יום שלישי, 17 בספטמבר 2013

ששת הגישות למדינת ישראל ולמדינה היהודית( עמ' 29 – 40)

ששת הגישות למדינת ישראל ולמדינה היהודית( עמ' 29 – 40)·       גישה – השקפת עולם של פרטים המזדהים עם קבוצה מסוימת ושרצונם הוא לממש את השקפת עולמם בציבוריות / בחברה.

·       ישנן 6 גישות למדינה יהודית, אשר ניתן למקם אותן על פני רצף.

·       היות שיש הגדרות אחדות למדינה היהודית, נטוש ויכוח בחברה הישראלית באשר להגדרה הרצויה.ויכוח זה יוצר מתחים ובעיות בין החברה הדתית לבין החברה החילונית והמסורתית.


גישה 1: - מדינת כל אזרחיה.
גישה 2: - מדינת היהודים.
גישה 3: - מדינת העם היהודי.
גישה 4: - מדינת לאום יהודית תרבותית.
גישה 5: - מדינה דתית לאומית.
גישה 6: - מדינת התורה (מדינת הלכה)גישות שונות למדינת ישראל ולמדינה יהודית
המאפיינים הייחודיים והמשותפים לגישות השונות

מדינת התורה
מדינה דתית לאומית
מדינת לאום יהודית תרבותית
מדינת העם היהודי
מדינת היהודים
מדינת כלל אזרחיה
מדינת לאום אתנית יהודית
שמדגישה את הדת
מדינת לאום אתנית יהודית
שמדגישה את הדת
מדינת לאום אתנית יהודית
שמדגישה את החינוך, התרבות, ההיסטוריה, המסורת.המורשת.
מדינת לאום אתנית יהודית
שמדגישה את המוצא המשותף.
מדינת לאום אתנית יהודית
שמדגישה את המוצא המשותף.
מדינת לאום פוליטית שמדגישה את האידיאולוגיה ואת הערכים.
לא דמוקרטית
דמוקרטית
דמוקרטית
דמוקרטית
דמוקרטית
דמוקרטית
ריבונית
ריבונית
ריבונית
ריבונית
ריבונית
ריבונית
לא ציונית
ציונית
ציונית
ציונית
ציונית
אנטי ציונית
דתית - חרדית
דתית
חילונית
חילונית
חילונית
חילונית

רוב יהודי וריבונות שיושג על ידי חוק השבות.
הרוב הוא שיקבע את אופי המדינה.
רוב יהודי וריבונות שיושג על ידי חוק השבות.
הרוב הוא
שיקבע את אופי המדינה.
רוב יהודי וריבונות שיושג על ידי חוק השבות.
הרוב הוא שיקבע את אופי המדינה.
רוב יהודי וריבונות שיושג על ידי חוק השבות.
הרוב הוא שיקבע את אופי המדינה.
מדינה ששייכת לכלל אזרחיה מתבססת על ערכים דמוקרטיים בעלת זהות לאומית פוליטית
אוטונומיה תרבותית לכל לאום.

מדינה של כל בני העם היהודי בארץ ובקשר עם התפוצות שמתבטאים בחוקים, סמלים ומוסדות.
מדינה של כל
בני העם היהודי בארץ ובקשר
עם התפוצות שמתבטאים בחוקים, סמלים ומוסדות.
מדינה של כל בני העם היהודי בארץ ובקשר עם התפוצות שמתבטאים בחוקים, סמלים ומוסדות.


מסורת ומורשת היסטורית, חינוך ותרבות.
מסורת ומורשת היסטורית, חינוך ותרבות.
מסורת ומורשת היסטורית, חינוך ותרבות.משפט עברי והלכתי תוך שמירת הדת במקומות ציבוריים.
משפט עברי והלכתי תוך שמירת הדת במקומות ציבוריים.
צביון המדינה יקבע על פי ההלכה היהודית,
חוקים ומוסדות יהיו על פי חוקי התורה.משפט עברי והלכתי תוך שמירת הדת בחיים הפרטיים.


·        מאפיין הליבה

1.   מדינת כלל אזרחיה   ( ישראל, דמוקרטית )

מדינה השייכת לכלל האזרחים, חילונית, בעלת ערכים אוניברסליים, דמוקרטיים והומניסטיים.כל האזרחים זכאים לשוויון זכויות מלא בשל אזרחותם ולא בשל דתם או מוצאם האתני.
מאפיינים:
כל האזרחים זכאים לשוויון זכויות.
א.      מהות השלטון: - דמוקרטיה, דגש על לאומיות פוליטית.
ב.       אופי המדינה: - מדינת כל אזרחיה: מדינה דמוקרטית, זהות לאומית פוליטית ישראלית השוללת את הרעיון הציוני המבטא את אופייה הנוכחי של המדינה, משמע,לא מדינת לאום יהודית ללא זיהוי עם דת מסוימת או עם מוצא אתני מסוים.
ג.         העם / הלאום היהודי: - אין צביון יהודי.אוטונומיה תרבותית לכל אחת מקבוצות הלאום היהודית והערבית.כאשר תכניה, ערכיה, סמליה ואורחות חייה יבטאו את המשותף לכלל האזרחים.
ד.        היחס ליהודי התפוצות : - אין יחס מיוחד.
ה.       היחס לערביי ישראל: - חלק מאזרחי המדינה, תוך יצירת הזדהות עם המדינה וסמליה.
ו.         מפלגות – מפלגות ערביות.

2.    מדינת היהודים (ישראל, דמוקרטית, ציונית, יהודית )

גישה מינימליסטית למדינה היהודית הכוללת מרכיב דמוגראפי בלבד. רוב יהודי אך לרוב יש זכות לשאוף שהדומיננטיות שלו תישמר, ושלמדינה יהיו אפיונים המבטאים את הרוב, למשל באמצעות חקיקה כמו חוק השבות.
מאפיינים:
א.      מהות השלטון : - דמוקרטי, לאומיות אתנית, אך לא הכרח.
ב.       אופי המדינה: - ציונית – דמוקרטית -  יהודית והבטחת רוב יהודי. כאשר הערכים הדמוקרטיים שייכים לכלל האזרחים. החוקים חילוניים. אין דגש על נושא הדת.
ג.         העם /  הלאום היהודי: - רוב יהודי שישלוט במדינה ושיקבע את הצביון והתרבות. אין הכרח ליסודות משותפים דומים למדינה.
ד.        היחס ליהודי התפוצות: - חוק השבות – קשר עם התפוצות להבטחת רוב יהודי, עידוד עליה.
ה.       היחס לערביי ישראל: - מיעוט שווה זכויות במדינה.
    ו.  מפלגות– מרץ / יחד.


3.מדינת העם היהודי (ישראל, דמוקרטית, ציונית, יהודית ).     
                       
מדינת לאום יהודית בעלת אופי יהודי שהוקמה למען העם היהודי.

מאפיינים:
א.      מהות השלטון: - דמוקרטית, לאומיות אתנית, שמירה על הדומיננטיות של הלאום היהודי.
ב.       אופי המדינה : - ציונית, דמוקרטית, יהודית כאשר הקשר לתפוצות מהותי, זוהי מדינת כל העם היהודי באשר הוא שם.
ג.        העם / הלאום היהודי : - קשר ליהודי התפוצות, סמלים ( שמקורם במורשת ובהיסטוריה היהודית ), מוסדות יהודיים. חלק מחוקיה מבטא זיקה לעם היהודי. (חוק השבות ).
ד.        היחס ליהודי התפוצות : - דגש על קיבוץ גלויות והזדהות לאומית ורגשית עם המדינה. טיפוח מערכת קשרים עם יהודי התפוצות באמצעות מוסדות קליטה ושליחים ( משרד הקליטה, הסוכנות היהודית ).
ה.      היחס לערביי ישראל : - חלק מהמדינה, אזרחים המשתייכים לקבוצת מיעוט.
    ו.  מפלגות – כל המפלגות הציוניות ומפלגות העולים.

         4 .  מדינת לאום יהודית תרבותית (ישראל, דמוקרטית,ציונית,יהודית)

מדינה חילונית השואפת להנחיל ערכים יהודיים,השאובים ממסורת ישראל ומהמורשת התרבותית והדתית ומההיסטוריה היהודית.
-         תרבות יהודית חילונית ודתית.

מאפיינים:
א.      מהות השלטון : - שלטון דמוקרטי, דגש על לאומיות תרבותית  
     יהודית / לאומיות אתנית, שמירה על הדומיננטיות של הלאום   
     היהודי.
ב.       אופי המדינה : - מדינה ציונית, לאום יהודי, דמוקרטיה חילונית 
אבל קשורה למסורת הדתית תרבותית של היהדות.
סמליה שאובים מההיסטוריה התרבותית ומהדת היהודית.( דגל טלית, סמל – מנורה מבית המקדש, המנון ).
חלק מחוקיה מבטאים שייכות למורשת התרבותית, ההיסטורית והמסורת היהודית וזאת לא מתוך אמונה ומחויבות לקיים מצוות.לכן יתכן שלא יתנגדו לחקיקה דתית ספציפית כמו חוק בתי דין רבניים ( עמ' 72 – 74 )משום זיקה למסורת.לא יזמו חקיקה דתית ולא ישאפו לשלב המשפט העברי בחקיקה בכנסת.
ג.         העם / הלאום היהודי : - הנחלת ערכים יהודיים לדורות הבאים.  
אין אחידות דעים לגבי אילו ערכים, יש צורך בבחירה עצמית מתוך המסורת, דת, היסטוריה.שילוב ישן וחדש בתרבות היהודית.
ד.        היחס ליהודי התפוצות : - שיתופם במדינה – קשרי גומלין.
ה.       היחס לערביי ישראל : - חלק מהמדינה. אזרחים שווי זכויות, כאשר הגדרה זו
     ש " מדינת ישראל – מדינת לאום יהודית ודמוקרטית "מקשה על האזרחים   
     שאינם יהודים – ערבים, דרוזים וצ'רקסים – להזדהות עם סמלי המדינה
     ולקבל חלק צחוקיה, למשל חוק השבות.
ו.  מפלגות – כל המפלגות הציוניות.
5.  מדינה דתית לאומית  (ישראל, דמוקרטית,ציונית,יהודית)

מדינה שיש בה מקום מרכזי להלכה במסגרת החיים הציבוריים, אך היא פתוחה לערכים הומניסטיים. 

-         תרבות יהודית דתית וחילונית.

       מאפיינים :

   א.  מהות השלטון : - שלטון דמוקרטי נבחר שינסה לשלב בין המדינה
        לדת היהודית.
ב.      אופי המדינה : - ציונית – דתית דמוקרטית,לאום יהודי, במדינה משולבים ערכים לאומיים ודתיים ( כולל תרבות ומורשת יהודיים ).
רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם המפלגות החילוניות לצד קיומה של תרבות חילונית. הציוניות.הדת והמדינה יהיו בין ערכיה כאשר חקיקה דתית תתקיים בשילוב המשפט העברי.
ג.        העם / הלאום היהודי : - מקום מרכזי להלכה בחיים הציבוריים 
( כשרות, שמירת שבת, דיני אישות – הסדר הסטטוס קוו ), כך שבמקרה של קונפליקט בין ערך דמוקרטי לערך יהודי-דתי, לדת מעמד גבוה יותר.
ד.       היחס ליהודי התפוצות : - שילובם במדינה, שיקבלו כללי הזרם
האורתודוכסי.
ה.      היחס לערביי ישראל : - זכויות מיעוט, זכויות אדם ואזרח.
ו.        מפלגות – המפד"ל.

6.        מדינת התורה  ( ישראל, יהודית ).

   מדינה בעלת צביון דתי במסגרת החיים הציבוריים.

  מאפיינים:

א.      מהות השלטון : - שלטון האל באמצעות הנהגה דתית.
ב.       אופי המדינה : - מדינת הלכה, לא ציונית, כפירה בציונות משום שהמדינה תקום כחלק מתהליך הגאולה הניסי.היהודים חיים עפ"י מצוות התורה, החוקים והמוסדות עפ"י התורה, המשפט – משפט עברי.
ג.         העם / הלאום היהודי : - חיים עפ"י חוקי ההלכה היהודית.
ד.        היחס ליהודי התפוצות : - אין יחס מיוחד, רוב היהודים אמורים לחיות בתפוצות.
ה.       היחס לערביי ישראל : - כמעמד הגר בתורה. זכויות אדם.
ו.         מפלגות – ש"ס,  יהדות התורה ( שילוב של מפלגת אגודת ישראל   
     ומפלגת דגל התורה. 


7.      לסיכום –

א.    אין הגדרה אחת מוסכמת למדינה היהודית וחובה עלינו לכבד את כל בעלי הגישות השונות , גם אם איננו מסכימים לגישה או מתנגדים לה.
ב.     חשובה סובלנות כלפי הגישות השונות מהשקפת עולמינו והכרה בלגיטימיות של כל אחת מהן.

קישוריות לנושאים אחרים בחומר הלימוד

* נושא זה מתקשר לעקרונות הדמוקרטיה – פלורליזם וסובלנות.      
 ( הלגיטימציה לקיומם של גישות שונות )

* נושא זה מתקשר לפרק ה' – " מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית "
 ( חוקים, סמלים, מוסדות, הסכם הסטטוס קוו ).
אין תגובות:

פרסום תגובה