52.  באחת המדינות הדמוקרטיות באירופה הורה בית המשפט לחברת אינטרנט לחסום בפני המשתמשים באינטרנט את הגישה לאחד האתרים של החברה, שבו אורגנו כנסים שאופיים נאצי.  (חורף תשס"ב)
-על איזה עיקרון יכול היה בית המשפט לבסס את החלטתו? נמקי את תשובתך.
-בשם איזו זכות יכולה חברת האינטרנט לערער על החלטת בית המשפט? נמקי את תשובתך.

53.  משרד החינוך החליט לפתח תוכנית לימודים חדשה לבתי ספר דרוזים בנושא מורשת הדרוזים. מהי הזכות עליה התבססה החלטה זו.? נמק את קביעתך.   (קיץ תשס"א)

54.  אדם שנתבע בבית משפט ביקש לפסול את השופט הדן בעניינו כיוון שהשופט קרוב משפחה של הצד התובע אותו לדיןמהי הזכות שעליה מתבסס התובע בבקשתו ? נמקי (קיץ תשס"א)

55.  מדוע זכויות אדם ואזרח מכונות "זכויות טבעיות"? הסבר. הצג שתי חובות של האדם  כאזרח.(קיץ תשס"א)

56.  במהדורת החדשות בטלווזיה הוקרנו ממקום בו קרתה תאונת דרכים קשה תמונות החושפות  את הנפגעים בתאונה. מאוחר יותר אחד הנפגעים העלה טענות נגד הקרנת תמונות אלה . (קיץ תשס"א)
-         על איזו זכות יכול היה הנפגע לבסס את טענתו נגד הקרנת התמונות בטלווזיה נמק את קביעתך.
-         על איזה זכות יכלו נציגי הטלווזיה לבסס את החלטתם להקרין את התמונות? נמק את קביעתך  

57.     כהמשטרה חסמה למעבר כלי רכב קטע של רחוב שבו גר ראש הממשלה.  דיירים מהרחוב פנו לבית המשפט בדרישה להסיר את המחסומים. המשטרה התנגדה.
-         על איזה זכות יכלו הדיירים לבסס את פנייתם לבית המשפט? נמק את קביעתך .
-          על איזו זכות יכלה המשטרה לבסס את התנגדותה להסרת המחסומים? נמק את קביעתך.  (קיץ תשס"א)[1] בספר עמוד 158.
[2] בספר עמוד 158.
[3] גם כאשר מתקיים הליך משפטי הוגן יש פגיעה בזכויות אדם אחרות, משום שיש להגן על החברה מפניו.

[4] מעצר מנהלי הינו מעצר שמטרתו למנוע ביצוע פשע , לאחר שמצטבר מידע בידי הרשויות על אדם מסוים. מעצר מנהלי פוגע בהליך ההוגן משום שהוא לא מאפשר לאדם להוכיח את חפותו בבית המשפט, העציר לעיתים אינו יודע על מה נעצר ונמנעת ממנו האפשרות להיפגש עם עורך דין.
[5] הדרך בה מתמודדת מדינה דמוקרטית כאשר יש התנגשויות בין זכויות

[6] דוגמאות , אזרחות לבגרות עמוד 128.

אין תגובות:

פרסום תגובה