יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

מהי הבחינה הפסיכומטרית? מבנה הבחינה פרקים שאינם משמשים לחישוב ציון (פרקי "פיילוט") תנאי הבחינה הציון בבחינה


מהי הבחינה הפסיכומטרית?
הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, ומשמשת את מוסדות הלימוד במיון מועמדיהם לחוגים. את הבחינה מחבר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מיסודן של האוניברסיטאות בישראל.
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הוקם ב-1981 על פי החלטת ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל, לצורך בנייה והפעלה של מערכת מבחנים לחיזוי ההצלחה בלימודים אקדמיים - שתסייע בתהליך הברֵרה והמיון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 
מבנה הבחינה
בבחינה הפסיכומטרית 9 פרקים. הפרק הראשון הוא מטלת כתיבה, ואחריו 8 פרקים, כאשר כל פרק עוסק באחד משלושה תחומים:חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית. הפרקים השונים מורכבים משאלות ברֵרה, שבהן יש לבחור בתשובה נכונה אחת מתוך ארבע תשובות מוצעות. למטלת הכתיבה מוקצבות 30 דקות, ואחריה לפתרון כל פרק מוקצבות 20 דקות. בפרק זמן זה ניתן לפתור את אותו פרק בלבד ואין אפשרות לנצל זמן עודף כדי להתקדם אל הפרקים הבאים או לחזור אחורה אל הפרקים הקודמים.
 
הפרקים משלושת התחומים אינם מסודרים בבחינה בסדר קבוע, ובכל בחינה ייתכן סדר אחר. בכל תחום שאלות מסוגים אחדים. שאלות מאותו סוג מופיעות יחד ומסודרות לפי קושי עולה - חוץ משאלות הבנת הנקרא בפרקי החשיבה המילולית ובפרקי האנגלית, המסודרות לפי הופעת נושאיהן בקטע.
מספר השאלות בכל פרק משתנה בהתאם לתחום - בפרקי החשיבה המילולית 23 שאלות; בפרקי החשיבה הכמותית 20 שאלות; בפרקי האנגלית 22 שאלות.
 
פרקים שאינם משמשים לחישוב ציון (פרקי "פיילוט")
מתוך 8 פרקי הבחינה שאינם מטלת הכתיבה - רק  שישה (2 מכל תחום) משמשים בקביעת הציון. שני הפרקים הנוספים נקראים פרקי פיילוט, והם עשויים להיות בכל אחד מהנושאים – חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית. פרקי הפיילוט משמשים להשוואה בין הנבחנים במועדי הבחינה השונים ולבחינת איכותן של שאלות חדשות.
 
תנאי הבחינה
תשעת הפרקים של המבחן הפסיכומטרי נפתרים ברצף, ללא הפסקה ביניהם, כך שסך כל הזמן המוקצב לפתרון הבחינה אורך 190 דקות (שהן שלוש שעות ו-10 דקות) ובמהלכו נכתבת מטלת הכתיבה ונפתרות כ-172 שאלות.
לצורך פתירת כל מבחן פסיכומטרי ניתן להשתמש בעיפרון, מחק ומחדד בלבד. לא ניתן להשתמש בבחינה בסרגל, במחשבון או במילון.
 
הציון בבחינה
הציון בבחינה הפסיכומטרית נע בין 200 ל-800 נקודות. הציון הפסיכומטרי הכללי מתבסס על ממוצע משוקלל של הציונים בתחום החשיבה המילולית, החשיבה הכמותית והאנגלית. הציונים בתחומים השונים נעים בין 50 ל-150 נקודות. משקל הציונים בתחומים השונים בקביעת הציון הסופי אינו שווה: לציון בתחום החשיבה המילולית (כולל מטלת הכתיבה) משקל של 40% בקביעת הציון הסופי; לציון בתחום החשיבה הכמותית משקל של 40% בקביעת הציון הסופי; לציון בתחום האנגלית משקל של 20% בקביעת הציון הסופי.
בנוסף לציונים הניתנים בנפרד לתחומי הבחינה (מילולי, כמותי ואנגלית) ולציון כללי, המחושב כאמור, החל ממועד אוקטובר 2011 מחושבים לכל נבחן עוד שני ציונים כלליים:
ציון כללי בדגש מילולי (הומני) שבו משקל הציון בחשיבה מילולית 60%, משקל הציון בחשיבה כמותית 20%, ומשקל הציון באנגלית 20%.
ציון כללי בדגש כמותי (ריאלי) שבו משקל הציון בחשיבה כמותית 60%, משקל הציון בחשיבה מילולית 20%, ומשקל הציון באנגלית 20%.
יודגש כי כל מוסד לימוד קובע בעצמו כיצד לקבל מועמדים לחוגי הלימוד שהוא מציע, ובאלו ציונים להשתמש לצורך הקבלה לחוגים אלה. אפשר שמוסד לימוד מסוים יחליט על שימוש בציון כללי שונה עבור כל חוג לימוד, בעוד שמוסד לימוד אחר יבחר בציון יחיד שישמש אותו בכל תחומי הלימוד. יש לזכור כי מוסדות הלימוד עצמאיים בעניין זה, והם יכולים אף לשקלל את הציונים בתחומי הבחינה באופן אחר, השונה משקלולם בציונים הכלליים שמחשב המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

אין תגובות:

פרסום תגובה