יום שני, 11 במרץ 2013

תבנית לחיבור טיעון/ דו צידי


1
תבנית לחיבור טיעון/ דו צידי
דוד בנארוש
לפניך תבנית והנחיות אשר יסיעו לך לכתוב חיבור טיעון.
המרכיבים של הטיעון אינם חייבים להופיע בסדר שמוצגות כאן אך הן חייבות להופיע בכל
חיבור טיעון.
המבנה: טענה-עמדה-נימוק/ים- הפרכה+ נימוק- הסתייגות- סיום חזרה לעמדתך.
חלק זה שמובא כאן מהווה טיוטה לחיבורך.
הפתיחה
הצגת הנושא באמצעות מספר משפטים כללים/משפטי פתיחה, כגון:
לאחרונה התרבו הוויכוחים סביב השאל האם............................................................
או ...............................השאלה האם...................................איננה חדשה, אולם נראה
כי הפכה לבעיה המטרידה את חלקו של הציבור...........................................................
או
בשנים האחרונות אנו עדים........................................................................................
או
לפתוח בתיאור אירוע אשר מייצג את הנושא. התיאור יכלול תאריכים, שמות אנשים, מקומות
וכו'.
או
הגדרה או הסבר הפתגם/האמרה/ הצירוף/ המילה המרכזיים בנושא.
"הפתגם/האמרה/הצירוף/המילה"
הוא/היא/הם/הן........................................................................................................
או
רצף של שאלות המציגות את הטענה באופן גלוי או באופן סמוי.
הערה: ניתן, כמובן, לשלב בין סוגי הפתיחות. אורכה של הפתיחה כשלוש שורות.
הטענה
הטענה מהווה חלק מהפתיחה ותבוא אחריה. ניתן להעתיק את הפתיחה כלשונה מהמטלה.
אפשרויות להצגת הטענה:
יש הטוענים כי.........................................................................................................2
או
לטענת רבים,.........................................................................................................
או
רבים סבורים כי......................................................................................................
גוף החיבור
הצגת עמדתך בנושא. עמדתך תפתח את גוף החיבור, ולכן היא תתחיל בשורה חדשה.
קיימות אפשרויות רבות אחרות להצגת עמדתך)ראה ברשימה "תבנית לחיבור טיעון" באתר
זה(.
אני מסכים/איני מסכים ש........................................................................................
או
אני תומך ב.../ אני מתנגד
ל....................................................................................משום ש/מאחר ש/ הואיל
ו/מפני ש/..........................................................................................................
את הנימוק נוכל לפתח ולהרחיב באמצעות שאלות שתשאל את עצמך, כגון מדוע, למה,
איך. התשובה לשאלת תהווה הרחבה לנימוק. לאחר הנימוק והרחבתו נבססו באמצעות
דוגמה.
קשר לדוגמה:
את דברי אדגים/למשל/ לדוגמה...............................................................................
נתן להוסיף נימוק נוסף לחיזוק עמדתך אך אין זה חובה.
קשרים להוספה
כמו כן/בנוסף לכך/יתרה מזו/...................................................................................
הנימוק הנוסף יפתח פסקה חדשה.
את הנימוק נפתח באותה דרך של הנימוק הראשון.
הפרכה
הצגת עמדה נגד דעתך
המתנגדים לדעתי יטענו כי........................................................משום ש..............)פיתוח
הנימוק באמצעות שאלות כפי שנעשה בנימוק הראשון(3
קשרים נוספים ראה ברשימה "תבנית לחיבור טיעון" באתר זה.
הסתייגות
בהסתייגות הכותב יכול לכתוב שיקבל את עמדת הנגד בתנאים מסוימים. ההסתייגות יכולה
לשמש כסיום לחיבור.
ניתן לפתוח את ההסתייגות בדרך הבאה:
אני יודע ש.......................... אך אם )הצעה/ התנאים לקבלת עמדתו של האחר. קבלת
דעתו של האחר בתנאים מסוימים(.
הסיום
בסיום אחזור לעמדתי, עמדת כותב המאמר.
לסיום דברי נראה לי כי/ ראינו כי......................................... ולכן לדעתי.......................
או
המסקנה היא)חזרה לעמדתך(....................................................................................
או
המסקנה מחיבור זה היא..........................................................................................
או ניסוח אחר שישתמע ממנו דעתו של כותב המאמר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה