יום שבת, 28 בספטמבר 2013

vocabulary אוצר מילים: a new breed of robots with answers אוצר מילים ל g חמש יחידות אנגלית vocabulary for g bagrut

vocabulary אוצר מילים: a new breed of robots with answers 

אוצר מילים ל g חמש יחידות אנגלית vocabulary for g bagrut

Adverbs
Adjectives
Nouns
Verbs
originally
Ooriginal
Origin
Originate
---------------
Developed
developing
development
develop
--------------
disabled
disability
disable
--------------
---------------------
-------------------
Consist of
--------------
---------------------
deterioration
deteriorate
essentially
essential
essential
----------------------
-------------
supervised
supervision
supervise
-------------
rehabilitated
Rehabilitation
Rehabilitate
-------------
Maintained
maintenance
maintain
formerly
former
------------------
---------------------
innovatively
innovative
Innovation
innovator
innovate
commercially
commercial
commerce
--------------------
------------
--------------------
-----------------
ensure
------------
--------------------
trigger
trigger
------------
manufactured
Manufacture
manufacturing
manufacture
-----------
founding
founder
found
affordably
affordable
affordability
afford
significantly
significant
significance
signify
-----------
Evolving
evolutionary
evolution
evolve
-----------
durable
durability
endure


Adverbs= תואר הפועל
Adjectives=תארים
Nouns=שמות עצם
Verbs=פעלים
 במקור=originally
Original= מקורי
Origin=מקור
Originate
להיווצר
---------------
Developed
Developing
מפותח
Development
פיתוח
Develop
לפתח
--------------
Disabled
נכה
Disability
נכות
Disable
לגרום לנכות
שלל
מנע
נטרל
שיתק
--------------
---------------------
-------------------
Consist of
מורכב מ
--------------
---------------------
Deterioration
התדרדרות
Deteriorate
להתדרדר
essentially
Essential
חיוני
Essential
דבר שהוא מהותי או חיוני
----------------------
-------------
Supervised
מפוקח
Supervision
פיקוח
Supervise
לפקח
-------------
Rehabilitated
משוקם
Rehabilitation
שיקום
Rehabilitate
לשקם
-------------
Maintained
מתוחזק
Maintenance
תחזוקה
Maintain
לתחזק
Formerly
קודם לכן
מזמן
בימי קדם
Former
לשעבר, הקודם
------------------
---------------------
Innovatively
חדשני
Innovative
חדשני
Innovation
Innovator
חדשנות
חדשן / מחדש
Innovate
לחדש
Commercially
במסחריות
Commercial
פרסומת, מסחרי
Commerce
מסחר
--------------------
------------
--------------------
-----------------
Ensure
לוודא
------------
--------------------
Trigger
גורם
Trigger
לעורר/לגרום
------------
Manufactured
מיוצר
Manufacture
Manufacturing
ייצור
Manufacture
לייצר
-----------
Founding
הקמה/ייסוד
Founder
מייסד
Found
לייסד
Affordably
משתלם
Affordable
מחיר סביר, תואם את ההוצאות הכספיות
affordability
Afford
להרשות לעצמו
Significantly
באופן משמעותי
Significant
משמעותי
Significance
משמעות
Signify
לסמן
-----------
Evolving
Evolutionary
אבולוציוני
Evolution
התפתחות
Evolve
להתפתח
-----------
Durable
עמיד
Durability
עמידות
Endure
לסבול
להחזיק מעמד


אין תגובות:

פרסום תגובה