יום חמישי, 31 בינואר 2013

מחוון מיני מתכונת שנייה תשע"ג


מחוון מיני מתכונת שנייה תשע"ג


ה ש א ל ו ת
פרק ראשון – קטעים שנלמדו (88 נקודות)

ענה על 4 שאלות מתוך השאלות 1-5 (לכל שאלה 25 נקודות)
בכל שאלה שבחרת סעיף א' הוא חובה (11 נקודות)
ועל שניים  מהסעיפים ב-ד (7 נקודות לכל סעיף)

1.       הסטוריוגרפיה:
קרא מלכים ב' כג' ודברים יב' 1 – 14

ענה על סעיף א' חובה, ובחר שני סעיפים נוספים מסעיפים ב' - ד'.
א.      קרא מלכים ב' כג' 4 - 8
1.       הצג שני עקרונות דויטרונומיסטים (ברוח ספר דברים) שאותם יאשיהו מיישם.(6 נק')
2.       הסביר כיצד מעשיו של יאשיהו מדגימים עקרונות אלה.(5 נק')
במרכז התפיסה הדויטררונומיסטית עומד ריכוז הפולחן (הכרחי לציין בתשובה את עניין ריכוז הפולחן במילים אלו).וביטול העבודה האלילית . בדברים יב 2-3 ישנה דרישה להשמיד כל זכר לתרבות האלילית שהייתה קיימת בארץ " אבד תאבדון את כל המקומות שעבדו שם הגויים.."
בדברים יב 5-8 הדרישה לעבוד את ה' רק במקום שיבחר"אל המקום אשר יבחר ה' לשכנו תדרשו.."
פסוק זה מתאר את רעיון ריכוז הפולחן שיישם יאשיהו: הוא מרכז את הפולחן במקום אחד; מנתץ את שאר מקומות הפולחן והעבודה הזרה
תתקבל גם תשובה לגבי קיום חג הפסח

ב.      קרא את דברי מ' ויינפלד (עיבוד על פי מאמר  "המפנה בתפיסת האלוהות והפולחן בספר דברים"):
            "הקורבן עצמו אינו נחוץ לאל, הוא רק מהווה ביטוי של תודה לאל, ובזה כל חשיבותו... [...]      כל עיקרו של הזבח איננו בא אלא לתמוך באנשים עניים".
1.       מה הן שתי מטרות הפולחן בדברים, לפי ויינפלד? הבא מהפסוקים ביסוס לכל אחת מן  המטרות האלה. (4 נק'). 
מטרה אחת להודות לאל והעיקר הוא התמיכה באנשים עניים. (צריך לצטט)
2.       מהו הקשר בין חוק ריכוז הפולחן לבין החובה לדאוג ללוי? (3 נק').
כאשר מבטלים את כל הבמות אין לשכוח את כל מי שכרגע מובטל בשל ביטול הבמות ולדאוג לו לאוכל ופרנסה.

ג.        קרא מלכים ב' כג'. בפסוקים אלה מוזכרים חטאים של מלכי יהודה שונים בעבר. במה חמורים חטאי מנשה מחטאי המלכים האחרים? (7 נק')
חטאי מנשה חמורים יותר מחטאי המלכים האחרים,כיוון שהוא העז לשים את המזבחות האליליים בחצרות בית ה'" ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית ה' נתץ המלך"

ד.      קרא דברי הימים ב' לה' 20 - 24, ופסוקים 29 - 30 במלכים ב' כג'.
      יש הטוענים שבדברי הימים נוסף דו שיח בין יאשיהו לבין  פרעה נכה בגלל  הקושי בתורת הגמול          הקיים במלכים.
1.       הסבירו  מהו הקושי המתעורר בספר מלכים  לגבי מותו של יאשיהו.(2 נק')
יאשיהו היה מלך צדיק וטוב אך על פי מלכים ב מת בדמי ימיו במלחמה נגד מצריים. מותו מעורר בעיה מבחינת תורת הגמול.כיצד מלך צדיק זה לא האריך ימים ומדוע סופו היה כה מר?
2.       ציינו שני פרטים בדברי מלך מצרים בדו שיח בספר דברי הימים, וכיצד תוספת הדו שיח פותרת את הקושי שהצגתם  בסעיף א'.(5 נק')
התוספות בדברי הימים: בדיאלוג בין פרעה נכה לבין יאשיהו פרעה מנסה לשכנעו שלא להשתתף בקרב .הוא מודיע ליאשיהו שלא מתכוון להילחם נגדו אלא ממהר לעזור לאשור ומוסיף שה' שלחו למשימה זו. על פי ספר דברי הימים הדוגל בגמול אישי סופו של יאשיהו הואעונש על חטאו ,שלא שמע לדברי פרעה שדבר ה' היה בפיו.

2.       נבואה:
קרא עזרא א'  1 – 11

ענה על סעיף א' חובה, ובחר שני סעיפים נוספים מסעיפים ב' - ד'.
א.      קרא פסוקים 2 - 3, 7 בקטע שלפניך.
1.   הבא שתי ראיות מפסוקים אלה, המוכיחות שהצהרת כורש  היא ביטוי של רצון טוב כלפי העם היהודי. (6 נק')
ראיות המוכיחות כי הצהרת כורש היא ביטוי של רצון טוב כלפי העם היהודי:
         בפס' 2 כורש אומר שה' פקד עליו להקים מחדש את מקדשו ההרוס שבירושלים.
         בפס' 3 משחרר כורש את העם היהודי מהגלות בבבל ומאפשר לגולים לשוב לארצם.
         בפס' 7 כורש מחזיר לרשות הקהילה היהודית את כלי ה' שנלקחו מבית המקדש.

      2. בפסוקים אלה אפשר למצוא סתירה בתפיסתו של כורש את האל. הסבר טענה זו. (5 נק')
בפסוקים מופיעות שתי תפיסות אלוהות מנוגדות:
      תפיסת אלוהות מקומית אלילית מופיעה בפס' 3 "הוא האלוהים אשר בירושלים",
     ותפיסת אלוהות אוניברסלית מונותאיסטית מופיעה בפס' 2, "נתן לי ה' אלוהי השמים" .

ב.      בהצהרת כורש פותחת תקופה חדשה בחיי העם.
      1.כיצד מכונה תקופה זו בתולדות העם, ואיזה חלק של העם חווה אותה? בסס את תשובתך על הכתוב.(3)
תקופה זו מכונה "שיבת ציון" והעם החווה אותה הם הגולים מיהודה שנמצאים בבל.
      בפס' 3 נאמר מי בכם מכל עמו ..ויעל לירושלים אשר ביהודה"
      וגם פס' 5-6, "ויקמו ראשי האבות....לעלות לבנות את בית ה' בירושלים".

2.   מי הם האנשים הנזכרים בפסוקים 4, 6 ואיזה תפקיד מייעד להם כורש בהצהרתו? (4 נק'
האנשים הנזכרים בפס' 4, ו-6 "וכל הנשאר..." וכל סביבותיהם..." הם הגולים שבוחרים להמשיך ולהשאר לחיות בבירת האמפריה בבבל, כורש מייעד להם את תפקיד התורמים והמממנים את פרוייקט השיבה לציון ובניית המקדש.

ג.    מהקטע שלפניך אפשר להבין כי הגולים הצליחו לשמור על זהותם המיוחדת בגלות בבל.
       הבא מהקטע שני דברים המוכיחים זאת, והסבר כל אחד מהם.(7 נק')
הוכחות לכך שגולי יהודה הצליחו לשמור על זהותם המיוחדת בגלות:
1. מי בכם מכל עמו-גולי יהודה הפ יישות נפרדת בתוך כל העמים הגולים.
2. "ויבן את בית ה' אלוהי ישראל"-ה' מכונה אלוהי ישראל,סימן שהגולים נקראו ישראל או גולי ישראל והדבר מעיד על זהותם.
3. ראשי האבות ליהודה ובנימין- בתקופת הגלות עדיין נשמרה זהות שבטית-יהודה ובנימין
4. "והכהנים והלווים"- בתקופת הגלות עדיין נשמר ייחודם של הכהנים והלווים בתוך העם.
ד.       קרא פסוק 7 שלפניך, וכן מלכים ב' כ"ה 13 - 14; עזרא ג' 11 - 13.
      אפשר לראות תהליך שמתחיל במלכים ב' כה', ממשיך בפסוק 7 שלפנינו ומסתיים בעזרא ג'.
      הסבר טענה זו, ובסס  את תשובתך על הכתובים.(7נק')
התהליך שמוצג ב-3 הכתובים מציג 3 שלבים.
   שלב ראשון במלכים ב' כה, חורבן המקדש והגלות.
   שלב שני  - שיבת ציון כורש מחזיר את כלי בית המקדש השבויים,
   שלב שלישי- חנוכת בית שני בעזרא ג'.3.       עלילות ראשית
קרא את בראשית ג' פסוקים 1-22
א.      קרא פסוקים 14- 19 שבקטע.
(1)   ציין  שתי דוגמאות של יסודות אטיולוגיים המצויים בקטע.(5 נק')
דוגמאות לסיפורים אטיולוגיים: א. הסיפור מסביר מדוע האישה יולדת בכאבים בעוד יתר בעלי החיים יולדים בקלות. ב. הסיפור מסביר מדוע יש איבה בין הנחש לבין בני האדם. ג. הסיפור מסביר מדוע האדם צריך לעבוד קשה על-מנת שהשדות יניבו תבואה. ד. הסיפור מסביר מדוע הנחש זוחל על גחונו.

2 הסבר כיצד עונשיהם של הנחש, האישה והאיש מבטאים את העקרון של מידה כנגד מידה.  (6 נק')
הנחש פיתה לאכול מהפרי המובחר ולכן יאכל כל חייו עפר,הנחש פיתה א האישה ואת יכולתה לסמוך עליו ולכן תהיה איבה תמידית בין האישה לנחש
האישה טעמה מפרי עץ הדעת בקלות ולכן את פרי בטנה תוציא בקושי.
האדם אכל בקלות ולכן כל חיי יתקשה להשעג אוכל

ב.      יש הטוענים שתיאור הנחש בפסוק 1 מדגיש את התנגדותה של התורה למיתוס. הוכח  טענה זו  על פי שני ביטויים מפסוק 1, והסבר כיצד ביטויים אלה מבטאים התנגדות למיתוס.(7 נק')
הנחש נחשב במזרח הקדום לאל, ולכן במיתוסים של המזרח הקדום הוא מוזכר רבות כאל. התנ"ך מנסה לרמוז שהנחש הוא יצור חי ככל היצורים, ושגם אותו ברא ה': "והנחש היה ערום מכל חית השדה, אשר עשה ה' אלוהים". מעבר לכך שמודגש שה' הוא שעשה את הנחש, גם מודגש שהנחש אמנם ערום (=ערמומי), אך הוא שייך למשפחת חיות השדה (ולא למשפחת האלים).

ג.        קרא בראשית ב' 21 – 25ובראשית ג'  1- 6, 16.
בפסוקים שלפניך  אפשר להבחין בארבעה מצבים בהתפתחות היחסים בין האיש לאישה.
-          האישה בעמדת נחיתות לעומת האיש
-           שוויון בין האיש לאישה
-           האישה יוזמת ואקטיבית
-           האישה שוב בעמדת נחיתות לעומת האיש
-          הבא מן הכתוב דוגמה לכל אחד ממצבים אלה (סה"כ ארבע דוגמאות), והסבר  את תשובתך .(7
נק')
ארבעת המצבים:
  • האישה בעמדת נחיתות- האישה נבראה מצלעו של האיש והוא זה שמעניק לה את שמה. הציטוט מופיע בבראשית ב' 21-23
  • שוויון- הנישואין והקשר המיני מעידים על שוויון, ב', 24, או דברי הנחש "והייתם כאלוהים..."ג' 5 רומזים על מצב של שוויון.
  • האישה אקטיבית- מדברת עם הנחש, בוחנת את הפרי, אוכלת ומפתה את האיש לאכול. הציטוטים הרלוונטים מופיעים בבראשית ג, 2-6.
  • האישה שוב בעמדת נחיתות- "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", כלומר האיש שולט באישה.

ד.       בפרק ג' פסוקים 1, 4- 5 חוזר הנחש על דברי אלהים שבפרק ב' 16- 17 בשינויים.
ציין  שני שינויים בדברי הנחש, הסבר  את הסיבה לגבי כל שינוי, והסבר מה ניתן ללמוד מן
השינויים על דמותו של הנחש בסיפור. (7 נק')
שני שינויים בדברי הנחש: הצו- 1. הצו- "כי ביום אכלך ממנו מות תמות" הנחש- "לא מות תמותון", הנחש סותר את דברי אלוהים , ביטול דברי האל באופן החלטי מתוך תחושת ביטחון וידיעה עשוי להוביל לפיתוייה של האישה.2. הנחש מספק נימוק מדוע לא ייגזר גזר דין מוות על האוכל מעץ הדעת, האל יודע שפעולת האכילה תפקח את עיניהם ותקנה להם ידיעת הטוב והרע "והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע". ההסבר המנומק עשוי לגרום לאישה להתפתות.

4.   קרא בראשית, י"ב, 1-9.
א.      קרא פסוקים 6-7 בקטע שלפניך.
יש הרואים קושי באזכור "והכנעני אז בארץ" (פסוק 6) לאור ההבטחה שניתנת לאברם בפסוק 7, ואת הפתרון לקושי בבראשית, ט"ו, 13-18.
הסבר מהו הקושי, ומהו הפתרון.(11 נק')
הקושי: כיצד ה' מבטיח את הארץ לזרעו של אברהם-אם למעשה הארץ מיושבת בתושבי כנען?
הפתרון: ההבטחה לאברהם היא לא לימי אברהם עצמו אלא ההבטחה היא לעתיד הרחוק. מבראשית ט"ו נראה שרק לאחר שהכנענים יעשו חטאים רבים שעליהם יצטרכו להיענש-רק אז יגרשם ה' מהארץ כעונש ואז הארץ תינתן לצאצאי אברהם.

ב.      בפסוקים 1-5 חוזר השורש ה-ל-כ פעמים אחדות.
לפניך פירוש של י' קיל לפסוק 4:
 (1)  במה שונה משמעות השורש ה-ל-כ לפי פירוש זה ממשמעות השורש ה-ל-כ בפסוק 5? 
       (3 נקודות)
מפסוק 5 משתמע שמדבר בהליכה פיזית: אברהם הולך בדרכו לארץ כנען.לפי פירושו של י' קיל מדובר בנכונות של אברהם ובכוונה שלו ללכת,כלומר אברהם מחליט בליבו ובמחשבתו למלא את צו ה' וללכת בדרכו ובדרך האמונה בו.

(2)  ציין ארבעה פרטים מפסוקים 1-5, המעידים על הקושי הגדול בהליכתו של אברהם.
       (4 נקודות)
אברהם עוזב  את משפחתו הקרובה לו ביותר, עוזב עם רכוש רב, כשהוא מבוגר בן 175, לוקח אחריות על אשתו ועל האחיין שלו, יוצא למקום לא ידוע.

 ג.      קרא את המדרש הבא המסביר את המשפט "ואת הנפש אשר עשו בחרן" בפסוק 5
1.       מהם שני הקשיים בביטוי המצוטט לעיל וכיצד במדרש פותרים כל אחד מהקשיים? (5 נק' )
הקושי הראשון מדוע עשו נפשות? והרי רק ה' יכול לברוא או לעשות נפשות ולא אדם?
פתרון המדרש: הרעיון המסתתר מאחורי משפט זה הוא שאדם המגייר עובד אלילים הוא כאילו עושה אותו או בורא אותו מחדש
הקושי השני: למה ברבים? מי אלה שעשו נפשות?
פתרון: המשפט בלשון רבים שכן גם שרה וגם אברהם שקדו על הגיור.אברהם גייר את הגברים ושרה  את הנשים.
2.       הסבר את הביטוי "לעשות נפשות" בימינו. (2 נק')
בימינו המשמעות לגייס אנשים לרעיון ולאמונה מסויימת

ד.      קרא פסוקים 2-3, 7, בקטע שלפניך וכן בראשית, כ"ב, 17-18.
בניסיון הראשון של אברהם ובניסיון העקדה ניתנות לאברהם הבטחות.
כתוב שלוש הבטחות המשותפות לשני הכתובים האלה.(7 נק')
ברכה אישית:ברך אברככך, ריבוי הזרע: "והרבה ארבה את זרעך...", בזכותו יבורכו כל גויי הארץ"והתברכו בזרעך כל גויי הארץ"5.  קרא בראשית, ט"ו, 1-18.

ענה על סעיף א' חובה, ובחר שני סעיפים נוספים מסעיפים ב' - ד'

א.      קרא פסוקים 1-4.
בתעודה מהעיר הקדומה נוזי נאמר כי מי שהיה חשוך בנים היה מאמץ לו עבד ליורש, בתנאי שעבד זה ישרת אותו בחייו ויספוד לו לאחר מותו.
הסבר כיצד אפשר ללמוד מפסוקים 1-4 על מנהג דומה.(11 נק')
אברהם שמרגיש כי סיכוייו  להביא ילד משלו הנם קלושים מבקש מה' כי יתיר לו למנות את אליעזר דמשק משרתו כיורשו
ב.      "[...] ויחשבה לו צדקה" (פסוק 6)
יש המפרשים שהמילה "לו" מתייחסת לאברהם, ויש המפרשים כי היא מתייחסת לה'.
(1)               מה נחשב לצדקה, לפי כל אחד מהפירושים?    (4 נקודות)
אברהם מחשיב את הבטחת ה' כצדקה: כלומר כחסד של ה' כלפיו.
ה' מחשיב את אמונתו של אברהם בו לדבר צדקה: כלומר רואה זאת לזכותו של אברהם.
(2)   מהי הבעיה התיאולוגית (דתית, אמונית) המתעוררת אם מייחסים את המילה לה'?  (3 נק')
בפרוש הראשון יש בעיה תיאולוגית. אברהם רואה בהבטחת ה' מעשה צדקה וחסד,מכך משתמע שאברהם כביכול נותן "ציון הערכה "לה' והדבר מנמיך מכבודו של ה'
ג. (1)      מה הן שתי ההבטחות שה' מבטיח לאברם בפסוקים 4, 7?  (4 נקודות)
הבטחת הארץ (7) והבטחת הזרע(4)
              (2)      בשתי ההבטחות משתמש הכתוב באותו שורש (פועל).
                        מהו השורש המשותף, וכיצד הוא קושר בין שתי ההבטחות?   (3 נקודות)
השורש המשותף הוא י.ר.ש והוא מתקשר לשתי ההבטחות כך: ה' יעניק לאברהם יורשים,צאצאים-והם יירשו את הארץ
ד. קרא בראשית טו 8, 17-21
1. הסבר את הקשר בין שאלת אברהם בפסוק 8 לבין הנאמר בפסוקים 17-21(3 נק')
הקשר: בפסוק 8 אברהם שאל:"במה אדע כי אירשנה"? בפסוקים 17-21 ה' משיב על שאלתו באמצעות כריתת ברית:ה' עובר בין בתרי החיות ובכך הוא מתחייב לבצע את ההבטחה של ירושת הארץ.
2.לאיזה אירוע היסטורי רומז פסוק 17 (תוכלו להיעזר בשמות י"ג),ומהי המשמעות הסמלית של הנעשה בפסוק במסגרת הברית בין הביתרים . (4 נק')
תנור  העשן ולפיד האש הם רמז לעמוד הענן ולעמוד האש שליוו את בני ישראל ביציאת מצריים ובמעבר ים סוף,אז הם סימלו את הגת ה' עליהם. במעמד הברית הם מסמלים את כבוד ה' שעובר בין הבתרים ומתחייב לממש את הבטחתו על ירושת הארץשאלת אנסין

קרא שמות, ג', 15-1.

ענה על שאלה 1 (חובה).
1.       הקטע שלפניך בנוי משני חלקים: בחלק הראשון חוזר הפועל רא"ה, ובחלק השני חוזר הפועל של"ח.
משה ראה את התגלות ה' בסנה, בזמן ההתגלות ה' אומר למשה שראה את עוניו של העם ולכן משה נבחר להיות שליח ה' שיציל את העם.הראיה היא הגורם שמביא לתוצאת שליחותו של משה.
 בין שני חלקי הקטע בעזרת פעלים אלה. (4 נק')   
ענה על שתיים מהשאלות 4-2.
2.      א.   "ומשה היה רעה את צאן יתרו" (פסוק 1).
קרא את המדרש שלפניך (שמות רבה, ב', ב'):
לפי המדרש, מדוע בחר אלוהים במשה כדי לבצע את השליחות?  (2 נק')  
משה נבחר ע"י האלוהים לבצע את השליחות עפ"י המדרש כי קיימת בו מידת הרחמים.
                          
ב.            קרא מלכים א, י"ט, 16-13.
     יש הטוענים כי תגובת אליהו המתוארת בפסוק 14 גרמה למסופר בפסוק 16.
     במה שונה דמותו של אליהו, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתגובתו (בפסוק 14), מדמותו של משה, המתוארת במדרש שבסעיף א?   (2 נק')
משה בניגוד לאליהו מבין את צאן מרעיתו וחומל עליו,בעוד שאליהו כועס עליהם ורואה במעשי העם חטא שעל האלוהים להעניש, לכן אליהו מועל בתפקידו כנביא, וזו הסיבה שה' מפטר  אותו מתפקידו.

 3.      קרא פסוקים 15-10 שלפניך, וכן ירמיה, א', 9-5.
א.   מה משותף לתגובות של משה ושל ירמיהו על השליחות? בסס את תשובתך על הכתובים.      (2 נק')
משה וירמיהו  דוחים את המינוי, ירמיה אומר" אהה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי", ומשה אומר:" מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים".

ב.  מה משותף לתגובת אלוהים על דברי משה ולתגובת אלוהים על דברי ירמיהו?  (2 נק')
בשני המקרים אלוהים מעודד את השליח ומבטיח לו את הגנתו
 4.      המילה "אהיה" חוזרת שלוש פעמים בפסוק 14 שלפניך.
קרא את המדרש שלפניך (שמות רבה, ג', ו'):
כתוב בלשונך כיצד מסביר המדרש את החזרה על המילה "אהיה" שלוש פעמים בפסוק (4 נק').
המדרש מסביר את הופעת המילה "אהיה" שלוש פעמים כמילה המאפיינת את נצחיות האל,  האל היה בעבר, הוא הווה בהווה, והוא יהיה גם בעתיד.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה