יום ראשון, 27 באוקטובר 2013

Priority queues: separating the haves and have-nots אוצר מילים שם תואר פועל שם עצם טבלה מפורטת מלאה Vocabulary

Priority queues: separating the haves and have-nots
Adverbs
Adjectives
Nouns
Verbs
---------------------
----------------------
queue
queue
tolerantly
(in)tolerant
(in)tolerable
(in)tolerance
tolerate
----------------------
defenseless
(in)defensible
defense
defender
defend
enviously
envious
enviable
envy
envy
desperately
desperate
despair
desperation
despair
------------------
reserved
reservation
reserve
------------------
conflicting
conflict
conflict (with)
------------------
------------------------
device
devise
------------------
valued
valuable
value
value
------------------
controversial
controversy
-----------------------
------------------
remedial
remedy
remedy
traditionally
traditional
tradition
-----------------------
-----------------
prior
priority
prioritize
----------------
beneficial
benefit
benefit
----------------
undeterred
deterrent
deter
----------------
discriminatory
discrimination
discriminate(against)
----------------
(in)accessible
access
accessibility
access
----------------
proposed
proposal
proposition
propose
fundamentally
fundamental
--------------------
-----------------------
----------------
---------------------
protest
protestor
protest

Adverbs תוארי פועל
Adjectives - תארים
Nouns - שמות עצם
Verbs - פעלים
---------------------
----------------------
queue תור
queue לעמוד בתור
tolerantly
בסובלנות
(in)tolerant סובלני
(in)tolerable נסבל
(in)tolerance
(אי) סבלנות
tolerate לסבול
----------------------
defenseless בלתי מוגן
(in)defensible בן הגנה
defense הגנה
defender מגן
defend להגן
enviously בקנאה
envious מקנא
enviableמעורר קינאה
envy קינאה
envy לקנא
desperately באופן נואש
desperate נואש
despair מיואש
desperation ייאוש
despair לייאש
------------------
reserved שמור
reservation הזמנה
reserve עתודה
------------------
conflicting סותר
conflict סכסוך
conflict (with)להתנגש
------------------
------------------------
device התקן
devise לתכנן
------------------
valued מוערך
valuable רב ערך
value ערך
value להעריך
------------------
controversial ויכוחי
controversy מחלוקת
-----------------------
------------------
remedial מרפא
remedy ריפוי תרופה
remedy לרפא
traditionallyבמסורתיות
traditional מסורתי
tradition מסורת
-----------------------
-----------------
prior  קודם
priority עדיפות
prioritize לתעדף
----------------
beneficial מועיל
benefit יתרון תועלת
benefit להועיל
----------------
undeterred לא נרתי
deterrent הרתעה
deter להרתיע
----------------
discriminatory
מפלה
discrimination
אפליה
discriminate(against)
להפלות נגד
----------------
(in)accessible נגיש
access גישה
accessibility נגישות
access גישה
----------------
proposed מוצע
proposal הצעה
proposition הצעה
propose להציע
fundamentally ביסודו
fundamental בסיסי
--------------------
-----------------------
----------------
---------------------
protest הפגנה מחאה
protestor מפגין
protest להפגין למחות

אין תגובות:

פרסום תגובה