יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי יחידה 4

tiny
זעיר
truth
אמת
fair
הוגן, צודק ; יפה
fairly
בהגינות ; לְמַדַּי
unfair
בלתי הוגן
war
מלחמה
warm
לחמם ; חמים
warmly
בחמימות
health
בריאות
healthy
בריא
wealth
עושר
wealthy
עשיר, בעל הון
wide
רחב
widely
במידה מרובה ; במרחק
young
צעיר
affect
להשפיע
effect
השפעה
effective
אפקטיבי, יעיל, מועיל
argue
להתווכח ; לטעון
argument
ויכוח ; טיעון
ask
לשאול
assume
להניח
assumption
הנחה, השערה; יומרנות; לקיחת תפקיד או אחריות
assuming
מתיימר
compare
להשוות
consider
להחשיב
considerable
ניכר
consideration
התחשבות ; שיקול; תשלום; דעה
discuss
לדון
discussion
דיון
instead
במקום
method
שיטה
principal
עיקרי, ראשי ; מנהל בית ספר ; הון
principle
עיקרון
protect
להגן
protection
הגנה
protective
הגנתי, מגן
simple
פשוט; טיפש
simplicity
פשטות
simplify
לפשט
able
יכול
ability
יכולת
apology
התנצלות
assistance
סיוע, עזרה
average
ממוצע
control
לשלוט ; שליטה, בקרה
disguise
לחפש ; תחפושת, מסווה
friendly
חברותי
happy
שמח
ignore
להתעלם
ignorant
בור, טיפש
ignorance
בורות
insult
להעליב ; עלבון
insulation
בידוד
jealousy
קנאה
triumph
ניצחון
amusement
שעשוע, בידור
amusing
משעשע
deny
להכחיש ; לסרב לתת משהו
denial
הכחשה
disrupt
לשבש, להפריע ; לשבור ; לפצל
interrupt
להפריע ; לקטוע בדיבור
erupt
להתפרץ
eruption
התפרצות
falsely
בצורה שאינה כנה
falsify
לזייף ; להפריך
habitat
אזור מחיה
inhabit
לאכלס, ליישב
inhabitants
תושבים
inhibit
לרסן, לבלום ; לדכא ; למנוע, לאסור
inhibition
עכבה, מעצור נפשי
injury
פציעה
injured
פצוע, פגוע
intention
כוונה, תכלית, מטרה
intent
להיות מרוכז
origin
מקור
original
מקורי
originality
מקוריות
originate
לנבוע מְ, להתהוות
phenomena
תופעות, דבר יוצא דופן
phenomenon
תופעה
probably
קרוב לוודאי
probable
סביר, הגיוני
prohibit
לאסור על פי חוק
prohibition
איסור, שלילה ; מניעה
region
אזור
regional
אזורי
residence
מגורים
reside
להתגורר
resident
תושב
incidence
מידה, כמות, היקף ; דרגה ; שכיחות
suspect
לחשוד ; חשוד
suspicion
חשד
valid
בר תוקף
victory
ניצחון
wickedly
ברשעות, בזדון
adjust
להתאים ; להסתגל
attempt
לנסות ; ניסיון
bashful
ביישן
confide
לספר סוד
crop
יבול ; זפק ; קיצוץ
sufficient
כמות מספקת, מספיק
entertainment
בידור, אירוח
excuse
להתנצל, להצטדק ; תירוץ ; התנצלות
execute
להוציא להורג ; לבצע, להשלים
generation
ייצור ; הולדה ; דור
gloom
חשכה ; עגמומיות
honesty
הגינות, יושר
imitate
לחקות
inform
ליידע, לעדכן
information
מידע
launch
לשגר
manual
ספר הוראות, מדריך ; ידני
manufacture
לייצר
medieval
של ימי הביניים
number
מספר
numerous
מספר רב
opponent
יריב
overcome
להתגבר
poverty
עוני, דלות
propose
להציע
purpose
מטרה
recall
להיזכר ; להחזיר
present
להציג ; הווה ; מתנה
presently
כעת ; בקרוב
represent
לייצג
seek
לחפש
surgery
ניתוח
necessary
הכרחי, חיוני, נחוץ
necessity
צורך, נחיצות
unnecessary
מיותר, שאין בו צורך
welfare
רווחה
boost
לדחוף, להמריץ ; דחיפה, זריקת עידוד, תמריץ
mental
נפשי
plot
מזימה, קנוניה ; עלילה ; תרשים ; תוכנית ; חלקה
slip
למעוד, להחליק ; מעידה
transfer
להעביר; העברה
wilderness
שממה, ערבה
sequel
תוצאה ; המשך
sequence
רצף, המשכיות
subsequent
עוקב
undermine
לחתור תחת, לערער
accommodation
מגורים, דיור
alter
לשנות; לתקן
alteration
שינוי
appropriate
מתאים
coarse
גס, מחוספס
coerce
לאלץ, להכריח
concur
להתאים ; לשתף פעולה ; להתרחש בו זמנית ; להסכים עם אחר
cultivate
לעבד
cultivation
עיבוד; טיפוח
dissent
להתנגד, לחלוק על משהו או מישהו
dissenter
פורש, בדלן
enact
לחוקק ; לשחק, לגלם דמות ; גילם דמות
fluctuate
לעלות ולרדת, להתנדנד
headgear
כיסוי ראש, כובע
legacy
מורשת ; נחלה, ירושה
moth
עש
oversee
לפקח, להשגיח
plausible
מתקבל על הדעת, סביר
implausible
בלתי סביר
rebel
למרוד, מורד
rebellious
מרדני

אין תגובות:

פרסום תגובה