יום רביעי, 4 באפריל 2018

אוצר מילים באנגלית ממשחקי NDS אוצר מילים לשיפור האנגלית רמה אחת מעל רמה בסיסית רמה בינונית

humerous - רבים
brief - קצר
profitable - משתלם
profits - רווחים
related activities - פעולות היקשרות
thrilled - נפעם
industry - תעשייה
deter - להרתיע
signature - חתינה
apparently - כנראה
accuracy - דיוק
expertise - מומחיות
astounding - מדהים, מפתיע, פלאי
tackle - להתמודד
poast - מיקוד / של דואר
 resist - להתנגד
beyond - מעבר
flee - לברוח
violate - להפר
gap - פער
addressing the issue - טיפול בבעיות
access - גישה
poverty - עוני
rural - כפרי
essential - חיוני
prioritize - סדר עדיפויות
fruther - עוד
incentive - תמריץ
initiate - ליזום
curriculum - תכנית לימודים
sufficient - מספיק
current - עכשוי
invasion - פלישה
esteem - הערכה
estimate - להעריך
pregnancy - הריון
fetus - עובר
fame - פרסום
pollution - זיהום
inspiration - השראה
consume - לצרוך
cancer - סרטן
lung - ריאה
sum up - לסכם
resist - להימנע
expenditure - הוצאה
weld - לרתך
masscare - טבח / לטבוח
orbit - מסלול
laundry - כביסה
notify - להודיע
infancy - ינקות
collapse - להתמוטט
insecure - לא בטוח
cozy - חמים ונוח
dwell - לשכון
immense - עצום
hinder - לשבש, לעכב
faulty - ךקוי
tap - ברז
plain - רגיל / פשוט
butter - חמאה
antique - עתניקה עתיק
plot - עלילה / תרשים
polite - מנומס
recipient - נמען  

מאפייני הנביא ירמיהו

מהם מאפייני הנביא?

"על כל אשר אשלח תלך" - נבחר על על ידי ה' למלא תפקיד = כלומר שליח של ה'.
"ואת כל אשר אצווך תדבר" - דברי ה'

ראה הפקדיתך היום הזה על הגויים = עמים זרים, ועל הממלכות (יהודה)

נביא לגויים נתתיך.

אופי תפקידו / שליחותו של ירמיהו הנביא:
ראה הפקדיתך היום הזה על הגויים ועל הממלכות
לנתוש = לעקור צמחים או בתים
לנתוש = לשבור בתים או חומות
להאביד = השמדת נפשות
ולהרוס = הרס מוחלטן

מסקנות:
1. רוב נבואותיו הן נבואות זעם.
מיעוט נבואותיו הן נבואות נחמה.
2. קודם תתגשמנה נבואות הזעם / פורענות ואחר כך תתגשמנה נבואות הנחמה.


תגובת ירמיהו למינויו / תפקידו:
1. לא ידעתי דבר - אין לי יכולת דיבור לפני קהל.
2. נער אנוכי - חסר ניסיון וחסר ביטחון.


תגובות ה' לכל אחד מטענותיו של ירמיהו:
1. לא ידעתי דבר - "על כל אשר אצווך תדבר" "וישלח אדוניי את ידו ויגע על פי ויאמר... הנה נתתי דברי בפיך..."
2. נער אנוכי - חסר בטחון וחסר נסיון. "אל תאמר לי נער אנוכי" "אל תירא מפניהם כי איתך אני להצילך" - הבטחת ה' מקנה לירמיהו בטחון.

ה' דוחה את טענותיו / נימוקיו של ירמיהו.

מראה מספר אחד 1:
המראה: מקל שקד
משמעות: כי שוקד אני על דברי לעשותו.
כמו שהשקד ממהר לפרות אדוניי ממהר להגשים את דבריו.
שרד - 1. סמל למהירות,עץ השקד פורח ראשון. .2. מקפיד למלא את כל חובותיו, הקפדה.

אדוני יקפיד למלא = להגשים את דברו.

מראה מספר שתיים 2:
"סיר נפוח ופניו מפני צפונה".
המשמעות: מצפון תפתח הרעה על יושבי הארץ = יהודה.


סיר נפוח: 1. סיר מבעבע רתיחה. 2. צמח של סירה קוצנית.
ופניו מני צפונה: 1. אדי המים (מהסיר המבעבע) פונים כיוון צפון. 2. התפשטות של האש - האש אוכלת את הקוצים.
נפוח = רוח שגורמת להתפשטות האש. 3. הפתח של המתקן שדרכו מכניסים עצים / מדליקים את האש מכיוון צפון.

דברי ה': מצפון תפתח הרעה על יושבי הארץ".

מצפון תפתח ראה:
"הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה..
ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה" = הכוונה פה למצור.
שאומרים נתנו איש כיסאו מתכוונים למלכי הגויים.

ודיברתי משפטי איתם על כל רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם"
עזיבת ה' לאלוהים אחרים.

"רעה" -עקרון של מידה תחת מידה
החטא: אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים...
עונש: "מצפון תפתח הרעה.. הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים.."

הקשר בין שני המראות
מראה השקד מבטא את המהירות או הקפדנות של אדוניי "שוקד על דבריי לעשותו".
מראה הסחר הנפוח מבטא את האסון הצפוי ואת הכיוון (והמיקום) ממנו יבוא האסון.
הביטוי "דבריי" מוסבר בפסוק 15, כאשר מלכי הצפון יצורו על ערי יהודה ובקבות המצור יבואו הכיבוש, החורבן וההגליה.

דימויים: חיזוק הנביא

אדוניי מעודד את ירמיהו לקראת הקשיים הצפויים לו בתפקידו כנביא. אדוניי מודיע שצפויות לו מלחמות, אבל הוא מבטיח לו שאלה ילחמו בו, לא יצליחו לגבור עליו.
אלה שילחמו בו הם כל העם.
אדוני מציג כלל, כלומר העם כולו ילחם בו ואחר כך ה' מציג פירוט של כל מי שינסה להלחם בו. הפירוט כולל את בני המעמד הגבוה וגם את בני המעמד הנמוך. כולם ילחמו בו מכיוון שבין נבואותיו תהנה גם נבואות זעם / פורענות ותוכחה.


ירמיהו א': נבואת הקדשה
פסוקים 1-3 הכותרת
הכותרת מכילה פרטים ביוגרפיים על ירמיהו:
שם הנביא, שם אביא, מקום מגוריו, ייחוס.
שנות התנבאותו: מנבא מהשנה ה-13 ליאשיהו ועד השנה העשתי עשרה 11 לצדיקיה המלך האחרון של יהודה. ירמיהו מנבא מעל 40 שנה. הבנת התקופה שבה ירמיהו ניבא. הנביא היא מפתח להבנת הנבואות שלו כיוון שהנביא מגיב לתקופתו.
ירמיהו הוא כהן מהעביר ענתות שהיא אחת מ-48 עריי הנביאים.

פסוק 4: נבואת הקדשה
נבואת הקשה היא אותו רגע שבו אדם מתבשר על ידי ה על בחירתו להיות נביא. אחרי הבחירה נמצא אצל נביאים מסוימים את ההתנגדות, אחרי ההתנגדות קיימת דחיית התנגדות. בדרך כלל נבואות ההקשה יופיעו במוטיב של פה, כי הפה הוא הנאום.
מרגשת הקדשת הנביא, חייו של האדם מוקדשים לה' ולנבואה ולדברי ה'.
מוטיב הפה בנבואות ההקדשה:
ירמיה: הנני נתתי דברי בפיך.

פסוק 15 - הפסוק מראה על אלוהות אוניברסאלית, ה' שואל ההיסטוריה. הכיסא בפסוק זה סמל למלכות - ירושלים תשועבד על ידי ממלכות הצפון ואולי אף תחרב.

פסוק 16: משמעות פסוק זה היא כי ה' ישפוט את העם על החטאים שלו, זביחה לאלוהים אחרים וההשתחוות לפסלים.

פסוק 17-19: דברי החיזוק לירמיהו
ואתה תאזור מותניך - איזור החגורה ששם חייל לפני יציאה לקרב, רמז למלחמה הקרובה.
וקמת ודבר אליהם את כל אשר אצווך כי אי אפשר לשנות את הנבואה. אל תחת (תפחד) מפניהם.
פן אחותך לפניהם שלא אשבוא אותך לפניהם ואני הנה נתתיך היום.
לעיר מבצר אני אהפוך לעיר מבצר.
לעמוד ברזל ולחומות נחושת - מתכות חזקות על כך הארץ למלכי יהודיה ושריה.
נאום ה' ביטוי לנתן תוקף לדבריו.


הסיבות למרד צדקיהו בבבל

1. סיבה דתית - אדוניי גרם צדקיהו למרוד בבל כדי להביא לחורבן מלכות יהודה והגליית תשוביה כעונש על חטאיהם.
המרד ייכשל ואז יבואו החורבן וההגליה: "על אף ה' הייתי בירושלים וביהודה עד השליכו אותם מעל פניו וימרוד צדקיהו במרד בבל" (פסוק 2).
בפסוק יש קשר של סיבה ותוצאה.
הסיבה: אדוניי כועס על תושבי הממלכה (כעס על חטאים),
התוצאה: מרד צדקיהו שייכשל.
2. סיבה ריאלית - צדקיהו רוצה להשתחרר משלטון בבל, זו יוזמה שלו: "ימרוד צדקיהו במלך בבל".

יום שישי, 24 בנובמבר 2017

מסך פלזמה חוזי אלקטרוניקה הנדסאי יג יד

מסך פלסמה
פלסמה (או פלזמה) מצב צבירה ביעי של החומר.
1. מוצק
2. נוזל
3. גז
4. פלסמה (גז מיונן).

תופעת היינון: (מדובר ביונים חיוביים, קל לייצר).
כאשר חומר מקבל מספיק אנרגיה: הוא עובר ממצב צבירה אחד לאחר.
אידוי: מנוזל לגז.
אנרגיה חזקה יותר: מגז לפלסמה.
אם נשתמש באנרגיה מתאימה, נוכל לייצר מכל חומר פלזמה.

כאשר מפעילים אנרגיה, גופים פולטים חום ולעיתים אור אדום.

כאשר מגיעים לרמה אנרגטית מספיק גבוהה, אותו חומר יפיץ אור.

החום של הפלזמה מפיצה אור - לא משנה ממה הפלזמה עשויה.

לכל חומר יש תעוזת זהות משלו, אם ניין חומר מסוים, עצם העובדה שהוא הפך לפלזמה, הוא יפיץ ספקטרום אור אחד.

אוויר מיונן, פלזמה = ברק.

כאשר מיננים כספית, למעשה משהו זול שניתן ליינון בקלות על ידי חימום קל בלחץ נמוך, ללא השקעה עצומה של אנרגיה, פלזמת הכספית תפיץ אור בצבע על סגול.
על ידי תרגום של חומרים זרחניים ניתן לתרגם את האור הבלתי נראה לעין (העל סגול) לאור הנראה לעין.

בין 2 לוחות יז גז כספית, צריך ליינן אותו, כלומר להעביר דרכו זרם חשמלי.
מרוב מתח האלקטרון נקרע מגרעין שלו, כמה מילמטרים עד סנטימטר.

שיטה סטרובוסקופית - פילוג המתח בצורה מחזורית, שוב ושוב.

תופעת היינון:
כל חומר שמקבל מספיק אנרגיה יכול להגיע למצב הצבירה הרביעי, פלזמה.
מצב זה כולל גז יונים חיוביים, ואלקטרונים שליליים.
כל פלזמה, ולא משנה מאיזה חומר נוצרה מוליכה.
יינון חשמלי מתאפשר כאשר החומר המיונן, הוא גז בלחץ נמוך.
בעזרת שתי אלקטרודות מקבל הגז מתח ש-"קורע" אלקטרונים מאטומי הגז, ובכך נוצרת הפלזמה.
(יונים חיוביים ואלקטרונים חופשיים).

לומנסציה יונית
חומר שהגיע למצבו הפלזמתי מפיץ אור על פי תבנית ספקטרלית הייחודית לו (אוסף של צבעים ייחודי המהווה מעין תעודת זהות של החומר).
פלזמת הכספית מפיצה אור על סגול (UV), אור זה ניתן לתרגום על ידי כתמי הזרחן לאור נראה.
על פי ההגדרה הכימית של הזרחן, יתורגם האור הנראה לאדום/כחול/ירוק.

תא פלזמתי
בין שני לוחות זכוכית כלוא גז כספית בלחץ נמוך.
בעזרת שתי לוחות זהב מרודד מקבלת הכספית מתח חשמלי.
ככל שהמתח חזק יותר כך הפלזמה תהיה רחבה יותר, ולכם גם הלומנסנציה (הארה)  תהיה חזקה יותר.

שתי וערב
כל תא (פיקסל) מכיל אור על פי הגדרת הזרחן.
מבחינה חשמלית, כל צבע נפרד, הינו פיקסל.
עבור העין שלנו שלושה פיקסלים סמוכים (RGB) מהווים יחדיו פיקסל צבעוני יחיד.

בכדי להאיר את מלוא המסך, יש צורך בחיווט נרחב.
כדי  להקבל על חיווט זה, מרוצף צד אחד של לוחות הזכוכית בסיסי זהב אנכיים (שתי) ובצד השני (מבחוץ) בסיסי זהב אופקיים (ערב)
מפגש בין טור לשורה מאפשר הארה של תא יחיד.

מערכת אלקטרונית מפלגת את אות החוזי בצורה סטרובוסקופית (סיבובית, מחזורית) כך שהשורה העליונה מקבלת מתי שלילי בעוד ששאר השורות לא מקבלות מתח כלל.
בזמן זה מקבלות העמודות מתח חיובי בזו אחר זו.
משהסתיימה תירת השורה, מקבל השורה באה מתח שלילי, והעמודות מקבלות שוב בזו אחר זו מתח חיובי.
עוצמת המתח החיובי תלויה באות החוזי.
על מנת שמסך הפלזמה יוכל להאיר, יש צורך ביינון התחלתי של הפלזמה, כך שהצבע החשוך ביותר הוא לא באמת שחור. מצד שני לפזלמה שי יכולותצ הארה גבוהות מאוד, עד אלפי CDM ׁ(קנדלה למטר רבוע.
כיוון שנדרשת הארה התחלתית מאיר המסך כולו ומסיבה זו ניתן לייצר מסכי לגדלים גדולים במיוחד.
ניתן להתגבר חלקית על הלומנסנציה (הארה) העודפת על ידי מסך מקטב.יום שבת, 18 בנובמבר 2017

איך פותרים משוואה ריבועית פתירת משוואה ריבועית נוסחה של משוואה ריבועית

משוואה ריבועית (הסבר ופירוט, נוסחה)

משוואה ריבועית

משוואה ריבועית היא כל משוואה שבה אחד הנעלמים (בד"כ X) הוא בחזקת 2.

כדי לפתור משוואה ריבועית חייבים קודם כל "לסדר" אותה לצורה הבאה:

ax² + bx + c = 0

איך עושים את זה? נניח שיש לי את המשוואה הבאה:

7+9x=5x²

קודם כל אני אעביר את הכל לצד אחד של המשוואה (לא ממש משנה איזה צד אבל רצוי מאוד שהמקדם של x² יהיה חיובי), יש לי שתי ברירות:

0=5x²-9x -7

או:

-5x² + 9x+7=0

בשלב הבא אני אשתמש בנוסחת הדלתא, את הנוסחה הזאת לומדים דיי מוקדם במתמטיקה וכדאי שתתחילו לזכור אותה בעל פה כבר עכשיו:
לא להיבהל זה לא נורא כמו שזה נראה.

אם נצמד למשוואה שלנו אז a=5, b=-9, c=-7

הפתרון שנקבל יכיל שתי תשובות, מה שאומר שאם נציב כל אחד מהערכים שקיבלנו במשוואה נקבל 0.

למה יש שני פתרונות? מכיוון שלמשוואה ריבועית בחלק מן המקרים מתקבלת אותה תוצאה משתי הצבות שונות

לכל X שגדול מאפס יש שתי אפשריות לקבל את אותה תוצאה, חיובית ושלילית. רק בנקודה אחת, קודקוד הפרבולה, יש רק אפשרות אחת לקבל את הפתרון.

שימו לב שלכל משוואה ריבועית ישנם גם ערכים שאין להם פתרונות.

למשל למשוואה איקס בריבוע שווה מינוס אחד אין תשובה כי מספר בריבוע תמיד יהיה חיובי.

פרבולה עולה ויורדת:

אם המקדם של איקס בריבוע (A) גדול מ-0 הפרבולה עולה (הפרבולה צוחקת).

אם המקדם של איקס בריבוע (A) קטן מ-0 הפרבולה יורדת (הפרבולה בוכה).

יום ראשון, 3 בספטמבר 2017

אוצר מילים באנגלית חיזוק אוצר מילים חינם

אוצר מילים באנגלית חיזוק אוצר מילים חינם


take out - לחסל למשל במשחק GTA
reinforcement - תגבורת
The police send reinforcement to the area because they didn't get along

assassinate - להתנקש
He is serving a prison sentence due to assassinated his old rival

spouse - בן זוג
My spouse love me.. therefore we get marry!

supposed - אמור
I supposed learning English right now.. but I am learning Math.

terrain - פני השטח


juror - שופט מושבע
jury - חבר מושבעים
In a court there is jury... and juror is a member of a jury.

rig - לבוש / מעטה


rear - אחורי
Go please from the rear entarance.. the front is blocked

grip - ידית/ מתפס
The gripment of grip pistol is very important for accuracy while shooting

pistol - אקדח
Better a policeman to own a pistol for self-defence

modify - לשנות
It's hard modify people when they get older

rental - דמי שכירות
We have to pay our rental to the landlord... this is the end of the month.

appointbook - פנקס
If you want to remember it.. I recommand you write all in appointbook 

stamina - כושר עמידה / סיבולת
Roof must be with enough stamina for rain