יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי יחידה 5

joy
שמחה
link
לחבר ; חוליה ; קישור
linked with
קשור ל
mean
להתכוון ; ממוצע ; אכזרי
meaning
משמעות
means
אמצעים, משאבים
mild
מתון ; עדין ; בעל עוצמה נמוכה
scientific
מדעי
type
סוג
accident
תאונה
among
בקרב
artificial
מלאכותי
artificially
באופן מלאכותי
attract
למשוך
attraction
משיכה
attractive
מושך
unattractive
לא מושך
balance
איזון
base
לבסס
character
אישיות ; דמות ; טיפוס; אות, תו
characteristic
מאפיין
characterize
לאפיין
compete
להתחרות
competition
תחרות
concern
דאגה ; עניין
cure
לרפא, רפואה
curse
לקלל, קללה
dim
לעמעם ; עמום
escape
לברוח, בריחה
access
לזכות בגישה ; כניסה ; גישה
inaccessible
לא נגיש
excess
עודף, יתר ; הגזמה
excessive
מוגזם, מופרז
generalize
להכליל
general
כללי
image
תמונה ; דמות ; תדמית
imagine
לדמיין
imaginative
דמיוני, בעל דמיון
imaginary
דמיוני, מדומה
interest
עניין ; אינטרס ; ריבית
interesting
מעניין
lame
נכה ; חלש ; עלוב סלנג
lose
לאבד ; להפסיד
medicine
תרופה ; רפואה
medication
טיפול בתרופות ; תרופה
mobile
מובילי, נייד
move
להזיז ; לרגש
need
להזדקק למשהו; צורך ; מצוקה
pardon
סליחה ; חנינה
progress
התקדמות, קידמה
progressive
מתקדם ; מדורג
scale
סולם ; קנה מידה ; משקל, מאזניים ; קשקש
search
לחפש, חיפוש
research
לחקור, מחקר
source
מקור, מוצא
stage
שלב ; במה
therapy
תרפיה, טיפול
turn
לסובב ; סיבוב ; תור ; הזדמנות
use
להשתמש ; שימוש ; תועלת ; מטרה
usefulness
שימושיות
absolutely
לחלוטין
animate
להנפיש, לחיות ; ערני, חי
animation
אנימציה, הנפשה
inanimate
דומם
authentically
אמיתי
authenticate
לאשר, לאמת, להוכיח
campaign
מסע תעמולה
contain
להכיל
containers
מיכלים
decide
להחליט
decision
החלטה
decisive
החלטי
donor
תורם
endeavor
ניסיון, מאמץ
estimate
להעריך ; הערכה
esteem
הערכה
overestimated
העריך יתר על המידה
underestimated
העריך נמוך מדי
expand
להרחיב ; להתפשט
festivity
חגיגיות
gesture
תנועה, מחווה
gravitation
גרביטציה, כוח המשיכה
inaudible
שלא ניתן לשמוע
innovate
לחדש, להמציא
invent
להמציא
inventor
ממציא
invention
המצאה
isolate
לבודד
market
לשווק ; שוק
misconception
תפיסה מוטעית
ordain
להסמיך, למנות
ordinary
רגיל
ordinarily
בדרך כלל
peer
עמית, שווה מעמד
plant
לשתול ; צמח ; מפעל
plantation
מטע
transplant
להשתיל ; השתלה
predator
טורף
profound
מעמיק ; עמוק ; נחרץ
profoundly
מעומק הלב, עמוקות
range
טווח
recruit
לגייס
recruitment
גיוס
rehabilitation
שיקום
request
לבקש ; בקשה
ruin
להרוס
ruins
הריסות, עתיקות
shelter
מחסה
soft
רך
softly
ברכות
strike
להכות, לתקוף ; לשבות ; שביתה
target
להפוך משהו למטרה, מטרה
tension
מתח
tradition
מסורת
ultimately
בסופו של דבר
version
גרסה
withhold
למנוע מ
amaze
להדהים
amazing
מדהים
climate
אקלים
exaggerate
להגזים
exaggeration
הגזמה
fate
גורל
fatal
קטלני
ill
חולה
illness
חולי, מחלה
inspire
לעורר השראה
inspiration
השראה
aspiration
שאיפה
magical
קסום
nominee
מועמד
nomination
מינוי ; הגשת מועמדות
overlook
לצפות, להשקיף ; להתעלם, להעלים עין
population
אוכלוסייה
populous
מיושב, מאוכלס בצפיפות
pure
טהור
purification
טיהור
relate
לספר, לתאר ; לייחס
relations
יחסים
relative
יחסי
sacred
קדוש
tempt
לפתות
urge
לדחוק ב ; דחף
urgent
דחוף
witness
להיות עד למשהו ; עד ראייה
slavery
עבדות
vast
רחב
seduction
פיתוי
superficial
שטחי
unearth
לחשוף
acquisition
רכישה
attire
לבוש
condone
למחול
constitute
להרכיב ; להוות
substitute
להחליף ; תחליף
stress
להדגיש ; להלחיץ ; לחץ ; דגש
distress
מצוקה
distressingly
באופן מרגיז
encompass
להקיף ; להכיל
hectic
עמוס
industry
תעשייה
industrialization
תיעוש
industrious
חרוץ, שקדן
industriously
בשקדנות
mediator
מתווך
mediate
לתווך
mourn
להתאבל
parallel
להקביל ; מקביל
pledge
להתחייב
projection
השלכה ; הקרנה


אין תגובות:

פרסום תגובה