יום חמישי, 29 בנובמבר 2012

מילים המציינות קשרים לוגיים שונים במשפט פשוט, מחובר ומורכב


מילים המציינות קשרים לוגיים שונים במשפט פשוט, מחובר ומורכב

הקשר הלוגי
משפט פשוט
משפט מורכב
משפט מחובר
סיבה ותוצאה
בשל+שם עצם
בגלל+שם עצם
עקב/בעקבות+שם עצם
הודות ל.. +שם עצם.
מפאת... +שם עצם
מפני ש...
משום ש...
היות ש...
הואיל ו...
מכיוון ש...
לכן...
על כו...
לפיכך...
כתוצאה מכך...
ויתור / הסתייגות
למרות+שם עצם
על אף+שם עצם
חרף+שם עצם
אף על פי ש...
אפילו ש...
גם אם...
על אף ש...
למרות זאת...
אף על פי כן...
עם זאת...
בכל זאת...
תכלית
כדי ל...
בשביל...
לשם...
למען...
כדי ש...
על מנת ש...
פן...(כדי שלא)
שמא...(כדי שלא)
לבל...(כדי שלא)
ולשם כך...
תנאי
במקרה של...+שם עצם
בלי...
ללא...
אם...
במקרה ש...
לו/אילו/אילולא
----------
זמן
בעת+(שם עצם)
לאחר +(שם עצם)
לפני+(שם עצם)
עם...+(שם עצם)
כש.../כאשר..
לאחר ש...
לפני ש...
בזמן ש...
ובאותו זמן
ואז...
ואחר כך...
לאחר מכן...
*הטבלה אינה כוללת את כל מילות הקישור, אלא כך מבחר מילים מכל קשר לוגי, בעיקר לשם המרות.

אין תגובות:

פרסום תגובה