יום חמישי, 31 בינואר 2013

מחוון מיני מתכונת שנייה תשע"ג


מחוון מיני מתכונת שנייה תשע"ג


ה ש א ל ו ת
פרק ראשון – קטעים שנלמדו (88 נקודות)

ענה על 4 שאלות מתוך השאלות 1-5 (לכל שאלה 25 נקודות)
בכל שאלה שבחרת סעיף א' הוא חובה (11 נקודות)
ועל שניים  מהסעיפים ב-ד (7 נקודות לכל סעיף)

1.       הסטוריוגרפיה:
קרא מלכים ב' כג' ודברים יב' 1 – 14

ענה על סעיף א' חובה, ובחר שני סעיפים נוספים מסעיפים ב' - ד'.
א.      קרא מלכים ב' כג' 4 - 8
1.       הצג שני עקרונות דויטרונומיסטים (ברוח ספר דברים) שאותם יאשיהו מיישם.(6 נק')
2.       הסביר כיצד מעשיו של יאשיהו מדגימים עקרונות אלה.(5 נק')
במרכז התפיסה הדויטררונומיסטית עומד ריכוז הפולחן (הכרחי לציין בתשובה את עניין ריכוז הפולחן במילים אלו).וביטול העבודה האלילית . בדברים יב 2-3 ישנה דרישה להשמיד כל זכר לתרבות האלילית שהייתה קיימת בארץ " אבד תאבדון את כל המקומות שעבדו שם הגויים.."
בדברים יב 5-8 הדרישה לעבוד את ה' רק במקום שיבחר"אל המקום אשר יבחר ה' לשכנו תדרשו.."
פסוק זה מתאר את רעיון ריכוז הפולחן שיישם יאשיהו: הוא מרכז את הפולחן במקום אחד; מנתץ את שאר מקומות הפולחן והעבודה הזרה
תתקבל גם תשובה לגבי קיום חג הפסח

ב.      קרא את דברי מ' ויינפלד (עיבוד על פי מאמר  "המפנה בתפיסת האלוהות והפולחן בספר דברים"):
            "הקורבן עצמו אינו נחוץ לאל, הוא רק מהווה ביטוי של תודה לאל, ובזה כל חשיבותו... [...]      כל עיקרו של הזבח איננו בא אלא לתמוך באנשים עניים".
1.       מה הן שתי מטרות הפולחן בדברים, לפי ויינפלד? הבא מהפסוקים ביסוס לכל אחת מן  המטרות האלה. (4 נק'). 
מטרה אחת להודות לאל והעיקר הוא התמיכה באנשים עניים. (צריך לצטט)
2.       מהו הקשר בין חוק ריכוז הפולחן לבין החובה לדאוג ללוי? (3 נק').
כאשר מבטלים את כל הבמות אין לשכוח את כל מי שכרגע מובטל בשל ביטול הבמות ולדאוג לו לאוכל ופרנסה.

ג.        קרא מלכים ב' כג'. בפסוקים אלה מוזכרים חטאים של מלכי יהודה שונים בעבר. במה חמורים חטאי מנשה מחטאי המלכים האחרים? (7 נק')
חטאי מנשה חמורים יותר מחטאי המלכים האחרים,כיוון שהוא העז לשים את המזבחות האליליים בחצרות בית ה'" ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית ה' נתץ המלך"

ד.      קרא דברי הימים ב' לה' 20 - 24, ופסוקים 29 - 30 במלכים ב' כג'.
      יש הטוענים שבדברי הימים נוסף דו שיח בין יאשיהו לבין  פרעה נכה בגלל  הקושי בתורת הגמול          הקיים במלכים.
1.       הסבירו  מהו הקושי המתעורר בספר מלכים  לגבי מותו של יאשיהו.(2 נק')
יאשיהו היה מלך צדיק וטוב אך על פי מלכים ב מת בדמי ימיו במלחמה נגד מצריים. מותו מעורר בעיה מבחינת תורת הגמול.כיצד מלך צדיק זה לא האריך ימים ומדוע סופו היה כה מר?
2.       ציינו שני פרטים בדברי מלך מצרים בדו שיח בספר דברי הימים, וכיצד תוספת הדו שיח פותרת את הקושי שהצגתם  בסעיף א'.(5 נק')
התוספות בדברי הימים: בדיאלוג בין פרעה נכה לבין יאשיהו פרעה מנסה לשכנעו שלא להשתתף בקרב .הוא מודיע ליאשיהו שלא מתכוון להילחם נגדו אלא ממהר לעזור לאשור ומוסיף שה' שלחו למשימה זו. על פי ספר דברי הימים הדוגל בגמול אישי סופו של יאשיהו הואעונש על חטאו ,שלא שמע לדברי פרעה שדבר ה' היה בפיו.

2.       נבואה:
קרא עזרא א'  1 – 11

ענה על סעיף א' חובה, ובחר שני סעיפים נוספים מסעיפים ב' - ד'.
א.      קרא פסוקים 2 - 3, 7 בקטע שלפניך.
1.   הבא שתי ראיות מפסוקים אלה, המוכיחות שהצהרת כורש  היא ביטוי של רצון טוב כלפי העם היהודי. (6 נק')
ראיות המוכיחות כי הצהרת כורש היא ביטוי של רצון טוב כלפי העם היהודי:
         בפס' 2 כורש אומר שה' פקד עליו להקים מחדש את מקדשו ההרוס שבירושלים.
         בפס' 3 משחרר כורש את העם היהודי מהגלות בבבל ומאפשר לגולים לשוב לארצם.
         בפס' 7 כורש מחזיר לרשות הקהילה היהודית את כלי ה' שנלקחו מבית המקדש.

      2. בפסוקים אלה אפשר למצוא סתירה בתפיסתו של כורש את האל. הסבר טענה זו. (5 נק')
בפסוקים מופיעות שתי תפיסות אלוהות מנוגדות:
      תפיסת אלוהות מקומית אלילית מופיעה בפס' 3 "הוא האלוהים אשר בירושלים",
     ותפיסת אלוהות אוניברסלית מונותאיסטית מופיעה בפס' 2, "נתן לי ה' אלוהי השמים" .

ב.      בהצהרת כורש פותחת תקופה חדשה בחיי העם.
      1.כיצד מכונה תקופה זו בתולדות העם, ואיזה חלק של העם חווה אותה? בסס את תשובתך על הכתוב.(3)
תקופה זו מכונה "שיבת ציון" והעם החווה אותה הם הגולים מיהודה שנמצאים בבל.
      בפס' 3 נאמר מי בכם מכל עמו ..ויעל לירושלים אשר ביהודה"
      וגם פס' 5-6, "ויקמו ראשי האבות....לעלות לבנות את בית ה' בירושלים".

2.   מי הם האנשים הנזכרים בפסוקים 4, 6 ואיזה תפקיד מייעד להם כורש בהצהרתו? (4 נק'
האנשים הנזכרים בפס' 4, ו-6 "וכל הנשאר..." וכל סביבותיהם..." הם הגולים שבוחרים להמשיך ולהשאר לחיות בבירת האמפריה בבבל, כורש מייעד להם את תפקיד התורמים והמממנים את פרוייקט השיבה לציון ובניית המקדש.

ג.    מהקטע שלפניך אפשר להבין כי הגולים הצליחו לשמור על זהותם המיוחדת בגלות בבל.
       הבא מהקטע שני דברים המוכיחים זאת, והסבר כל אחד מהם.(7 נק')
הוכחות לכך שגולי יהודה הצליחו לשמור על זהותם המיוחדת בגלות:
1. מי בכם מכל עמו-גולי יהודה הפ יישות נפרדת בתוך כל העמים הגולים.
2. "ויבן את בית ה' אלוהי ישראל"-ה' מכונה אלוהי ישראל,סימן שהגולים נקראו ישראל או גולי ישראל והדבר מעיד על זהותם.
3. ראשי האבות ליהודה ובנימין- בתקופת הגלות עדיין נשמרה זהות שבטית-יהודה ובנימין
4. "והכהנים והלווים"- בתקופת הגלות עדיין נשמר ייחודם של הכהנים והלווים בתוך העם.
ד.       קרא פסוק 7 שלפניך, וכן מלכים ב' כ"ה 13 - 14; עזרא ג' 11 - 13.
      אפשר לראות תהליך שמתחיל במלכים ב' כה', ממשיך בפסוק 7 שלפנינו ומסתיים בעזרא ג'.
      הסבר טענה זו, ובסס  את תשובתך על הכתובים.(7נק')
התהליך שמוצג ב-3 הכתובים מציג 3 שלבים.
   שלב ראשון במלכים ב' כה, חורבן המקדש והגלות.
   שלב שני  - שיבת ציון כורש מחזיר את כלי בית המקדש השבויים,
   שלב שלישי- חנוכת בית שני בעזרא ג'.3.       עלילות ראשית
קרא את בראשית ג' פסוקים 1-22
א.      קרא פסוקים 14- 19 שבקטע.
(1)   ציין  שתי דוגמאות של יסודות אטיולוגיים המצויים בקטע.(5 נק')
דוגמאות לסיפורים אטיולוגיים: א. הסיפור מסביר מדוע האישה יולדת בכאבים בעוד יתר בעלי החיים יולדים בקלות. ב. הסיפור מסביר מדוע יש איבה בין הנחש לבין בני האדם. ג. הסיפור מסביר מדוע האדם צריך לעבוד קשה על-מנת שהשדות יניבו תבואה. ד. הסיפור מסביר מדוע הנחש זוחל על גחונו.

2 הסבר כיצד עונשיהם של הנחש, האישה והאיש מבטאים את העקרון של מידה כנגד מידה.  (6 נק')
הנחש פיתה לאכול מהפרי המובחר ולכן יאכל כל חייו עפר,הנחש פיתה א האישה ואת יכולתה לסמוך עליו ולכן תהיה איבה תמידית בין האישה לנחש
האישה טעמה מפרי עץ הדעת בקלות ולכן את פרי בטנה תוציא בקושי.
האדם אכל בקלות ולכן כל חיי יתקשה להשעג אוכל

ב.      יש הטוענים שתיאור הנחש בפסוק 1 מדגיש את התנגדותה של התורה למיתוס. הוכח  טענה זו  על פי שני ביטויים מפסוק 1, והסבר כיצד ביטויים אלה מבטאים התנגדות למיתוס.(7 נק')
הנחש נחשב במזרח הקדום לאל, ולכן במיתוסים של המזרח הקדום הוא מוזכר רבות כאל. התנ"ך מנסה לרמוז שהנחש הוא יצור חי ככל היצורים, ושגם אותו ברא ה': "והנחש היה ערום מכל חית השדה, אשר עשה ה' אלוהים". מעבר לכך שמודגש שה' הוא שעשה את הנחש, גם מודגש שהנחש אמנם ערום (=ערמומי), אך הוא שייך למשפחת חיות השדה (ולא למשפחת האלים).

ג.        קרא בראשית ב' 21 – 25ובראשית ג'  1- 6, 16.
בפסוקים שלפניך  אפשר להבחין בארבעה מצבים בהתפתחות היחסים בין האיש לאישה.
-          האישה בעמדת נחיתות לעומת האיש
-           שוויון בין האיש לאישה
-           האישה יוזמת ואקטיבית
-           האישה שוב בעמדת נחיתות לעומת האיש
-          הבא מן הכתוב דוגמה לכל אחד ממצבים אלה (סה"כ ארבע דוגמאות), והסבר  את תשובתך .(7
נק')
ארבעת המצבים:
  • האישה בעמדת נחיתות- האישה נבראה מצלעו של האיש והוא זה שמעניק לה את שמה. הציטוט מופיע בבראשית ב' 21-23
  • שוויון- הנישואין והקשר המיני מעידים על שוויון, ב', 24, או דברי הנחש "והייתם כאלוהים..."ג' 5 רומזים על מצב של שוויון.
  • האישה אקטיבית- מדברת עם הנחש, בוחנת את הפרי, אוכלת ומפתה את האיש לאכול. הציטוטים הרלוונטים מופיעים בבראשית ג, 2-6.
  • האישה שוב בעמדת נחיתות- "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", כלומר האיש שולט באישה.

ד.       בפרק ג' פסוקים 1, 4- 5 חוזר הנחש על דברי אלהים שבפרק ב' 16- 17 בשינויים.
ציין  שני שינויים בדברי הנחש, הסבר  את הסיבה לגבי כל שינוי, והסבר מה ניתן ללמוד מן
השינויים על דמותו של הנחש בסיפור. (7 נק')
שני שינויים בדברי הנחש: הצו- 1. הצו- "כי ביום אכלך ממנו מות תמות" הנחש- "לא מות תמותון", הנחש סותר את דברי אלוהים , ביטול דברי האל באופן החלטי מתוך תחושת ביטחון וידיעה עשוי להוביל לפיתוייה של האישה.2. הנחש מספק נימוק מדוע לא ייגזר גזר דין מוות על האוכל מעץ הדעת, האל יודע שפעולת האכילה תפקח את עיניהם ותקנה להם ידיעת הטוב והרע "והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע". ההסבר המנומק עשוי לגרום לאישה להתפתות.

4.   קרא בראשית, י"ב, 1-9.
א.      קרא פסוקים 6-7 בקטע שלפניך.
יש הרואים קושי באזכור "והכנעני אז בארץ" (פסוק 6) לאור ההבטחה שניתנת לאברם בפסוק 7, ואת הפתרון לקושי בבראשית, ט"ו, 13-18.
הסבר מהו הקושי, ומהו הפתרון.(11 נק')
הקושי: כיצד ה' מבטיח את הארץ לזרעו של אברהם-אם למעשה הארץ מיושבת בתושבי כנען?
הפתרון: ההבטחה לאברהם היא לא לימי אברהם עצמו אלא ההבטחה היא לעתיד הרחוק. מבראשית ט"ו נראה שרק לאחר שהכנענים יעשו חטאים רבים שעליהם יצטרכו להיענש-רק אז יגרשם ה' מהארץ כעונש ואז הארץ תינתן לצאצאי אברהם.

ב.      בפסוקים 1-5 חוזר השורש ה-ל-כ פעמים אחדות.
לפניך פירוש של י' קיל לפסוק 4:
 (1)  במה שונה משמעות השורש ה-ל-כ לפי פירוש זה ממשמעות השורש ה-ל-כ בפסוק 5? 
       (3 נקודות)
מפסוק 5 משתמע שמדבר בהליכה פיזית: אברהם הולך בדרכו לארץ כנען.לפי פירושו של י' קיל מדובר בנכונות של אברהם ובכוונה שלו ללכת,כלומר אברהם מחליט בליבו ובמחשבתו למלא את צו ה' וללכת בדרכו ובדרך האמונה בו.

(2)  ציין ארבעה פרטים מפסוקים 1-5, המעידים על הקושי הגדול בהליכתו של אברהם.
       (4 נקודות)
אברהם עוזב  את משפחתו הקרובה לו ביותר, עוזב עם רכוש רב, כשהוא מבוגר בן 175, לוקח אחריות על אשתו ועל האחיין שלו, יוצא למקום לא ידוע.

 ג.      קרא את המדרש הבא המסביר את המשפט "ואת הנפש אשר עשו בחרן" בפסוק 5
1.       מהם שני הקשיים בביטוי המצוטט לעיל וכיצד במדרש פותרים כל אחד מהקשיים? (5 נק' )
הקושי הראשון מדוע עשו נפשות? והרי רק ה' יכול לברוא או לעשות נפשות ולא אדם?
פתרון המדרש: הרעיון המסתתר מאחורי משפט זה הוא שאדם המגייר עובד אלילים הוא כאילו עושה אותו או בורא אותו מחדש
הקושי השני: למה ברבים? מי אלה שעשו נפשות?
פתרון: המשפט בלשון רבים שכן גם שרה וגם אברהם שקדו על הגיור.אברהם גייר את הגברים ושרה  את הנשים.
2.       הסבר את הביטוי "לעשות נפשות" בימינו. (2 נק')
בימינו המשמעות לגייס אנשים לרעיון ולאמונה מסויימת

ד.      קרא פסוקים 2-3, 7, בקטע שלפניך וכן בראשית, כ"ב, 17-18.
בניסיון הראשון של אברהם ובניסיון העקדה ניתנות לאברהם הבטחות.
כתוב שלוש הבטחות המשותפות לשני הכתובים האלה.(7 נק')
ברכה אישית:ברך אברככך, ריבוי הזרע: "והרבה ארבה את זרעך...", בזכותו יבורכו כל גויי הארץ"והתברכו בזרעך כל גויי הארץ"5.  קרא בראשית, ט"ו, 1-18.

ענה על סעיף א' חובה, ובחר שני סעיפים נוספים מסעיפים ב' - ד'

א.      קרא פסוקים 1-4.
בתעודה מהעיר הקדומה נוזי נאמר כי מי שהיה חשוך בנים היה מאמץ לו עבד ליורש, בתנאי שעבד זה ישרת אותו בחייו ויספוד לו לאחר מותו.
הסבר כיצד אפשר ללמוד מפסוקים 1-4 על מנהג דומה.(11 נק')
אברהם שמרגיש כי סיכוייו  להביא ילד משלו הנם קלושים מבקש מה' כי יתיר לו למנות את אליעזר דמשק משרתו כיורשו
ב.      "[...] ויחשבה לו צדקה" (פסוק 6)
יש המפרשים שהמילה "לו" מתייחסת לאברהם, ויש המפרשים כי היא מתייחסת לה'.
(1)               מה נחשב לצדקה, לפי כל אחד מהפירושים?    (4 נקודות)
אברהם מחשיב את הבטחת ה' כצדקה: כלומר כחסד של ה' כלפיו.
ה' מחשיב את אמונתו של אברהם בו לדבר צדקה: כלומר רואה זאת לזכותו של אברהם.
(2)   מהי הבעיה התיאולוגית (דתית, אמונית) המתעוררת אם מייחסים את המילה לה'?  (3 נק')
בפרוש הראשון יש בעיה תיאולוגית. אברהם רואה בהבטחת ה' מעשה צדקה וחסד,מכך משתמע שאברהם כביכול נותן "ציון הערכה "לה' והדבר מנמיך מכבודו של ה'
ג. (1)      מה הן שתי ההבטחות שה' מבטיח לאברם בפסוקים 4, 7?  (4 נקודות)
הבטחת הארץ (7) והבטחת הזרע(4)
              (2)      בשתי ההבטחות משתמש הכתוב באותו שורש (פועל).
                        מהו השורש המשותף, וכיצד הוא קושר בין שתי ההבטחות?   (3 נקודות)
השורש המשותף הוא י.ר.ש והוא מתקשר לשתי ההבטחות כך: ה' יעניק לאברהם יורשים,צאצאים-והם יירשו את הארץ
ד. קרא בראשית טו 8, 17-21
1. הסבר את הקשר בין שאלת אברהם בפסוק 8 לבין הנאמר בפסוקים 17-21(3 נק')
הקשר: בפסוק 8 אברהם שאל:"במה אדע כי אירשנה"? בפסוקים 17-21 ה' משיב על שאלתו באמצעות כריתת ברית:ה' עובר בין בתרי החיות ובכך הוא מתחייב לבצע את ההבטחה של ירושת הארץ.
2.לאיזה אירוע היסטורי רומז פסוק 17 (תוכלו להיעזר בשמות י"ג),ומהי המשמעות הסמלית של הנעשה בפסוק במסגרת הברית בין הביתרים . (4 נק')
תנור  העשן ולפיד האש הם רמז לעמוד הענן ולעמוד האש שליוו את בני ישראל ביציאת מצריים ובמעבר ים סוף,אז הם סימלו את הגת ה' עליהם. במעמד הברית הם מסמלים את כבוד ה' שעובר בין הבתרים ומתחייב לממש את הבטחתו על ירושת הארץשאלת אנסין

קרא שמות, ג', 15-1.

ענה על שאלה 1 (חובה).
1.       הקטע שלפניך בנוי משני חלקים: בחלק הראשון חוזר הפועל רא"ה, ובחלק השני חוזר הפועל של"ח.
משה ראה את התגלות ה' בסנה, בזמן ההתגלות ה' אומר למשה שראה את עוניו של העם ולכן משה נבחר להיות שליח ה' שיציל את העם.הראיה היא הגורם שמביא לתוצאת שליחותו של משה.
 בין שני חלקי הקטע בעזרת פעלים אלה. (4 נק')   
ענה על שתיים מהשאלות 4-2.
2.      א.   "ומשה היה רעה את צאן יתרו" (פסוק 1).
קרא את המדרש שלפניך (שמות רבה, ב', ב'):
לפי המדרש, מדוע בחר אלוהים במשה כדי לבצע את השליחות?  (2 נק')  
משה נבחר ע"י האלוהים לבצע את השליחות עפ"י המדרש כי קיימת בו מידת הרחמים.
                          
ב.            קרא מלכים א, י"ט, 16-13.
     יש הטוענים כי תגובת אליהו המתוארת בפסוק 14 גרמה למסופר בפסוק 16.
     במה שונה דמותו של אליהו, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתגובתו (בפסוק 14), מדמותו של משה, המתוארת במדרש שבסעיף א?   (2 נק')
משה בניגוד לאליהו מבין את צאן מרעיתו וחומל עליו,בעוד שאליהו כועס עליהם ורואה במעשי העם חטא שעל האלוהים להעניש, לכן אליהו מועל בתפקידו כנביא, וזו הסיבה שה' מפטר  אותו מתפקידו.

 3.      קרא פסוקים 15-10 שלפניך, וכן ירמיה, א', 9-5.
א.   מה משותף לתגובות של משה ושל ירמיהו על השליחות? בסס את תשובתך על הכתובים.      (2 נק')
משה וירמיהו  דוחים את המינוי, ירמיה אומר" אהה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי", ומשה אומר:" מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים".

ב.  מה משותף לתגובת אלוהים על דברי משה ולתגובת אלוהים על דברי ירמיהו?  (2 נק')
בשני המקרים אלוהים מעודד את השליח ומבטיח לו את הגנתו
 4.      המילה "אהיה" חוזרת שלוש פעמים בפסוק 14 שלפניך.
קרא את המדרש שלפניך (שמות רבה, ג', ו'):
כתוב בלשונך כיצד מסביר המדרש את החזרה על המילה "אהיה" שלוש פעמים בפסוק (4 נק').
המדרש מסביר את הופעת המילה "אהיה" שלוש פעמים כמילה המאפיינת את נצחיות האל,  האל היה בעבר, הוא הווה בהווה, והוא יהיה גם בעתיד.


בראשית – שאלות תשובות


בראשית – שאלות תשובות

1. מהי מסגרת התיאור של פרשת בריאת העולם?
1. פתיחה בשבע יחידות ספרותיות פסקאות שסממנים חיצוניים מפרידים ביניהם
    פתיחה 1-2 ויאמר אלוהים ויהי ערב ויהי בוקר
    פסקה שביעית – מגיע הסיפור לשיא
2. 3 יסודות קדמונים לא הוכללו במעשה הבריאה מהם?
2. הארץ – לפני שנבראה היתה תוהו ובוהו
    חושך – שהוא מהות של עצמו
    מים – שבתחילה כיסו את הכל
3. מה פירוש למינהו?
3. לסוגיו כלומר כל מין יוצר זרעים שממנו מתפתחים צמחים הדומים לו שייכים לאותה משפחה
4. מהו עץ החיים?
4. עץ מופלא שהאוכל מפירותיו זוכה בחיי נצח יכולה להיות אכילה חד פעמים או חוזרת ונשנית
5. בריאת האישה לפי פרק א' בריאת האישה לפי פרק ב'?
5. פרק א' זכר ונקבה ברא אותם בצורה שיוויונית
    פרק ב' נברית בתום תהליך הבריאה מצלעו של האיש
6. על מה הושתתה האמונה "חי נצח" לנחש?
6. הנחש משיל את עורו הוא מתחדש בעלילת גלגלמש הגיבור מנסה לזכות בחיי נצח לאחר תלאות הוא     
    משיג מתחתית הים צמח שיש בכוחו לחדש את הנעורים והנחש גוזל לו אותו וכך הוא מתחייה מחדש
7. מהו המשפט הראשון בתולדות האנושות?
7. משפט אדם וחווה אלוהים הוא החוקר וגם התובע גם גוזר את העונש המשפט הראשון הוא ממלא את
    כל התפקידים
8.מה פירוש "לוטש כל חורש חרושת ברזל"?
8. לוטש הוא למעשה אבי כל עובדי המתכת כל הנפחים
9. מהם שני סיפורי הבריאה עמוד על 2-3 הבחהות ביניהם?
9. 2 הסיפורים א1-ב3, ב4-ג הבדלים בסיפור הראשון הבריאה במאמר (האל מצווה והדברים קורים)\
    התאור השני ארוך – תיאור קורותיו של האדם בגם עדן האל יוצר בידיו נוטע עושה את האדם וכד'
    סדר הבריאה – צמחים חיות ובסוף האדם זכר ונקבה כאחד בסיפור השני האדם אח"כ עצים חיות
    ובסוף האישה
10. מהי מטרתו העיקרית של סיפור הבריאה הראשון?
10. לתת ביסוס רעיוני דתי חברתי לשבת 6 ימים ברא את השמים והארץ וביום השביעי שבת
11. מהו המיתוס הבבלי "אנומה אלוש"?
11. זהו המיתוס שבו נשתמר סיפור הבריאה השלם ביותר המיתוס מייחס את בריאת העולם לאל מרדוק
      (האל העליון של בבל) החומר הקדמון שממנו נברא העולם היה האל אפסו (אל המים המתוקים)
      ובת זוגתו טאמת (אלת התהום המלוחים) מרדוק הרג את טאמת חצה את גוויתה לשניים מהחלק
      העליון ברא את הרקיע ומהחלק התחתון ברא את המים שמתחת לרקיע
12. מה נוכל לומר על כך שפריטים משותפים קיימים בין סיפורי הבריאה בראשית במקרא לבין
      סיפורי המקרא המסופתמים?
12. נוכל לומר שפרק הבריאה במקרא יונק מן המורשת העשירה של מסורות המזרח הקדום זה בא לידי
      ביטוי בתאור מצב של לפני הבריאה הבריאה ע"י מאמר מנוחה לאחר הבריאה בריאת האדם בצלם
      אלוהים ועוד.
13. "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" איזו יחדת זמן לפנינו?
13. היממה הראשונה בתולדות העולם הכוונה שהיום מתחיל בערב ונמשך כל היום שלמחרת עד הבוקר
      היממה מתחילה מערב עד ערב
14. במקרא חל תהליך של דה – מיתולוגיזציה הסבר?
14. היצורים הקדמונים שאלוהים נלחם בהם לפני הבריאה אינם נחשבים ליצורים אלוהיים אלא רק
      למפלצות ים (עפ"מסורת מזרח קדום) המקרא מטהר את החומר מהיסודות המיתולוגיים
15

15. "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" הסבר את הפסוק?
15. ראשית 1 משמעי – בתחילה בראשונה המילה ראשית מציינת לא את כל השבוע הראשון של הבריאה
      אלא את חלקו הראשון של אותו שבוע
      החלוקה תהיה כך ימים א-ג בהם נבראו מרכיבי התשתית הקוסמית (אור שמים הארץ מרכיבים
      עיקריים)
      החלק השני – ד-ו נבראו כל היצורים הממלאים את השמים ואת הארץ בראשית מכוון לחלק
      הראשון של השבוע כל צבאם כל מה שנברא מימם ד-ו
16. מה פירוש רקיע?
16. שכבת קרח קרישה של מים (יחזקאל פרק א')
17. מדוע מוזכרים התנינים בסיפור הבריאה הראשון?
17. יש הדגשה שהתנינים אינם יצורים אלוהיים אלא בע"ח שהאל ברא אותם וכל מה שנלווה אליהם
     תנין זה שם סימלי
18. אילו 2 משמעויות יש למילה "צלם"?
18. * פסל אלילים – פסילים
      * דמות
19. לאיזו מטרה נברא האדם עפ" המסורות המסופטומיות השונות?
19. האדם נועד לשרת את האלים לדאוג למחסורם לספק להם מזון לבנות להם בתים וכד' ושהם
      (האלים) ינוחו
20. מה נוכל לאמר על מקורה של השבת עפ"י המצוי לנו בתעודות המזרח הקדום?
20. נוכל לומר שאולי השבת קיבלה את שמה מה-SABATU – SAPATTU  מכונה היום החמישה   
      עשר לחודש יום בו הקריבו קורבנות מיוחדים לאל זהו יום מנוחת הלב של האלים דווקא ביום
      זה נוהגים בדברים חיוביים הרעיון לקדש את יום השבת הרעיון לקדש את היום השביעי כנראה לקוח
      מן הלוחות המסופטמים שבלוחות אלו נחלק החודש ליחידות זמן של 7 ימים אבל השבת המקראית
      נותקה מלוח הירח היא נקבעה כמחזור עצמאי ומקויימת כל יום שביעי
21. בסיפור גן עדן מובאים הסברים לתופעות יסוד בחיי האדם תדגימו?
21. הדעת וחכמת האדם, להבחין בין טוב לרע, רגש הבושה, היווצרות התא המשפחתי, היצר הרע
      המושך לחטא ומוות, צער ההריון והלידה, עבודת האדמה.
22. האם המילים איש ואישה הם מאותו שורש?
22. לא השורש של אישש מרמז לדבר מה חזק  _א.י.ש – א.ש.י.ש) השורש של אישה הוא א.נ.ש מרמז
      על חולשה (אנוש)
23. כיצד רואים המפרשים את הנחש בפרק ב' בראשית?
23. בעיקר רואים בו סמל ליצר הרע יכול להיות שגם הנחש הוא כוחו הפנימי של האישה (התבונה או
      העורמה שלה)
24. מה ניתן לומר על הענשתו של הנחש ע"י אלוהים?
24. אנחנו מבינים שלאחריות של מבצע החטא מצטרפת גם אחריותו של המסית המדיח מסית – חמור
      יותר המסית הוא הראשון שנענש  אין לו זכות שימוע הוא נתפס כיצור נאלח למרות שהוא משתמש
      בטיעונים הוא אינו מחדש דבר רק משכנע אותם שכדאי להם לעבור את העבירה למרות שלנחש
      אין אחריות במעשה יש אחריות בהסטה
25. זהו ספר "תולדות האדם" מה פירוש?
25. זוהי רשימת היוחסין של האדם (פרק ה פס' 1) מוצאים שהאדם הוליד בדמותו וצלמו וזהו המסר
      של הקטע הזה (פרק ה)
26. למה גרמה חווה במרד שלה באל?
26. חווה העמידה למול מלכות האלוהים את מלכות האדם אחרת האדם היה נשאר בגן עדן במקום
      דומם לא משתנה אין בו מוות אבל אין בו גם חייםדווקא הקללה שבאה בעקבות המרד היא מעניקה
      לאדם את מהותו האנושית כתוצאה מכך צומחת ציויליזציה – תרבות
27. איזה אות שם השם לקין?
27. כנראה טבע איזה סימן על מצחו שישמש לו הגנה מפני רודפיו עפ"י חז"ל זה אות שניתן לבורחים
      לבורחים לעיר מקלט רוצח שיש להגן עליו
28

28. קין "קניתי איש את ה'" האם מדרש ה' מתאים כאן?
28. קין פרושו חרש בעל מלאכה לעומת זאת קנה זה יצור עשה ז"א הפועל קנה והשם קין אינם נגזרים
      אינם מאותו שורש
29. קין פוחד פן כל מוצאו יהורגו ממי פחד קין?
29. חייבים להניח את הנחת ספר בראשית שאין אנשים בעולם קין מבטא את הפחדים של אדם שנותר
      לבד בעולם בעולם מלא סכנות מלא חיות טרף איש שמנותק מבני משפחתו ואין לו כל הגנה מהוריו
30. מדוע התקשה המשפט הקדום המקראי להתמודד עם רצח פנים משפחתי?
30. משום שלא היינו מצפים שההורים ובני משפחה יהרגו את אחד מבניהם אבל זה נכון עד ימינו שיטה
      של נקמת דם עומדת בפני קושי גדול שהרצח הוא בתוך המשפחה כי אז תתקלה כל המשפחה
31. "תופס כינור ועוגב" (בראשית פרק ד') הסבר את הביטוי?
31. תופס= מביע את הלימוד האמון בכלי מסויים ולכן תופס כינור ועוגב שמו את הבסיס למוזיקה וכלים
      מוזיקליים
32. מהו הנושא הבולט בשירת למק?
32. שירת למק הוא שיר התפארות של איש בפני נשותיו והנושא הבולט הוא נקמת הדם שהוא חוב שבו
      תלוי כבודו של האדם גם כבוד הנרצח וגם כבוד נוקם הדם דורשים תמורה שוות ערך לפחות לאיש
      הנרצח למק מתפאר שנקמתו תהיה גדולה מנקמת אבי אבותיו קין
33. "אז הוחל בשם השם" מה פרוש?:
33. הקריאה בשם ה' מביעה את העבודה לאלוהים ואת הערצה אליו הביטוי מבטא הקמת מקומות פולחן
      ולפי פסוק זה זה התחיל בימי אנוש
34. "אז הוחל לקרוא בשם השם" איזה קושי יש בשיווק פסוק זה למקום זה בספר בראשית (סוף פרק ד)
34. קשה לקבל ששם השם המיוחד היה ידוע כבר בימי אנוש שהרי לפי ספר שמות נמסר שמו האמיתי
      של אלוהי ישראל נמסר רק למשה בהתגלות הר סיני
35. על מי נאמר "ויתהלך אל האלוהים"?
35. נאמר על חנוך ועל נח
      נח וגם חנוך היו קרובים לאלוהים חיו תחת כנפיו וגם בתכונות שלהם היו קרובים לאל היה להם
      מוסר גבוה
36. מה אנו יודעים על חנוך בספרות שלאחרי המקרא מדוע התפתחה ספרות ענפה סביב דמותו של חנוך
36. חנוך א' ב' ספר היובלים חנוך השלישי כי כתוב בתורה איננו כי לקח אותו אלוהים הוא לא מת וכל
      בני האדם השאירו פתח שחנוך ממשיך להתקיים במלכות השמים הוא חי 365 שנים הוא מעין חכם
      נבון
37. מי הם הנפילים?
37. מופיעים בסיפור הבריאה הם מלכים שנפלו משמים פחות טובים כשנפלו משמים באו אל בנות האדם
      וכתוצאה מזיווגם נוצרו הנפילים שהם אנשי השם המידות האנשים הגדולים בני הענק
38. מהיכן נשתמר לנו סיפור המקביל לסיפור המבול המקראי?
38. בלוח ה-11 של עלילות גלגלמש נשתמר כמעט בשלמותו סיפור המבול סיפור המבול בא בדרל אגב
      לצורך העלילה של גולגלמש המחפש חיי אלמוות גיבור המבול הוא אותנפישתים (משמעו מצא חיים)
      ואותנפישתים מספר לגלגלמש את סיפור המבול בגוף ראשון כחוויה שעברה עליו הוא ניצל מן
      המבול האלים העניקו לו חיי נצח אותנפישתים מקביל לנח
39. מהי הסיבה להבאת המבול על העולם לפי המקור המסופטמי?
39. מחד גיסא ולפי המקור המקראי מאידך גיסא
      לפי המקורות המסופטמים האנושות נידונה להשמדה משום שהרעש הפריע את מנוחת האלים יהיה
      חשש שבני האדם יתרבו יתר על המידה עפ"י ספר בראשית  ההנמקה למבול היא מוסרית השחתת
      המידות של האדם יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום
40. המילה תיבה במקרא היכן הוא מופיע?
40. מופיע ב-2 מקומות פרשת המבול ומשה המוצפן בתיבה שימוש זה אינו מיקרי נח הוא מציל האנושות
      ומשה הוא מושיע מציל ומנהיג של העם
41. איזו מסורת עומדת מאחורי התאור של שילוח העופות ע"י נח?
41. בעולם הקדום נהגו יורדי ים לשלוח ציפורים כדי לדעת אם יש יבשה בקרבת מקום בעיקר שילחו את
      היונה כי היא היתה מאומנת מידי ערב לשובם שילוח העורב לא הועיל לנח ואנו רואים בזה כנובע
      מסיפור גלגלמש שבו סופר על שילוח העורב
42. את פרק ט' ניתן לחלק ל-2 יחידות ספרותיות סגורות מהן?
42. פסוקים 1-7 פותח בפרו ורבו ומסיים בפרו ורבו עוסק בברכה ליקום
      הקטע השני פותח בפסוק 9-17 פותח בברית ומסיים בברית
43. שופך דם האדם באדם דמו יישפך מה משמעו של הפסוק וכיצד הוא כתוב?
43. הפסוק כתוב בתקבולת כיאסטית התקבולת מלמדת על התוצאה שע"י האדם דמו יישפך הרוצח
      נענש בעונש מוות
44. מדוע קולל כנען בשל חיטאו שלח חם?
44. חם הוא שחטא יש שתי אפשרויות
      לכנען מיוחסים מעשי פריצות ותועבה
      משום שכנען קולל בתקופה קדומה מאוד הוא נתפס כעבד שאין לו זכות על נחלתו ואלוהים נתן
      את כנען לעם ישראל
45. דברים ל"ב פסוק 8 "למספר בני ישראל " מה ניתן לומר על ביטוי זה?
45. כשאלוהים חילק את עולמו הוא הקים עמים במספר עם ישראל זה מרמז על 70 בני ישראל גם
      בתרגום ה-70 ובנוסח ע"פ מגילות קומראן אנו מוצאים לא מספר לבני ישראל אלא מספר בני אל
46. מי היה נמרוד?
46. בבראשית פרק י' נכנס נמרוד נמרוד הוא הראשון הכובשים הגדולים בעולם נמרוד יצר את
      האימפריות של מסופטומיה הוא היה גיבור ציד
47. "ותההי להם הלבנה לאבן וחימר היה להם לחומר" על מה מלמדת אימרה זו?
47. הסופר בקיא בשיטת הבניה בארץ בבל אין בונים מלבנים שעשויות מטיט חימר ובוץ
48. מי היה יוליוס ולהואזן?
48. היה תיאולוג גרמני פרוטסטנטי ב-1883 הוא פרסם את הספר הקדמות לתולדות ישראל בספר הזה
      הוא מתייחס לשאלת חיבור התורה והוא הציע את התפיסה שמוכרת בשם תורת המקורות או
      התעודות
49. כיצד הסבירה האסכולה הוילאוזנית את הבעיות הספרותיות שבתורה?
49. ע"פ תפיסתה של האסכולה התורה אינה חיבור רציף ואחיד שכתב מחבר אחד אלא הוא אוסף של
      מקורות כתובים שנקבצו לספר אחד ע"י עורך
50. כיצד מסביר מ.ד קאסוטו את שמותיו השונים של אלוהי ישראל בספרי התורה?
50. קאסוטו אומר ששם ה' בא ממקומות שהקשר הוא לאומי ישראלי ה' מתגלה במידותיו המיוחדות
      כלפי עמו בדרישות בחוקים השם אלוהים משתמשת הו התורה שתפיסת האל היא כבורא הטבע
      אל אוניברסלי מנהיג העולם מקור החיים אל שפונה אל אומות העולם
51. כיצד נהג עורך התורה בסיפורים המקבילים או הסתורים שהיו לפניו?
51. העורך הביא סיפור אחד וויתר על המקביל לו
      או הביא את הסיפורים המקבילים זה לצד זה
      או הביא אותם בריחוק (אחד בשמות אחד במקרא)
      או שצירף כמה קטעים לסיפור אחד כמו סיפור אחד (מספרים שונים מקטעים שונים לסיפור שלם
      פעם רשום שנים שנים ופעם רשום משהו אחר)
52. מי היה הרמן גינקל?
52.חוקר גרמני שתבע את המונחים חקר הצורות או הסוגים הספרותיים במקרא מעביר את מרכז הכובד
     מהמחקר ההיסטורי למחקר ספרותי ראינו 3 מונחים שקשורים בו:
     חקר הצורות, כל הכתוב המקראי נמסר בעם בע"פ, המושב בחיים של היצירה
53. ע"פ גינקל שאומר שבספר בראשית יש בעיקר אגדות מהי אגדה?
53. האגדה היא מסורת עתיקה בלבוש פיוטי והיא עוסקת בדמויות ובמאורעות מהעבר
54. "וגם אומנה אחותי בת אבי ולא בת אימי" מה יש לומר על משפט זה?
54. אפשר שאכם שרה היא אחותו של אברהם  או מאומצת או מהאב או נקבל ששרה היא שריי
      ואם כל היא אחייניתו של אברהם
55. בפרק יב' יש רמזים על יציאת מצרים מהם?
55. הרעב פרעה מתנקל לזכרים ונגעים הבאים על פרעה
56. "קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה" (פרק יג' פס' 10) מה מבטא צו זה?
56. כנראה שמשתקף כאן מנהג משפטי אדם היה יורד אל חלקת הקרקע שהוא התכוון לקנותה
      ומתהלך לאורכה ולרוחבה
57. בפרק יד' מדובר על ארבע מלכים הפולשים לארץ כנען כדי להכניע מרד של 5 מלכים מה יש
      במסלול של המלכים הללו כדי לרמוז על מאורעות עם ישראל?
57. כל המסלול הוא דרך המלך אנו מוצאים שהמסלול שלהם זהה למסלול מסעם של בני ישראל
      וצאתם ממצרים רק בכיוון ההפוך
58. אברהם אומר: "הרימותי ידי ... עם מחוט ועד שרוך נעל..." מה הכוונה?
58. הרמת הידיים מבטאת שבועה לשבועה מצרף אברהם את אמירתו שאינו רוצה לקחת כלום ממלך
      סדום זה מלמד על גדולת רוחו של אברהם
59. מי הם חניכיו של אברהם?
59. חניכיו מהשורש חנוך נאמנים לאברהם ומוכנים להילחם תחת פיקודו נגד כל אויב
60.  מהי מגמתה של רשימת היוחסין בבראשית יא' 27-32?
60. היא בעיקר רוצה ליחס להדגיש שיהודה ובנימין אלה שמהם אח"כ צומחים בתי מלוכה בישראל הם 
      מתייחסים על אברהם בן תרח שמוצאו משם בן נח וניתן לו מקום גבוה מעל אחיו
61. כיצד נסביר את השם "אור כשדים"?
61. הכותב הוא מאוחר יותר והוא יודע על שליטת הכשדים באור הם הגיעו לשליטה באור בין המאות
      ה-6-7 לפנה"ס הכותב מייחס לתקופת אברהם אבינו (תקופה קדומה) עוד שלא היתה קיימת
      בתקופת אברהם אבינו העיר היתה קרויה אור ולאחר מכן הוא הוסיף כשדים זהו אנכרוניזם
      זריקה של משהו מאוחר יותר לתקופה קדומה הכותב רצה להסביר מהו אור אור כשהשדים שלטו בה
62. הייעודים הברכות לאברהם ע"פ בראשית פרק יב' מה מובטח?
62. הבטחת זרע רב גוי גדול התברכות עמים בישראל התפשטות טריטוריאלית והכנעת עמים תחתיו
63. אברהם הקים מרכז פולחני ליד בית אל גם בשכם ובערים אחרות הערים יופיעו גם בתקופת יהושע
      על מה מעיד הדבר ?
63. נקבל את התפיסה של מעשה אבות סימן לבנים אולי אלה ערים מרכזיות עם
      מסורת של קדושה שבתקופת יהושע יבואו בני ישראל אל הערים שבהם קנו להם האבות אחיזה חזקה
      בתודעה של העם נשמר זכר של מקומות קדושים אלו בהם היו אבותינו ולכן מקנה זכות לצאצאי
      האבות לחזור אליהם
64. מוטיב האישה האחות כמה פעמים מופיע הסיפור והיכן?
64. הסיפור מופיע 3 פעמים פרק יב' כ' כו'
65. באיזה אופן באות המתנות בשלושת סיפורי האישה האחות?
65. בפרק יב' נותן פרעה לאברהם מתנות רבות וזה נראה כמוהר על האישה
      בפרק כ' באות מתנות רבות לאברהם ושרה כפיצוי על הפגיעה (של אבימלך למרות שלא נגע בשרה)
      בפרק כו' לא היתה כל פגיעה ברבקה ולכן אין מתנות רבקה לא נלקחה
66. במה נענש אבימלך ובני ארצו על לקיחת שרה?
66. אלוהים עצר כל רחם בבית אבימלך כולם לקוח בעקרות גם איש וגם בעלי חיים
67. היכן אנו מוצאים תיאור נרחב של יופיה  של שרה ומדוע?
67. המספר המקראי מציין את יופיה של שרה כדי להצדיק את לקיחתה ע"י פרעה ואבימלך תיאור יופיה
      של שרה בהרחבה במגילה החיצונית לבראשית שנמצאה בין כתבי קומראן
68. מה פירוש אברהם העיברי כפי שנזכר בפרק יד'?
68. ביטוי זה מרמז לאו דווקא למוצאו הלאומי של אברהם אלא מרמז על מעמדו החברתי של אברהם
      כגר תושב כנווד למחצה
69. מה יש בפגישת אברהם ומלכיצדק כדי לרמוז לארועים בחיי עם ישראל ולעתיד לבוא?
69. בעקבות מעשה גבורתו של אברהם (השתלט על המלכים הזרים) זוכה אברהם להערכה גם מצד מלך
      ירושלים שהוא המלך החשוב ביותר בארץ כנען וזוכה לברכה מצד אלוהי ירושלים גם האל הזה
      נחשב לאל חשוב אצל הכנענים וכאן יש לנו רמז לכיבוש ירושלים בימי דויד לקדושתה המיוחדת של      העיר ירושלים ולעתיקתו של המנהג של הבאת תרומות ומעשרות למקדש בירושלים קורה בתקופת
     אברהם רמז לעתיד לתקופת דויד וכל עם ישראל לגבי ירושלים חשיבותה קדושתה
70. מה נלמד מן הפסוק בתהילים קי' 4 "אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק"?
70. דויד ביקש לראות את עצמו כממשיך המסורת הירושלמית שקדמה לו מלך וכהן דויד רצה להקים
      מלוכה בירושלים כמו בתקופה הקדומה של מלכי צדק שהיה מלך וכהן בירושלים


71. האם סיפור תולדות עם ישראל שבמקרא הוא בגדר מקור היסטורי או תיאור היסטורי?
71. העדות המיקראית שלפנינו כבר נכתבה זמן רב לאחר ההתרחשויות של האירועים אבל העדות הזאת
      נסמכת  על מסורות בע"פ ומקורות קדומים שבכתב העדות משלבת מסירות עתיקות אותנתיות אבל
      יוצרת לפנינו שלמות סיפרותית אחד הנראית לפנינו כמקור היסטורי אבל זה תיאור היסטורי
72. לאן נשבץ את תקופת האבות מבחינה כרונולוגית הבא 2 תפיסות?
72. א. של המקדימים הקובעים את תקופת האבות למחצית הראשונה של האלף השני לפנה"ס
          1400-1800 תפיסה שרואה את האבות כתקופה קדומה
      ב. מאוחרת יותר את תקופת האבות ומשלבת אותה אל תקופת עמארנה 1350-1500 לפנה"ס
73. בבראשית פרק טו' אנו מוצאים ביסוס ל-2 התקופות המכריעות שהחוקרים רואים אותם כתקופת
      האבות ?
73. בפס' 13 אנו מוצאים את 400 השנים שהחוקרים רואים אותם כתקופת האבות 1400-1800
      (לפני יציאת מצרים) 
      בפס' 16 ודור רביעי ישובו הנה מדובר במאה ה-14 לפנה"ס (תקופה מאוחרת)
     ז"א בפרק אחד יש ביסוס ל-2 התפיסות
74. מדוע לדעתם לא נמצאו לנו כמעט כתובות מן האזור שלנו א"י?
74. נראה שהאזור שלנו היה בתחום ההשפעה המצרית מבחינת נוהג הכתיבה חומרים ששימשו לכתיבה
      פפירוס עור עצים חומרים שמתקלים ולא נשמרו באקלימה של א"י
75. תן דוגמא לאחת מקבוצות הטקסטים (ארכונים) המפיצים אור על תקופת האבות?
75. טקסטים ממארו, מנוזי, מאל עמארנה ומאיגרות


שאלות מהמבחן
1. ויאמר אלוהים ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני מה מבטא?
1. מסגרת ספרותית של 6 פסקאות עם אותה מסגרת
2. החטאה הגדולה
2. ניאוף
3. לאורכה ולרוחבה
3. מנהג קדום אדם הולך על הקרקע לאורכה ולרוחבה
4. למה לא נשארו לנו כתובים
4. בגלל שהחומרים מתקלים כגון פפירוס
5. ויתהלך אל האלוהים
5. נח וחנוך
6. מה עשה העורך עם המקורות?
6. איחד אותם או לקח אותם לצד אחר או ויתר על אחר
7. מי הם הנפילים?
7. בני האלוהים פרחו ונפלו ומזיווגם עם בנות האדם נפלו בני שם
8. אנומה אלוש
8. מרדוק ותיאמת
9. התנינים
9. כדי להראות שאינם יצורים אלוהים ואלוהים ברא אותם
10. בראשית
10. מתייחס לחלקו הראשון של השבוע      
11. מקור השבת
11. יום ה-15 לחודש
12. אישה
12. מהשורש א.נ.ש חולה חלשה
13. סיבת המבול לפי המקור במסופטמי
13.הרעש
14. שופם דם האדם
14. תקבולת כיאסטית מי שירצח ירצח ע"י אדם
15. כיצד הסבירה האסכולה הוילהאוזנית את הבעיות הספרותיות שבתוכה
15. התורה אינה חיבור אחד של מחבר אחד אלא של מקורות כתובים
16. כיצד מסביר מ.ד קאסוטו את שמותיו של אלהים
16. ענין ספרותי ה שם כללי שם ה שם פרט לא נכון אלא תהיה תשובה שאצלי היא היתה ראשונה
      שזה קשור למקור ולתוכן
17. היכן מוצאים תיאור נרחב של שרה
17. במגילה חיצונית לבראשית קומראן
18. היכן מוצאים סיפור המקביל למבול
18. לוח 11 של עלילת גלגלמש