רשימה של כל הסימנים שאתם יכולים לעשות דרך המקלדת..

Alt + 1= ☺
Alt + 2= ☻
Alt + 3= ♥
Alt + 4= ♦
Alt + 5= ♣
Alt + 6= ♠
Alt + 7= •
Alt + 8= ◘
Alt + 9= ○
Alt + 10= ◙
Alt + 11= ♂
Alt + 12= ♀
Alt + 13= ♪
Alt + 14= ♫
Alt + 15= ☼
Alt + 16= ►
Alt + 17= ◄
Alt + 18= ↕
Alt + 19= ‼
Alt + 20= ¶
Alt + 21= §
Alt + 22= ▬
Alt + 23= ý
Alt + 24= ↑
Alt + 25= ↓
Alt + 26= →
Alt + 27= ←
Alt + 28= ∟
Alt + 29= ↔
Alt + 30= ▲
Alt + 31= ▼
Alt + 32=
Alt + 33= !
Alt + 34= “
Alt + 35= #
Alt + 36= $
Alt + 37= %
Alt + 38= &
Alt + 39= ‘
Alt + 40= (
Alt + 41= )
Alt + 42= *
Alt + 43= +
Alt + 44= ,
Alt + 45= -
Alt + 46= .
Alt + 47= /
Alt + 48= 0
Alt + 49= 1
Alt + 50= 2
Alt + 51= 3
Alt + 52= 4
Alt + 53= 5
Alt + 54= 6
Alt + 55= 7
Alt + 56= 8
Alt + 57= 9
Alt + 113= q
Alt + 114= r
Alt + 115= s
Alt + 116= t
Alt + 117= u
Alt + 118= v
Alt + 119= w
Alt + 120= x
Alt + 121= y
Alt + 122= z
Alt + 123= {
Alt + 124= |
Alt + 125= }
Alt + 126= ~
Alt + 127= ⌂
Alt + 128= Ç
Alt + 129= ü
Alt + 130= é
Alt + 131= â
Alt + 132= ä
Alt + 133= à
Alt + 134= å
Alt + 135= ç
Alt + 136= ê
Alt + 137= ë
Alt + 138= è
Alt + 139= ï
Alt + 140= ¥
Alt + 141= ì
Alt + 142= Ä
Alt + 143= Å
Alt + 144= É
Alt + 145= æ
Alt + 146= Æ
Alt + 147= ô
Alt + 148= ö
Alt + 149= ò
Alt + 150= û
Alt + 151= ù
Alt + 152= ÿ
Alt + 153= Ö
Alt + 154= Ü
Alt + 155= ø
Alt + 156= £
Alt + 157= Ø
Alt + 158= ×
Alt + 159= ƒ
Alt + 160= á
Alt + 161= í
Alt + 162= ó
Alt + 163= ú
Alt + 164= ñ
Alt + 165= Ñ
Alt + 166= ª
Alt + 167= º
Alt + 168= ¿
Alt + 169= ®
Alt + 170= ¬
Alt + 171= ½
Alt + 172= ¼
Alt + 173= ¡
Alt + 174= «
Alt + 175= »
Alt + 176= ░
Alt + 177= ▒
Alt + 178= ▓
Alt + 179= │
Alt + 180= ┤
Alt + 181= Á
Alt + 182= Â
Alt + 183= À
Alt + 184= ©
Alt + 185= ╣
Alt + 186= ║
Alt + 187= ╗
Alt + 188= ╝
Alt + 189= ¢
Alt + 190= ¥
Alt + 191= ┐
Alt + 192= └
Alt + 193= ┴
Alt + 194= ┬
Alt + 195= ├
Alt + 196= ─
Alt + 197= ┼
Alt + 198= ã
Alt + 199= Ã
Alt + 200= ╚
Alt + 201= ╔
Alt + 202= ╩
Alt + 203=╩
Alt + 204= ╠
Alt + 205= ═
Alt + 206= ╬
Alt + 207= ¤
Alt + 208= ð
Alt + 209= Ð
Alt + 210= Ê
Alt + 211= Ë
Alt + 212= È
Alt + 213= ı
Alt + 214= Í
Alt + 215= Î
Alt + 216= Ï
Alt + 217= ┘
Alt + 218= ┌
Alt + 219= █
Alt + 220= ▄
Alt + 221= ¦
Alt + 222= Ì
Alt + 223= ▀
Alt + 224= Ó
Alt + 225= ß
Alt + 226= Ô
Alt + 227= Ò
Alt + 228= õ
Alt + 229= Õ
Alt + 230= µ
Alt + 231= þ
Alt + 232= Þ
Alt + 233= Ú
Alt + 234= Û
Alt + 235= Ù
Alt + 236= ý
Alt + 237= Ý
Alt + 238= ¯
Alt + 239= ´
Alt + 240= ¬¬
Alt + 241= ±
Alt + 242= ‗
Alt + 243= ¾
Alt + 244= ¶
Alt + 245= §
Alt + 246= ÷
Alt + 247= ¸
Alt + 248= °
Alt + 249= ¨
Alt + 250= •
Alt + 250= •
Alt + 251= ¹
Alt + 252= ³
Alt + 253= ²
Alt + 254= ■
Alt + 255=
Alt + 256=
Alt + 257= ☺
Alt + 258= ☻
Alt + 259= ♥
Alt + 260= ♦
Alt + 261= ♣
Alt + 262= ♠
Alt + 263= •
Alt + 264= ◘
Alt + 265= ○
Alt + 266= ◙
Alt + 267= ♂
Alt + 268= ♀
Alt + 269= ♪
Alt + 270= ♫